Senin, 05 Oktober 2009

PENJELASAN TERHADAP FAHAMAN SYIAH

PENDAHULUAN

Reproduced from a booklet published by Islamic Advancement Department of Malaysia (JAKIM)
________________________________________
KANDUNGAN
1. Kata Pengantar YB. Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
2. Kata-kata Aluan Ketua Pengarah JAKIM.
3. Tujuan
4. Latarbelakang
5. Penyelewengan Fahaman Syiah
5.1 Penyelewengan Dari Sudut Akidah dan Ulasan
5.2. Penyelewengan Dari Sudut Syariah dan Ulasan
5.3. Pelbagai Penyelewengan Umum yang Lain dan Ulasan
6. Penutup
7. Senarai Rujukan
8. Salasilah Imam-imam Syiah
________________________________________
PENJELASAN TERHADAP FAHAMAN SYIAH
1. TUJUAN
1. 1. Buku ini bertujuan untuk memberi maklumat dan penjelasan kepada orang ramai mengenai fahaman Syiah supaya orang Islam dan masyarakat menjauhi dan tidak terpengaruh dengan fahaman ini dan menyedarkan mereka yang terbabit bahawa pegangan fahaman mereka adalah bercanggah dengan ajaran Islam sebenar.
1.2. Kajian penjelasan secara sederhana ini dibuat untuk membantu masyarakat awam mudah memahaminya.
________________________________________
2. LATAR BELAKANG
2.1. Syiah di Malaysia merupakan satu kelompok pecahan dari umat Islam yang merangkumi lebih kurang 10% dari seluruh umat Islam di dunia1. Golongan Syiah ini berpecah kepada beberapa kumpulan. Tetapi di dalam buku penjelasan ini hanya disebut tiga (3) kumpulan yang terbesar iaitu:
i. Syiah Imam Dua Belas (ja'fariyah)
Kumpulan ini merupakan golongan Syiah yang terbesar di Iran dan merangkumi hampir 60% daripada penduduk Iraq. Golongan ini juga menjadi kumpulan minoriti di beberapa buah negara seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon dan Syria.
ii. Syiah Zaidiyah
Kumpulan yang dikenali dengan nama Syiah Imam Lima ini berkembang di Yaman dan hampir 40% daripada penduduk negara tersebut adalah pengikut Syiah Zaidiyah*.
iii. Syiah Ismailiyah
Kumpulan ini mempunyai Imam Tujuh dan pengikutnya dianggarkan seramai 2 juta orang. Kumpulan ini sekarang berpusat di India dan bertaburan di sekitar Asia Tengah, Iran, Syria dan Timur Afrika1.
Di Malaysia terdapat tiga (3) kumpulan Syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun yang Ialu iaitu:
i. Syiah Taiyibi Bohra (Dawood Bohra)
Kumpulan ini berasal dari India dan di Malaysia ia dikenali dengan golongan yang memiliki Kedai Bombay. Kumpulan yang berpusat di daerah Kelang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjidnya sendiri dan pengikutnya dianggarkan seramai 200 hingga 400 orang (tahun 1996).
________________________________________

(1 Fakta ini dipetik dari buku "The Concise Encylopedia of Islam" oleh Cyril Glasse th.1989 hal. 364-365. Mengikut statistik Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri, Syiah di negeri Iraq ialah 49%.)
ii. Syiah Ismailiah Agha Khan.
Kumpulan yang dikenali dengan nama Kedai Peerbhai ini bergerak di sekitar Lembah Kelang. Jumlah pengikut tidak diketahui tetapi bilangannya lebih kecil dari kelompok Bohra.
iii. Syiah Ja'fariyah @ Imamiah Ithna Assyariyyah (Imam Dua Belas)
a) Kumpulan Syiah ini dipercayai mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan Revolusi Iran pada tahun 1979. Pengaruh ajaran dan fahaman kumpulan ini menular ke negara ini melalui bahan-bahan bacaan dan orang perseorangan sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang dari Iran.
b) Fahaman Syiah ini bertambah meruncing apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan telah memainkan peranan untuk menyebarkan fahaman Syiah Ja'fariyah secara serius kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi.
c) Beberapa buah kitab utama Syiah telah dijadikan bahan rujukan dan sebahagiannya telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia, antaranya:
i) Kasyf al-Asrar
Oleh: Ayatullah al-Khomeini
ii) AI-Hukumah al-Islamiah
Oleh: Ayatullah al-Khomeini
iii) Al-Sabah Min al-Salaf
Oleh: Ayatullah al Murtadza az- Zubaidi
iv) AI- Usul Min al-Kaft
Oleh: al-Sheikh Muhammad bin Yaacob al-Kulaini (thn. 1338H)
v) Tahrir al- Wasilah
Oleh: Ayatullah al-Khomeini
vi) Al-Murajaat
Oleh: al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin al-Musawi
vii) Peshawar Nights
Oleh: al-Sayyid Muhammad Rais al-Wahidin
viii) Mafatih al-jittan
Oleh: Sheikh Abbas al-Qummi
ix) Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan ljtihad)
Oleh: al-Hasan bin Yusuf al- Mutahhar al-Hulliyy, diterjemahkan oleh Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim (thn. 1993)
x) Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait a.s?
Oleh: Syeikh Muhammad Mar'i al-Amin al-Antaki - diterjemah oleh Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim (thn. 1993)
xi) Al-Sahabah
Oleh: Haidar
xii) Ahlu al-Bait
Oleh: Dr. Mahfuz Mohamed
Pengaruh fahaman Syiah ini kian menular ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, antaranya Kelantan, Johor, Perak, Wilayah Persekutuan dan Selangor. Di Malaysia, pengikut kumpulan ini dianggarkan antara 300 hingga 500 orang.
Antara gejala-gejala Syiah yang timbul akibat dari fahaman dan ajaran Syiah ini ialah:
i. Adanya usaha menghantar pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke Iran.
ii. Wujudnya kes kahwin Mut'ah
iii. Meluasnya penyebaran buku-buku Syiah
iv. Wujudnya sokongan dari golongan tertentu kepada pengaruh Syiah terutama golongan ahli politik.
v. Wujudnya kesamaran dan keraguan orang ramai terhadap ajaran dan pegangan Islam yang sebenar, contohnya dalam aspek perkahwinan, pengkebumian dan sebagainya.
________________________________________
3. PENYELEWENGAN FAHAMAN SYIAH
Ajaran dan fahaman Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng dari ajaran Islam dan menjadi ancaman kepada perpaduan ummah, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan negara khususnya di Malaysia.
Fahaman dan ajaran ini perlu disekat keseluruhannya dari berkembang di Malaysia berdasarkan beberapa percanggahan yang terdapat di dalam fahaman tersebut sama ada dari sudut akidah, syariah dan pelbagai penyelewengan umum yang lain.
3.2.1 PENYELEWENGAN DARI SUDUT AKIDAH.
i. Khalifah Diwasiatkan Secara Nas
Syiah mempercayai imam-imam telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya secara nas. Ini dinyatakan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh ulama Syiah iaitu Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal. 78:
Terjemahannya:
Akidah Kami Tentang Imam Itu
Telah Sabit Secara Nas.
Kami (Syiah) beriktikad bahawa imam-imam seperti nabi tidak berlaku melainkan dengan nas daripada Allah S. W. T atau lisan Rasul atau lisan imam yang dilantik secara nas apabila ia hendak menentukan imam selepasnya. Hukum Imamah sama seperti nabi, tidak ada perbezaan. Orang ramai tidak boleh membuat hukum lain terhadap orang yang telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana mereka tidak mempunyai hak penentuan, pencalonan dan pemilihan kerana orang yang telah dilantik, telah mempunyai persediaan yang cukup untuk menanggung bebanan Imam dan memimpin masyarakat yang sudah pasti tidak boleh diketahui, kecuali dengan ketentuan Allah dan tidak boleh ditentukan, melainkan dengan ketentuan Allah. Kami mempercayai bahawa Nabi s.a.w. pernah menentukan khalifahnya dan imam di muka bumi ini selepasnya. Lalu baginda menentukan sepupunya Ali bin Abu Talib sebagai Amirul Mukmin pemegang amanah terhadap wahyu dan imam kepada semua makhluk di beberapa tempat. Baginda telah melantiknya dan mengambil baiah kepadanya untuk memerintah orang-orang Islam pada hari Ghadir, Ialu baginda bersabda: " Ketahuilah bahawa sesiapa yang aku telah menjadikannya ketua maka Alilah yang menjadi ketuanya. Wahai Tuhan, lantiklah orang yang menjadikan Ali sebagai pemimpin dan musuhilah orang yang memusuhinya dan tolonglah orang yang menolongnya dan hinalah orang yang menghinanya. Berilah kebenaran kepada Ali di mana ia berada".
Syiah mempercayai wasi Rasulullah s.a.w. ialah Saidina Ali. Kemudian Saidina Ali mewasiatkannya pula kepada anaknya Hasan dan Hasan mewasiatkannya pula kepada Hussain sehinggalah kepada Imam Dua Belas AI-Mahdi AI-Muntazar. la merupakan sunnah Allah kepada semua Nabi-nabi bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi yang terakhir. Perkara ini disebutkan dalam Kitab Aslu Al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Husain Ali Kasyif al-Ghita', hal. 136:
Terjemahannya:
Maka kita hendaklah kembali kepada menyempurnakan hadith yang dipegang oleh Syiah Imamiah. Maka kami berkata, sesungguhnya Syiah Imamiah mempercayai bahawa Allah S. W. T tidak mengosongkan dunia daripada hamba yang dapat berhujah daripada kalangan nabi atau orang yang memegang wasiat yang nyata masyhur atau yang hilang tersembunyi. Nabi s.a.w. telah menentukan dan mewasiatkan kepada anak Saidina Ali iaitu Hasan dan Saidina Hasan mewasiatkannya pula kepada saudaranya Husain dan demikianlah kepada Imam Dua Belas iaitu Mahdi al-Muntazar. Ini merupakan sunnah Allah kepada semua nabi-nabi daripada Adam sehinggalah nabi yang terakhir.
ULASAN
Tidak terdapat nas dari al-Quran atau Hadith-hadith sahih yang j elas maksudnya bahawa Saidina Ali itu ditentukan sebagai khalifah selepas wafat Rasulullah s.a.w.
Oleh kerana itu, para sahabat telah bersetuju melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama sebaik sahaja wafat Rasulullah s.a.w. dan Saidina Ali pun sendiri telah bermubaya'ah dengan Saidina Abu Bakar.
ii. Imam adalah maksum
Syiah meyakini bahawa Imam-imam adalah maksum iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar dari peringkat kanak-kanak sehinggalah meninggal dunia. Kedudukan mereka sama seperti Nabi-nabi. Pada iktikad mereka, Imam-imam tidak melakukan kesalahan dan tidak lupa. Imam adalah pemelihara syariat dan melaksanakan hukum-hukum. Perkara ini dijelaskan oleh Syeikh Mufid, salah seorang tokoh besar Syiah di dalam kitab Awail al-Maqalat yang dipetik oleh Muhamad Jawad Mughniah di dalam kitab al-Syiah Fi al-Mizan hal. 38.
Terjemahannya:
Ismah ialah suatu kekuatan yang menghalang tuannya daripada melakukan maksiat dan kesalahan, di mana ia tidak boleh meninggalkan yang wajib dan tidak boleh melakukan yang haram sekalipun ia mampu untuk berbuat demikian, jika tidak bersifat demikian nescaya ia tidak berhak mendapatpujian dan balasan. Dengan lain perkataan, yang dimaksudkan dengan maksum itu ialah mencapai had ketaqwaan yang tidak boleh dicapai oleh syahwat dan nafsu dan telah mencapai ilmu syariat dan hukum-hukumn a dan sampai ke martabat yang tidak mela'Kukan kesalahan sama sekali. Syiah Imamiah mensyaratkan dengan makna tersebut kepada imam-imam secara seinpurna sebagaimana disyaratkan kepada wali. Syeikh Mufid berkata di dalam kitab Awail al-Maqalat babperbincangan mengenai Imam-imam itu maksum. Imam-imam yang memiliki sifat-sifat maksum itu adalah sama dengan makam nabi dalam melaksanakan hukum-hukum dan menegakkan hudud dan memelihara syariat dan mendidik masyarakat. Mereka itu maksum sepertimana nabi yang bersifat maksum yang tidak harus melakukan dosa besar dan kecil dan tidak harus bagi mereka bersifat lupa terhadap sesuatu berhubung dengan agama bahkan mereka tidak lupa sesuatu tentang hukum. Sifat ini wujud kepada keseluruhan mazhab Syiah Imamiah, kecuali sedikit sahaja yang bersifat ganjil daripada mereka.
Hal ini juga dinyatakan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal. 72:
Terjemahannya:
Akidah Kami Tentang Imam itu Maksum
Kami mempercayai bahawa imam-imam itu sepetti nabi-nabi, ia wajib maksum dan terpelihara daripada sifat-sifat yang buruk dan keji yang nyata dan yang tersembunyi, semenjak daripada kecil sehinggalah mati, sengaja atau lupa sebagaimana merekajuga terpelihara daripada sifat lupa, tersalah dan lain-lain. Kerana imam-imam itu merupakan pemelihara syariat dan orang-orang yang menegakkan hukum syariat. Keadaan mereka seperti nabi. Bukti yang mendorong kami berpegang bahawa Imam itu maksum ialah dalil yang mengatakan nabi-nabi itu maksum. Tidak ada perbezaan (di antara nabi dan imam).
ULASAN
Jelas terdapat dalam al-Quran dan Hadith-hadith sohih menyatakan bahawa yang maksum hanyalah para rasul dan anbia' sahaja. Oleh itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah, memerlukan kepada dalil-dalil yang qat'ie. Ini dijelaskan oleh ayat-ayat al-Quran seperti berikut yang bermaksud:
"Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan ugama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu (sama ada al-Quran dan Hadith) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. "
(An-Najm ayat 3 - 4)
"Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hati akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)"
(AI-Ahzaab ayat 21)
"la memasamkan muka dan berpaling, kerana ia di datangi orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad). Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran Ugama yang didapatinya daripadamu). Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfa'at kepadanya."
(Surah Abasa ayat 1-4)
iii. Ilmu Allah Berubah-ubah Mengikut Sesuatu Peristiwa Yang Berlaku Kepada Manusia (al-Bada')
Dari segi bahasa al-Bada' bermaksud lahir sesudah tersembunyi. Menurut akidah Syiah, al-Bada' ialah Allah mengetahui sesuatu perkara setelah berlaku peristiwa berkenaan yang sebelum itu dianggap tersembunyi daripada-Nya. Perkara ini j elas menganggap Allah itu j ahil atau tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Ini amat jelas seperti yang disebutkan oleh al-Tabatabai dalam kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini Juzu' 1 hal 146.
Terjemahannya:
"AI-Bada" ialah zahir perbuatan yang tersembunyi disebabkan ternyata tersembunyi ilmu kerana adanya maslahah. Kemudian diluaskan penggunaannya, maka kami maksudkan dengan al-Bada' itu ialah lahirnya setiap perbuatan yang sebelumnya itu adalah tersembunyi (daripada Allah S.W.T)".
Mengikut akidah Syiah, ilmu Tuhan itu akan berubah dan bersesuaian dengan fenomena baru. Tuhan akan berubah kehendak-Nya terhadap sesuatu perkara sesuai dengan keadaan yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi, oleh al-Kulaini, Juzu' 1, hal. 146:
Terjemahannya;
Bab al-Bada'
Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Muhamad bin Isa, daripada al-Hajjal daripada Abu Ishak Tha'labah daripada Zararah bin Ayun daripada salah seorang daripada keduanya a.s. katanya, "Tidak ada ibadat yang paling utama seperti al-Bada'. Di dalam riwayat daripada Ibn Abu Umair daripada Hisham bin Salim daripada Abdullah a.s., "Tidak ada perkara yang paling agung di sisi Allah seperti al-Bada'.
Ali bin Ibrahim daripada bapanya daripada Ibnu Abu Umar daripada Hisham bin Salim dan Hafs bin al-Bukhturi dan selain dadpada keduanya daripada Abu Abdullah a.s. katanya mengenai ayat ini maksudnya; "Allah menghapuskan apa yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang Ia kehendaki".
Sebagai contoh kepada pengertian al-Bada', An-Naubakhti menyebut bahawa Ja'far bin Muhammad Al-Baqir telah menentukan anaknya Ismail sebagai imam secara nas semasa hidupnya lagi. Tetapi ternyata kemudiannya Ismail meninggal dunia, sedangkan bapanya Ja'far bin Muhammad al-Baqir masih hidup, katanya:
Terjemahannya:
"An-Naubakti menyebut bahawa Jafar bin Muhammad al-Baqir telah menentukan anaknya Ismail sebagai imam semasa beliau masih hidup. Tiba-tiba Ismail mati Iebih dahulu daripadanya, maka Jafar berkata, "Tidak ternyata kepada Allah mengenai sesuatu perkara sebagaimana tersembunyi kepada-Nya mengenaiperistiwa anakku Ismail".
(Kenyataan ini dipetik daripada kitab Fatawa Min Aqaid al-Syiah oleh Muhamad Umar Ba Abdillah hal. 15)
ULASAN
Pendapat yang mengatakan ilmu Allah berubah-ubah mengikut peristiwa yang berlaku kepada manusia adalah bertentangan dengan al-Quran al-Karim yang menyebut bahawa Allah mengetahui secara terperinci dan menyeluruh sepertimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat berikut yang bermaksud:
"Allah mengetahui pengkhianatan (keserongan dan ketiadaan jujur) pandangan mata seseorang. Serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati."
(Surah al-Mukmin ayat 19)
Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepada-Nya sesuatupun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit".
(Surah A-li Imran ayat 3)
"Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dialah sahaja dan Ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut dan tidak gugur sehelai daunpun melainkan In mengetahuinya dan tidak gugur sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak gugur yang basah dan yang kering melainkan (semuanya) ada tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz) yang terang nyata."
(Surah al-An'am ayat 59)
"Demi TuhanKu yang mengetahui segala perkara yang ghaib, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu. Tidak tersembunyi datipengetahuan-Nya barang seberat debu yang ada di langit atau di bumi dan tidak ada yang lebih kecil day! itu atau yang lebih besar melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata. "
(Surah Saba'ayat 3)
"Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat"
(Surah al-Ikhlas ayat 2)
iv. Kemunculan Semula Imam Mahdi Dan Kumpulan Orang Yang Telah Mati Untuk Memberi Keadilan (ar-Raj'ah)
Mengikut akidah Syiah bahawa golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah S.W.T. akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Mereka terinasuk para sahabat Rasulullah seperti Saidina Abu Bakar, Omar, Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah dan lain-lain. Fakta ini dijelaskan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh al-Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal. 83.
Terjemahannya;
Akidah Kami Tentang Raj'ah
"Sesungguhnya pendapat Syiah Imamiah tentang Rajlah itu ialah kerana mengambil daripada Ahli Bait a.s., di manaallah S. W. E akan mengembalikan sesuatu kaum yang telah mati ke dunia ini di dalam bentukyang asa4 Ialu sebahagian daripada golongan memuliakan satu puak dan menghina satu puak yang lain dan ia menunjukkan mana golongan yang benar dan mana golongan yang salah dan menunjukkan golongan yang melakukan kezaliman. Peristiwa ini berlaku ketika bangunnya Mahdi keluarga Nabi Muhammad s.aw. dan tidak kembali ke dunia ini kecuali orang yang tinggi darjat imannya ataupun orang yang paling jahat. Kemudian mereka akan mati semula. Begitulah juga dengan orang-orang yang selepasnya sehinggalah dibangkitktin semula dan mereka akan menerima pahala atau siksaan. Sebagaimana Allah S.W.T menceritakan dalam al-Quran al-Karim, di mana orang-orang yang akan dikembalikan di dunia ini bercita-cita untuk kembali ke dunia, sedangkan mereka itu tidak boleh kembali lagi ke dunia ini. Mereka akan mendapat kemurkaan Allah bahawa mereka akan kembali ke dunia ini kali ketiga dengan harapan mereka dapat berbuat kebaikan."
Firman Allah yang bermaksud..
" Mereka berkata, wahai tuhan kami engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan keluar (daripada neraka?)"
(Surah al-Mukmin ayat 11)
ULASAN
Konsep raj'ah Syiah ialah mereka mempercayai Allah akan menghidupkan semula Ahli Bait dan Imam-imam mereka untuk menghukum para sahabat Rasulullah s.a.w. yang dianggap telah melakukan kezaliman. Kemudian mereka mempercayai orang-orang yang telah dihukum ini akan mati semula dan akan menerima pembalasan daripada Allah S.W.T. Ini berdasarkan firman Allah surah al-Mu'min ayat 11 yang bermaksud:
"Mereka menjawab; Wahai Tuhan kami Engkau telah menjadikan kami berkeadaan mati dua kali dan telah menjadikan kami bersifat hidup dua kali, maka kami (sekarang) mengakui akan dosa-dosa kami. Oleh itu adakah sebarang jalan untuk (kami) keluar (dari neraka)?"
Sebenarnya ayat ini menjelaskan dialog di antara orang-orang kafir dengan Allah S.W.T. di akhirat di mana mereka ingin mencari jalan keluar daripada seksaan api neraka dengan memohon kepada Allah supaya diberi peluang hidup semula ke dunia, mereka mengaku dan insaf terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan dahulu. Pengertian ini diperkukuhkan melalui firman Allah yang bermaksud:
"Bagaimana kamu tergamak kufur (mengingkari) Allah padahal kamu dahulunya mati (belum lahir) kemudian Ia menghidupkan kamu, setelah itu Ia memati;L-an kamu, kemudian Ia menghidupkan kamu pula (pada hari akhirat kelak), akhirnya kamu dikembalikan kepada-Nya (untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan)"
(Surah al-Baqarah ayat 28)
Kebangkitan dan hukuman di padang Mahsyar adalah hukuman Allah yang akan dikenakan kepada semua orang, bukan hukuman para Imam, ini telah dijelaskan oleh surah-surah berikut:
"Dan (ingatlah) hari Kami bongkar dan terbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat (seluruh) muka bumi terdedah nyata, dan Kami himpunkan mereka (dipadang Mahsyar) sehingga Kami tidak akan tinggalkan seorangpun dari mereka."
(Surah al-Kahfi ayat 47)
Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang termaklum ."
( Surah al- Waqiah ayat 49)
Di sini dapat dibuat kesimpulan bahawa dalam ayat tersebut tidak ada konsep raj'ah iaitu menuntut bela dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman ke atas Ahli Bait. Fahaman ini jelas menunjukkan golongan Syiah salah memahami ayat al-Quran tersebut dan salah memahami terhadap ayat-ayat al-Quran boleh membawa kepada penyelewengan akidah.
v. Berpura-pura (al-Taqiyyah)
Menurut akidah Syiah, al-Taqiyyah ialah menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. Al-Taqiyyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali di dalam masalah arak dan menyapu dua khuf. Perkara ini dijelaskan dalam buku al-Usul Min al-Kafi, juzu' 2 oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishak al-Kulaini al-Razi, hal. 217:
Terjemahannya:
Daripada Ibnu Abu Umair daripada Hisham bin Salim daripada. Abu Umar al-A'jami katanya Abu Abdullah a.s. berkata kepadaku "Wahai Abu Umar, Sesungguhnya sembilan persepuluh daripada agama itu terletak pada Taqiyyah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai Taqiyyah dan Taqiyyah itu ada pada tiap-tiap sesuatu, kecuali dalam masalah arak dan menyapu dua khuf".
ULASAN
Menurut al-Tusi di dalain kitab al-Tibyan, al-Taqiyyah ialah menyatakan dengan lisan yang menyalahi hati kerana takut kemudaratan diri walaupun yang disembunyikan itu, perkara yang benar. Mengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah sifat ini perlu dijauhi kerana ia mempunyai ciri-ciri sifat nifaq berdasarkan firrnan Allah yang bermaksud:
" Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan), yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri kepada sesuatu bahaya yang ditakuti datipihak mereka (yang kafir itu).....
(Surah A-li Imran ayat 28)
Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman (maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah) kecuali orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram dengan iman, akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menetima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dadallah dan merekapula beroleh azab yang besar.
(Surah al-Nahl ayat 106)
Tidak ada Taqiyyah seperti ini dalam ajaran Islam, yang ada di dalam Islam ialah masalah rukhsah, umpamanya jika seseorang itu dipaksa dan diugut dengan kekerasan supaya melafazkan kata-kata kafir, maka waktu itu diharuskan orang itu melafazkannya, tetapi hatinya tetap dengan iman yang sebenar, tidak ada ragu sedikit pun sebagaimana yang berlaku kepada Ammar bin Yasir, sehingga Allah menurunkan ayat 106 Surah al-Nahl memperakui kebenaran beliau, firman-Nya yang bermaksud:
"Kecuali orang-orang yang dipaksa (melakukan kafir) sedangkan hatinya tenang tenteram dengan iman."
vi. Konsep al-Mahdiah iaitu Kepercayaan kepada Muhammad bin Hassan al-Askari sebagai Imam Mahdi al-Muntazar.
Syiah Imamiah mempercayai bahawa Muhammad bin Hassan al-Askari adalah imam yang ditunggu-tunggu yang telah hilang dan akan muncul semula untuk memerintah dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. Beliau telah menghilangkan diri selama 65 tahun mulai tahun 260H hingga 329H. Pada masa ini orang Syiah boleh menghubungi imam mereka melalui wakil-wakilnya seramai empat orang iaitu Uthman Ibnu Said al-Umri dan anaknya Muhammad Ibnu Uthman dan Husain Ibnu Ruh serta Ali Ibnu Muhammad al-Samiri. Zaman ini dikenali sebagai Ghaibah Sughra. Manakala Ghaibah Kubra pula bermula selepas tahun 329H hingga lahirnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dalam tempoh ini, sesiapapun tidak boleh menghubungi Imam Mahdi walaupun melalui wakil-wakilnya. Sekiranya boleh dihubungi ia dianggap sebagai pendusta. Perkara ini dijelaskan dalam Kitab al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira'Baina al-Syiah Wa al-Tasyayyu' oleh Doktor Musa al-Musawi, hal. 61:
Terjemahannya;
Syiah Imamiah mempercayai bahawa Imam Hasan al-Askari itu ialah imam yang kedua belas bagei Syiah. Ketika wafat tahun 260H, beliau mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad berumur lima tahun, dialah Imam Mahdi al-Muntazar. Di sana terdapat beberapa riwayat yang lain menyatakan bahawa Imam Mahdi itu lahir selepas wafat bapanya Imam al-Askari. Sekalipun berkeadaan begitu, maka sesungguhnya Imam Mahdi tetap menerima jawatan imam selepas ayahnya dan telah ditentukan oleh ayahnya kepadanya. Kekallah ia tersembunyi selama 65 tahun. Golongan Syiah sentiasa berhubungdengan Imam Mahdi dalam tempoh ini melalui wakil-wakil yang telah ditentukan bagi tujuan ini. Wakil-wakil itu ialah Uthman Ibnu Said al-Umri dan anaknya Muhammad Ibnu Uthman, Husain Ibnu Ruh dan akhirnya ialah Ibnu Muhammad al-Saimiri.
Kesemua wakil-wakil yang empat ini digelar sebagai wakil-wakil khas. Tempoh ini diberi nama "Ghaibah Sughra". Dalam tahun 229H sebelum wafat Ali Ibnu Muhammad al-Samiri beberapa bulan, sampailah secebis surat kepadanya yang ditandatangani oleh Imam Mahdi yang tertera di dalamnya "Sesungguhnya telah berlaku ghaibah yang sempurna. Maka ia tidak akan muncul kecuali dengan izin Allah, maka sesiapa yang telah mendakwa melihatku maka dia adalah seorang pendusta lagi penipu".
Tahun inilah bermulanya "al-Ghaibah al-Kubra". Semenjak daripada masa itu terputuslah perhubungan golongan Syiah dengan imam secara langsung. Sehinggalah apabila ada berlakunya dakwaan seperti itu, maka Syiah menganggap perkara itu dustadengan sebab nas dengan sebab nas yang terdapat di akhir surat yang datang daripada imam Mahdi itu. Ini adalah ringkasan akidah Syiah Imamiah berhubung dengan Imam Mahdi al-Muntazar.
ULASAN
Pada dasarnya Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak menolak kemunculan Imam Mahdi, tetapi ia bukanlah Muhammad bin Hassan al-Askari sebagaimana yang didakwa oleh golongan Syiah itu. malah apa yang jelas melalui hadith nabi s.a.w ialah Imam Mahdi dalah daripada keturunan Rasulullah. Ini berdasarkan hadith nabi s.a.w yang bermaksud:
"Daripada Ummu Salamah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w bersabda: Imam Mahdi daripada keturunanku daripada anak Fatimah"
(Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan al-Hakim)
Sabda baginda lagi yang bermaksud,
"Daripada Abu Said r.a. katanya, Rasulullah bersabda: Imam Mahdi dari keturunanku, luas dahinya, tinggi hidungnya. Ia memerintah bumi dengan penuh keadilan. Ia memerintah selama 7 tahun".
(Riwayat Abu Daud dan al-Hakim)
"Daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi s.a.w sabdanya: Allah akan mengutus seorang lelaki daripada keturunanku di dunia ini atau daripada Ahli Baitku yang namanya seperti namaku dan nama bapanya seperti nama bapaku. Ia akan memerintah di dunia ini dengan penuh keadilan sebagaimana sebelum ini dipenuhi kezaliman.
(Riwayat al-Tirmidhi)
Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud:
"Mahdi itu dari keturunanku, dahinya luas, hidungnya mancung, ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Ia memerintah bumi selama tujuh tahun."
(Riwayat Abu Daud dan al-Hakim)
Kepercayaan kepada Imam Mahadi tidak termasuk dalam asas rukun iman, sedangkan dalam akidah Syiah ianya merupakan asas utama rukun iman mereka. Dengan ini bererti orang yang mengingkari Imam Mahdi tidak dianggap kafir, tetapi dalam fahaman Syiah adalah sebaliknya. Jelas daripada hadith di atas, bahawa Imam Mahdi akan memerintah bumi dengan penuh keadilan dan kejujuran dan bukannya dengan dendam menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan sebagaimana yang didakwa oleh golongan Syiah itu.
vii. Penyanjungan yang keterlaluan kepada Saidina Ali
Syiah menyanjung Saidina Ali berlebih-lebihan sehingga ia disamatarafkan dengan Rasulullah. Bahkan dalam beberapa hal Saidina Ali dianggap lebih tinggi lagi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab al-Usul Min Kafi oleh al-Kulaini, jld. 1 hal.197:
Terjemahannya;
Saidina Ali ra. telah berkata: "Akulah pembahagi ahli syurga dan neraka bagi pihak Allah, akulah pembeza yang Maha Besar dan akulah Pemegang Tongkat Nabi Musa dan Pemegang seterika (dapat membezakan di antara orang mukmin dan munafik, seolah-olah ia boleh menyelar dahi orang yang munaftk). Sesungguhnya para malaikat dan jibril telah memberi pengakuan terhadapku sebagaimana mereka telah memberi pengakuan te.rhadap Nabi Muhammad s.a.w. senditi, dan sesungguhnya Allah telah mempertanggung-jawabkan ke atasku sama sepertimana yang telah dipertanggungiawabkan ke atas Nabi Muhammad untuk mendidik umat manusia. Nabi Muhammad dipanggil, diberi pakaian dan disuruh bercakap. Lalu ia pun menyeru, memakai pakaian dan bercakap. Dan sesungguhnya aku dibeilkan beberapa sifatyang tidak diberikannya kepdda seseorang sebelumku. Aku mengetahui kematian dan bala, keturunan dan percakapan yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Tidak luput kepadaku apa yang telah Ialu. Tidak hilang daripadaku apa yang ghaib, aku diberi khabar gembira dengan izin Allah dan aku melaksanakan daripada Allah. Kesemuanya itu diberi kedudukan yang tinggi kepadaku dengan izin Allah.
ULASAN
Tidak terdapat di dalam al-Quran atau Hadith sohih yang menyatakan Saidina Ali mempunyai martabat seperti Rasulullah apatah lagi lebih daripadanya. Dengan kepercayaan yang keterlaluan terhadap Saidina Ali ini adalah amat menyeleweng dan satu khurafat yang sangat nyata.
Nama Saidina Ali tidak terdapat di dalam al-Quran, kerana beliau bukan seorang nabi atau seorang Rasul, tetapi hanya sebagai sahabat dan menantu Rasulullah s.a.w. yang dijamin masuk syurga. Namun Nabi Muhammmad s.a.w. sendiri tidak disanjung-sanjung dan dipuja-puja oleh para sahabat secara berlebih-lebihan sehingga melampaui batas. Ini bertepatan dengan hadith:
Al-Zuhri berkata; Urwah bin al-Zubair memberitahuku datipada al-Miswar bin Makhramah bin Urwah berkata " Wahai kaum, demi Allah sesungguhnya aku diutuskan kepada raja-raja dan aku sendiri diutuskan kepada raja Kaisar Kisra dan raja Najasyi, demi Allah jika engkau lihat, seseorang raja sahaja yang disanjung oleh rakyatnya, tetapi para sahabat Nabi Muhammad s.a. w. tdak menyanjung Nabi Muhammad s.a.w."
(RiwayatAhmad)
viii. Mengkafirkan Para Sahabat Rasulullah s.a.w.
Golongan Syiah ini mempercayai bahawa selepas wafat Rasulullah s.a.w. semua sahabat murtad kecuali Ahlul-Bait dan beberapa orang sahabat terrnasuk Abu Dzar, Miqdad bin Aswad, Salman al-Farisi dan Ammar. Perkara ini disebutkan dalam Kitab Bihar al-Anwar oleh al-Majlisi juz. 27, hal 64-66:
Terjemahannya;
Kebanyakan para sahabat adalah munafik, tetapi cahaya nifaq mereka tersembunyi di zaman mereka. Tetapiapabila wafat nabi s.a.w ternyatalah cahaya nifaq mereka itu melalui wasiat nabi dan mereka itu kembali secara mengundur ke belakang, dan kerana ini Saidina Ali berkata; " Semua manusia murtad selepas wafat nabi s.a.w. kecuali empat orang sahaja iaitu Sulaiman, Abu Zar, Miqdad dan Ammar, dan perkara ini tidak ada masalah lagi".
ix. Menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai Empat Berhala Quraisy Serta Pengikut-pengikut Mereka Adalah Musuh Allah
Golongan Syiah menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy. Ini dinyatakan dalam Kitab Tuhfah al-Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain hal.330. dan di dalam kitab al-Tafsir oleh Abu al-Nadhar Muhammad bin Masud bin lyasy al-Salami al-Samarqandi terkenal dengan panggilan Ibn al-Iyasyi hal. 11 6.
Terjemahannya;
Daripada Abu Hamzah al-Thumali, Abu Jafar a.s. berkata " Wahai Abu Hamzah sesungguhnya yang beribadah kepada Allah ialah mereka yang mengenal Allah. Maka adapun mereka yang tidak mengenal Allah seolah-olah ia menyembah selain Allah. Perbuatan sedemikian adalah sesat." (Aku)Abu Hamzah menjawab; "Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau." Apakah yang dimaksudkan dengan mengenalallah itu? Jawab Abu Jafar; "Membenarkan Allah dan Membenarkan Nabi Muhammad Rasulullah tentang perlantikan Ali dan menjadikannya sebagai imam dan imam-imam yang mendapat pertunjuk selepasnya dan berlindung kepada Allah daripada musuh-musuh mereka". Demikianiah juga dengan pengenalan terhadap Allah. Kata Abu Jafar lagi, aku (Abu Hamzah) bertanya lagi; "Semoga Allah memberi kebaikan kepada engkau". Apakah sesuatu yang apabila aku amalkannya pasti aku dapat menyempurnakan hakikat iman?. Jawab Abu Jafar, "Hendaklah engkau melantik wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar, sebagaimana Allah memerintahkan engkau 't Aku (Abu Hamzah) bertanya lagi, siapakah waliallah dan siapakah musuh Allah itu? Lalu ia menjawab, "Wali-wali Allah ialah Nabi Muhammad RasuluIlah, Ali, Hasan, Husin dan Ali bin al-Husain. Kemudian berakhirlah perkara itu tentang wali-wali kepada kami, kemudian dua anak lelaki Ja'far, Ialu ia mengiakan (dengan keadaan menganggukkan kepala) kepada Abu Ja'far dalam keadaan duduk. Maka siapakah yang melantik mereka? "Allahlah yang melantik mereka dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang benar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah."
Aku bertanya lagi, "Siapakah musuh-musuh Allah, semoga Allah memberi kebaikan kepada engkau." Iajawab, "Empat berhala." Ia bertanya lagi "Siapa empat berhala itu"? Ia menjawab, "Abu Fusail (Abu Bakar) Rama' (Umar) Nathal (Uthman) dan Muawiyah dan sesiapa yang menganut agama mereka dan memusuhi kesemua mereka ini (wali Allah), maka sesungguhnya ia telah memusuhi musuh-musuh Allah."
ULASAN
Terdapat di dalam al-Quran dan Hadith yang menjelaskan tentang keadilan dan sanjungan terhadap para sahabat yang membersihkan mereka daripada sebarang tuduhan yang tidak benar. Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud:
"Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat). Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia serta la menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya, itulah kemenangan yang besar".

(Surah al-Taubah ayat 100)
"Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Mekah) mengeluarkannya (dari negerinya Mekah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya: "Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (Malaikat) yang kamu tidak melihatnya."
(Surah al-Taubah ayat 40)
"Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang betiman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiah), maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahui-Nya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati meraka, Ialu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya.
(Surah al-Fath ayat 18)
"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu, janganlah kamu menyangka (berita yang dusta) itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa yang besar (di dunia dan di akhirat)."
(Surah al-Nur ayat 11)
Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata."
(Surah al-Ahzab ayat 58)
Sabda Nabl s.a.w. yang bermaksud:
Daripada Abu Hurairah ra. katanya; Rasulullah s.a.w. bersabda: " Jangan kamu mencaci sahabat-sahabatku, demi Allah yang nyawaku berada dalam kekuasaan-Nya, sekiranya seseorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud (maka perbelanjaan itu tidak dapat menyamai) secupak atau setengah cupak yang dibelanjakan oleh para sahabat ".
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Sabda Nabi s.a.w. lagi yang bermaksud:
"Daripada Jabir katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidak masuk neraka orang-orangyang telah melakukan bai'ah semasa di bawah pokok ."
(Riwayat al-Tirmidhi)
Sabda Nabi s.a.w. lagi yang bermaksud:
"Daripada Ibnu Umar ra. katanya kami memilih memilih para sahabat di zaman Nabi s.a.w., Ialu kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar bin al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan ra.."
( Riwayat al-Bukhati)
x. Hanya Ali dan Para Imain sahaja yang Menghafal dan Menghimpun AI-Quran Dengan Sempurna.
Golongan Syiah menganggap bahawa tidak ada sahabat yang menghimpun, memahami dan menghafal al-Quran dengan sempurna kecuali Ali sahaja. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Khulaini, juzu' 1, hal. 228.
Terjemahannya;
Tidak Menghimpunkan al-Quran Kesemuanya kecuali Imam-imam a.s. dan Sesungguhnya Mereka itu Mengetahui Ilmu al-Quran Kesemuanya.
"Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Muhammad daripada Ibnu Mahbub dadpada Amru bin Abu al-Miqdam daripada Jabir berkata; " Aku mendengarabu Ja far a.s. berkata, " Tidak ada sesiapa di kalangan manusia yang mendakwa bahawa ia telah menghimpun al-Quran secara sempurna sebagaimana yang diturunkan, melainkan pendusta dan tidak menghimpun, menghafaz sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kecuali Ali bin Abu Talib dan imam-imam selepasnya a.s."
Muhammad bin al-Husain daripada Muhammad bin al-Hasan daripada Muhamad bin Sinan daripada Ammar bin Marwan daripada al-Munakhkhal daripada Jabir daripada Abu Ja far a.s. Bahawasanya ia berkata, "Seseorang tidak boleh mendakwa bahawa di sisinya ada keseluruhan al-Quran zahir dan batinnya selain dadpada para wasi."
Golongan Syiah juga mendakwa mempunyai mashaf Fatimah. Perkara ini dinyatakan dalam kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini Juzu' 1 hal. 238 - 240.
Terjemahannya:
Abu Abdullah berkata,
Kami mempunyai mashaf Fatimah dan mereka tidak mengetahui apa dia mashaf Fatimah itu. Abu Basir bertanya, "Apakah dia mashaf Fatimah itu? Abu Abdullah menjawab, " Mashaf Fatimah sama seperti al-Quran kamu ini. Tiga kali ganda besarnya. Demi Allah tidak ada satu huruf pun seperti al-Quran kamu ini." Abu Basir berkata lagi demi Allah sahaja yang mengetahui mengenai perkara ini. Abu Abdullah berkata; "Sesungguhnya Allah itu mengetahui, tetapi tidaklah yang sedemikian itu. (tidak seperti al-Quran Ahli Sunnah Wal Jamaah)
Kemudian Abu Abdullah diam sebentar, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya kami mempunyai ilmu yang telah berlaku dan yang akan berlaku sehingga kiamat" Abu Basir bertanya, "Aku jadikan tebusan engkau ini, demi Allah sahaja yang mengetahui. Abu Abdullah menjawab, "Sesungguhnya Allah sahaja mengetahui, tetapi tidaklah seperti yang demikian."
Yang dimaksudkan dengan Abu Abdullah ialah Ja'far bin Muhammad al-Sadiq.
Abu Basir berkata lagi, Aku jadikan tebusan engkau, maka apakah yang dimaksudkan dengan ilmu itu? Abu Abdullah menjawab, "Apa yang b~ di waktu malam dan siang, terjadi sesuatu perkara selepas sesuatu perkara sehinggalah hari kiamat."
Beberapa orang daripada sahabat kami dadpada Ahmad bin Muhammad daripada Umar bin AbdulAziz daiipada Hammad bin Uthman, katanya, "Aku pernah men-dengar Abu Abdullah berkata, "Orang-orang Zindiq akan muncul tahun 128H. Ini berdasarkan bahawa aku pernah melihat dalam mashaf Fatimah a.s. " Hammad bertanya, "Apakah yang dimaksudkan dengan mashaf Fatimah itu?" Abu Abdullah menjawab, "Sesung-guhnya Allah S. W. T apabila ia mengambil nyawa nabi s.a. w, terdengar sesuatu di telinga Fatimah yang ketika itu merasa dukacita di atas kewafatan nabi s.a.w yang tidak diketahui melainkan Allah S.W.T Lalu Allah mengutuskan seorang malaikat kepadanya yang dapat menghiburkan kedukaannya." Lalu Fatimah mengadu perkara yang demikian kepada Amirul Mukminin Ali, Alipun berkata, "Apabila engkau merasai demikian dan engkau mendengar suara demikian, maka beritahulah kata-kata itu kepadaku. Maka akupun diberitahu yang demikian. Lalu Amirul Mukminin a.s. pun menulis setiap apa yang ia dengar, sehinggalah menjadi satu mashaf ." Kemudian Hammad berkata, Abu Abdullah berkata, "sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dalam mashaf itu perkara yang halal dan haram, tetapi terdapat di dalam mashaf itu ialah mengenai ilmu yang akan berlaku."
Beberapa orang daripada sahabat kami, daripada Ahmad bin Muhammad daripada Ali bin al-Hakam daripada al-Husain Ibnu Abu 'Ala' katanya, aku mendengar Abu Abdullah berkata, 'Bersamaku ialah al-jafr al-Abyad ",,Abu 'Ala'bertanya, "Apakah yang ada di dalam al-jafr al-Abyad?". Jawabnya, "di dalamnya ada kitab Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Suhuf Nabi Ibrahim a.s. dan hukum halal haram dan mashaf Fatimah dan tidak terfzkir terdapat di dalamnya al-Quran (tak ada), malah di dalamnya terdapat apa saja yang diperlukan oleh manusia sehingga kami tidak perlu lagi kepada seseorangpun, walaupun satujildah atau setengah atau seperempat atau sekecil-kecil perkara."
Diriwayatkan juga terdapat mashaf Ali (mashaf Fatimah) dimana ayat Al-Quran mengandungi 17,000 ayat, tiga kali ganda daripada mashaf Uthmani. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Usul Kafi, Itikadi, Ijtimai, Akhlakhi, Wa - ilmi oleh al-Kulaini hal 443-446
Terjemahannya:
Muhammad bin Yahya daripada Muhammad bin al-Hussain daripada Abdul Rahman bin Abu Hashim daripada Salim bin Salamah katanya;
"Seorang lelaki membaca al-Quran di hadapan Abu Abdullah a.s (Ja'far bin Muhammad al-Sadiq), sedangkan aku (Salim) mendengar huruf-huruf al-Quran (yang dibacanya) itu bukanlah sepertimana yang lazim dibaca oleh orang ramai. Lalu Abu Abdullah a.s. berkata; Berhentilah daripada membaca Al-Quran ini, (sebaliknya) bacalah al-Quran sepertimana orang ramai membacanya. Sehingga munculnya Imam Mahdi al-Muntazar a.s. Apabila telah muncul Imam Mahdi al-Muntazar a.s. ia akan membaca kitab Allah (al-Quran) mengikut yang sebenarnya, Ialu ia (Abu Abdullah) pun mengeluarkan Mashaf yang ditulis oleh Ali a.s. sambil berkata; Ali a.s. telah menunjukkan kepada orang ramai ketika beliau selesai (menulis mashaf tersebut). Sambil berkata kepada mereka. Inilah dia kitab Allah (al-Quran) sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan sesungguhnya aku telah mengumpulkannya daripada dua lauh. Lantaran itu mereka berkata; Inilah dia di sisi kita, mashaf yang mengandungi di dalamnya al-Quran yang kami tidak perlu lagi kepada al-Quran tersebut. (mashaf Uthmani) Lalu Saidina Ali berkata; Demi Allah tidaklah kamu akan melihatnya selepaa hari kamu ini selama-lamanya. Hanya sesungguhnya menjadi tanggungiawabku untuk memberitahu kamu semua ketika aku mengumpulkannya supaya kamu dapat membacanya."
Ali bin al-Hakam daripada Hisham bin Salim daripada Abu Abdullah a. s. katanya;
"Sesungguhnya al-Quran yang dibawa oleh jibrail kepada Nabi Muhammad s.a.w. mengandungi 17,000 ayat."
ULASAN
Golongan Syiah menganggap hanya Ali dan para Imam sahaj a yang menghafal dan menghimpun al-Quran dengan sempuma. Perkara seumpama ini jelas bertentangan dengan al-Quran, Firman Allah yang bermaksud:
"Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu danaku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu".
(Surah al-Maidah ayat 3)
"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya"
(Surah al-Hijr ayat 9)
Mashaf yang ada pada hari ini telah dikumpul di zaman para sahabat dan sampai kepada tabi'in dan atba' tabi'in dengan cara mutawatir. Para sahabat telah ijmak menerimapakainya dengan sebulat suara. Dalam masa pemerintahan Saidina Ali, beliau tidak menolak penyusunan al-Quran atau membuat sebarang tokok tambah dan perubahan yang ada pada zaman sahabat itu. Malah beliau menerima dan memperakuinya, serta beliau menyuruh Abu Aswad Ad-Duali meletakkan baris dan titik pada huruf al-Quran mashaf Uthmani untuk lebih mudah membacanya.
xi. Menghalalkan Nikah Mut'ah.
Golongan Syiah menghalalkan nikah Mut'ah. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab Man La Yahduruhu al-Faqih oleh Abu Ja'far Muhammad b. Ali b. al-Husain Babawaih al- , Juzu' 1 hal. 358:
Terjemahannya:
Adapun mut'ah maka sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menghalalkannya dan tidak mengharamkannya sehinggalah baginda wafat.
Abu Ja'far al-Baqir meriwayatkan dalam kitab Man La Yahduruhu al-Faqih Oleh Abu Ja'far Muhamad bin Ali bin al-Husain, hal: 358
Terjemahannya:
"Bukan dari kami orang yang tidak mempercayai AI-Raj'ah dan tidak menganggap halal mut'ah kita".
Mengikut ajaran dan fahaman Syiah, perkahwinan Mut'ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan. Kenyataan ini disebutkan dalam Kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja'far Muhammad b. al-Hasan b. Ali al-Tusi, hal. 489:
Terjemahannya:
"Adapun saksi dan pengisytiharan nikah kedua-keduanya bukan dapipada syarat-syarat mut'ah dalam apa keadaan sekalipun. Kecuali jika seseorang itu dituduh berzina, maka disunatkan pada ketika itu ia mengadakan dua orang saksi ketika akad."
ULASAN
Nikah Mut'ah telah diharamkan oleh Nabi Muhammad s.a.w buat selama-lamanya sehingga hari kiamat menerusi hadith-hadith sahih sebelum baginda wafat dan salah seorang perawi hadith tersebut ialah Saidina Ali sendiri. Antara hadith-hadith tersebut ialah:
Daripada Ali bin Abu Talib katanya: "Bahawa Rasulullah s.a.w. melarang nikah mut'ah pada hari peperangan Khaibar dan melarang juga memakan daging kaldai jinak".
(Riwayat Ibn Majah dan al-Nasai)
Daripada al-Rabi' bin Sabrah daripada bapanya katanya, kami keluar bersama-sama Nabi s.a. w. semasa haji Wida' di mana Baginda bersabda: "Wahai manusia sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu melakukan mut'ah (tetapi) ketahuilah, sesungguhnya Allah S. W. T telah mengharamkannya sehinggalah hari kiamat, sesiapa yang masih ada perempuan mut'ah di sisinya, maka hendaklah ia melepaskan kehendaknya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang kamu telah memberikannya.
(Riwayat Ibnu Majah)
Daripada Ibnu Umar katanya, ketika Saidina Umar dilantik sebagai khalifah, beliau telah berkhutbah kepada orang ramai dengan katanya, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah mengizinkan kami bermut'ah sebanyak 3 kali kemudian baginda telah mengharamkannya. Demi Allah, tidak aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah sedangkan ia muhsan (telah berkahwin) melainkan aku merejamkannya dengan batu, kecuali ia dapat membawa kepadaku empat orang saksi yang menyaksikan bahawa Rasulullah s.a.w. telah menghalalkannya setelah baginda sendiri telah mengharamkannya."
(Riwayat Ibnu Majah)
"Daripada Rabi' bin Sabran daripada bapanya bahawasanya Nabi s.a.w. telah mengharamkan nikah mut'ah."
(Riwayat Abu Daud)
xii. Menambah Syahadah.
Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad s.a.w. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini, Juzu' 1, hal. 441:
Terjemahannya:
Sahal bin Ziad daripada Muhammad bin al-Walid katanya aku mendengar Yunus bin Yaacob daripada Sinan bin Tarif daripada Abu Abdullah a.s. katanya Abu Ja'afar berkata, "Sesungguhnya kami ialah Ahli Bait yang pertama yang disebutkan oleh Allah nama-nama kami. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ia menyeru malaikat lalu ia menyeru "Asyhadu alla ilaha illAllah" tiga kali "wa asyhaduanna Muhammadan rasulullah" sebanyak 3 kali.
ULASAN
Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah. Perkara ini jelas bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah yang menyebut bahawa syahadah hanyalah kepada Allah dan Rasul-Nya sahaja, tidak kepada Saidina Ali. Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud:
"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (wahai Muhammad) mereka berkata, "Kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah". Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah RasulNya serta sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta."
(Surah al-Munaftqun ayat 1)
Nabi Muhamad s.a.w. ialah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang (memusuhi Islam dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri (umat Islam).....
(Surah al-Fath ayat 29)
Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud,
Islam itu dibina di atas lima perkara iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakatt, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan"
(Riwayat Ahmad, al-Bukhati, Muslim, Tirmidhi dan al-Nasai)
Sabda Nabi lagi bermaksud:
"Daripada Umar ra. katanya Rasuluilah s.a. w. ditanya tentang Islam Ialu baginda menjawab,"Islam ialah engkau menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji jika engkau berkemampuan. Ia berkata "Engkau benar... "
(Riwayat Muslim)
Jelas daripada hadith-hadith di atas bahawa tidak ada langsung penambahan nama SaidinaAli selepas nama nabi Muhammad s.a.w.
Oleh yang demikian menambah nama Saidina Ali di dalam syahadah, tidak boleh diterimapakai di dalam ajaran Islam.
xiii. Menolak Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sekalipun Hadith Mutawatir.
Golongan Syiah juga menolak semua hadith yang diriwayatkan oleh golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah walaupun hadith itu sampai kepada darjat mutawatir. Mereka hanya berpegang kepada Hadith yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait sahaja. Pegangan ini disebut di-dalam buku Aslu al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad al-Husain Ali Kasyif al-Ghita' halaman 149:
Terjemahannya:
Di antaranya bahawa Syiah tidak mengiktiraf sunnah (hadith-hadith nabi) kecuali hadith yang sah disisi mereka ialah hadith yang diriwayatkan daripada Ahli Bait daripada datuk mereka iaitu hadith yang diriwayatkan oleh Abu Jafar al-Sadiq daripada bapanya al-Baqir daripada bapanya Zainal Abidin daripada al-Husain al-Sibti daripada bapanya Ali Amirul Mukminin daripada Rasulullah s.a.w. (Allah meredai mereka semua).
Syiah juga tidak menerima hadith-hadith Yang diriwayatkan oleh para sahabat terrnasuklah khalifah al-Rasyidin (kecuali Saidina Ali) dan para sahabat agung yang lain seperti Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Marwan bin al-Hakam, Imran bin Hathan al-Khariji dan Amru bin al-As. Apa yang mereka terima ialah hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Saidina Ali dan Ahli Bait. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab Aslu al-Syiah Wa-Usuluha oleh Muhammad Husain Ali Khasif al-Ghita', hal. 149:
Terjemahannya:
Adapun hadith yang diriwayatkan umpamanya oleh Abu Hurairah, Samurah Ibnu Jundub, Marwan bin al-Hakam dan Umran bin Hattan al-Khariji dan Amru bin al-As dan orang-orang yang seperti mereka, mereka ini tidak diktiraf walaupun sekadar seekor nyamuk dan perkara ini sudah diketahui ramai tanpa perlu disebut-sebut. Mejoriti Ulama Sunnah telah mengecam mereka dan menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka yang buruk ini.
ULASAN
Syiah meyakini para sahabat telah murtad, dengan demikian kedudukan mereka sebagai perawi hadith adalah tidak adil. Perkara ini bertentangan dengan al-Quran dan Hadith-hadith sohih kerana al-Quran sendiri telah menyebut para sahabat adalah adil dan diberi pujian yang tinggi. Oleh yang demikian segala periwayatan yang dibawa oleh mereka hendaklah diterimapakai dan dihayati oleh seluruh umat Islam sepanjang zaman.
3.2.2 PENYELEWENGAN DARI SUDUT SYARIAT
i. Menolak ljmak Ulama
Golongan Syiah tidak menerimapakai ijmak ulama, buktinya mereka menolak perlantikan khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman, malah mereka berpegang kepada pendapat-pendapat Imam mereka, kerana ijmak pada mereka ada kesalahan, sedangkan pendapat Imam adalah maksum. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Mukhtasar al-Tuhfah al-lthna Asyariyyah oleh Shah Abdul Aziz al-lmam Waliyullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi, hal 5 1.
Terjemahannya:
Adapun ijmak ia juga adalah batil, kerana ia merupakan hujah yang tidak ada asalnya. Bahkan ini disebabkan kata-kata imam maksum terkandung di dalamnya. Perkara ini adalah berdasarkan kata-kata imam maksum dan bukannya ke atas ijmak itu sendiri.
Kemaksuman imam dan perlantikan mereka adalah sabit samada dengan perkhabaran imam itu senditi atau perkhabaran imam maksum yang lain. Sesungguhnya perkara yang ini telah jelas dan begitulah ijmak generasi Islam yang pertama dan kedua iaitu sebelum berlakunya perselisihan di kalangan umat, juga tidak diambil kira, kerana mereka telah berijmak di atas perlantikan Abu Bakar sebagai Khalifah, haram kahwin mut'ah, menyelewengkan al-Quran, menegah nabi daripada menerima pesaka, merampas tebusan daripada perawan dan selepas berlaku perselisihan di kalangan umat dan perpecahan di kalangan mereka, bagaimana ijmak boleh berlaku lebih-lebih lagi dalam masalah khilafiah yang perlu kepada hujah yang pasti.
ULASAN
Golongan Syiah tidak menerima pakai ljmak Ulama, buktinya mereka tidak menerima kesohihan perlantikan Saidina Abu Bakar, Umar dan Uthman, sedangkan para sahabat termasuk Saidina Ali sendiri mempersetujuinya.
Begitu juga telah ljmak Ulama tidak berlaku penyelewengan terhadap al-Quran. Mereka menolak ljmak kerana Imam-imam mereka maksum. Dalam akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, ljmak Ulama dan Qias adalah termasuk di dalam sumber perundangan Islam selepas al-Quran dan hadith nabi s.a.w. Kedua-dua sumber tersebut boleh dijadikan sebagai dalil untuk berhujah bagi mensabitkan sesuatu hukum syarak. Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud:
"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah (al-Quran) dan (Sunnah) Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya"
(Surah AI-Nisa'ayat 59)
Sabda nabi s.a.w. yang bermaksud:
" Sesungguhnya Allah S. W. T tidak menyetujui Umatku atau umat Nabi Muhammad bersepakat di atas kesesatan"
(Riwayat al-Tirmidhi)
Menolak sesuatu yang telah diijmakkan oleh sahabat, sedangkan Saidina Ali sendiri telah mengakuinya, ini bererti menolak kewibawaan dan kesiqahan Saidina Ali sendiri sebagai imam mereka yang didakwa sebagai maksum.
Abdullah bin Mas'ud berkata:
.... Sesuatu yang baik yang disepakati oleh orang-orang Islam, maka ianya di sisi Allah adalah baik dan begitulah sebaliknya.
ii. Menolak Qias
Golongan Syiah juga menolak Qias, kerana beramal dengan qias akan merosakkan agama. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Aslu al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Al-Husain Ali Kasyif al-Ghita', hal. 149:
Terjemahannya:
Diantaranya bahawasanya Syiah Imamiah tidak beramal dengan Qias dan sesungguhnya ia telah menjadi mutawatir di sisi imam-imam mereka. Sesungguhnya syariat apabila diqiaskan akan merosakkan agama dan boleh mendedahkan kerosakan amal dengan menggunakan qias itu dan ia memerlukan kepada keterangan yang lebih lanjut yang tidak muat ruangan di sini.
ULASAN
Golongan Syiah tidak beramal dengan Qias kerana Imam-imam mereka berpendapat bahawa syariat apabila diqiaskan akan merosakkan agama. Perkara ini amat bertentangan dengan al-Quran, Sunnah Rasulullah s.a.w. dan ijmak ulama'.
Permasalahan dalam kehidupan dunia ini adalah sangat luas dan akan berkembang dari satu masa kesatu masa. Oleh yang demikian sekiranya tidak boleh menggunakan Qias akan menyebabkan agama menjadi jumud dan sempit. Justeru itu qias amat perlu sebagai salah satu kaedah di dalam mengeluarkan hukum syarak. Ini berdasarkan firman Allah S.W.T. yang bermaksud:
"Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan dan kecemasan, mereka terus menghebahkannya, padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada Uli'I-Amti (orang-orang yang berkuasa) di antara mereka. Tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang- orangyang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka......
(Surah al-Nisaa' ayat 83)
Ini bertepatan dengan sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud,
"Daripada Anas ra. daripada Nabi s.a.w. sabdanya: Tiga perkara yang sesiapa memilikinya nescaya ia akan memperolehi kemanisan iaitu bahawa Allah dan rasulNya lebih dikasihi kepadanya daripada yang lain, dan bahawa ia mengasihi seseorang kerana Allah semata-mata serta ia benci kalau sekiranya ia kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dicampakkan di dalam api neraka."
(Riwayat al-Bukhari)
Hadith mengenai kisah Muaz bin Jabal sangat jelas tentang perakuan nabi s.a.w. berhubung penggunaan Qias, sabdanya yang bermaksud,
"Bahawasanya Rasulullah s.a.w. telah mengutus Muaz ke Yaman, Ialu Baginda bertanya: Bagaimana engkau hendak menghukum? Ia menjawab, aku menghukum berdasarkan kitab Allah (al-Quran). Baginda bersabda, sekiranya tidak terdapat di dalam kitab Allah. Ia menjawab; menghukum berdasarkan Sunnah Rasulullah s.a.w. Baginda bertanya lagi; sekiranya tidak terdapat di dalam Sunnah Rasulullah, la menjawab; aku berijtihad dengan fikiranku. Baginda pun bersabda; Alhamdulillah (segala pujian bagi Allah) yang telah memberikan tauftk kepada utusan Rasulullah s.a.w."
(Riwayatal-Tirmidhi)
iii. Mengamalkan Nikah Mut'ah
Golongan Syiah masih meneruskan amalan nikah Mut'ah yang pemah diharuskan diperingkat awal Islam di dalam keadaan dan masa tertentu. Mereka masih mengamalkan nikah ini sehingga sekarang. Dengan ini menunjukkan bahawa mereka menolak permansuhan syariat tersebut. Mereka berpendapat bahawa nikah Mut'ah adalah diharuskan di dalam syariat Islam. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja'far Muhamad b. Hassan b. Ali al-Tusi, hal. 489:
Terjemahannya:
Nikah mutah adalah diharuskan dalam syariat Islam sebagaimana kami menyebutnya daripada akad seseorang lelaki ke atas seorang perempuan mengikut tempoh yang tertentu dengan mas kahwin yang tertentu.
Ciri-ciri nikah Mut'ah ialah akad, tempoh dan mahar. Dalam nikah Mut'ah ditetapkan tempoh tertentu yang diredhai oleh kedua-duanya, samada sebulan atau setahun atau sehari. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja'far bin Muhammad bin AI-Hassan bin Ali AI-Tusi. hal. 491:
Terjemahannya:
Adapun tempoh nikah mutah ialah mengikut keredaan pasangan kedua-duanya sama ada sebulan atau setahun atau sehari.
Nikah mut'ah boleh dilakukan dalam tempoh satu jam atau dua jam, sehari, dua hari atau semalaman. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Tahzib al-Ahkam oleh Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi. hal. 266:
Terjemahannya:
Muhammad bin Yacob daripada Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Muhammad daripada Ibnu Faddhal daripada Abu Bukair daripada Zararah katanya Aku (Zararah) bertanya kepadanya (Abu Jayar) adakah harus seorang lelaki bermutah dengan seorang perempuan sejam atau dua jam. Jawabnya; "Satu atau dua jam tidak terhenti kepada sempadan kedua-duanya, tetapi boleh dilakukan sekali atau dua kali, sehari atau dua hari dan semalaman dan seumpamanya."
Nikah Mut'ah boleh dilakukan dengan perempuan Yahudi, Nasrani, Majusi, anak dara tanpa izin bapanya dan juga perempuan pelacur. Apabila dilakukan akad hendaklah disebut mahar dan tempoh yang diredhai oleh kedua-duanya. Sekurang-kurang mahar ialah semangkuk gula atau segenggam makanan dan sebagainya. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab al-Nihayah Fi Mujarad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan bin Ali AI-Tusi. hal. 490 - 491 dan kitab Tahzib al-Ahkam oleh Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi. hal. 254:
Terjemahannya:
"Tidak mengapa bermut'ah dengan perempuan Yahudi, Nasrani dan makruh bermutah dengan perempuan Majusi, tetapi ianya tidak dilarang".
"Muhammad bin Ahmad bin Yahya daripada Abbas bin Ma'arof daripada Sadan bin Muslim daripada seorang lelaki daripada Abu Abdullah katanya, "Tidak mengapa mengahwini anak dara apabila ia redha walaupun tanpa izin kedua ibu bapanya".
"Tidak mengapa bermutah dengan perempuan pelacur kecuali lelaki itu menghalangnya daripada pelacuran setelah akad dilakukan."
"Apabila hendak berakad hendaklah disebut mas kahwin dan tempoh yang diredai oleh pasangan dan sekurang kurang mas kahwin ialah semangkuk gula atau setapak tangan makanan atau seumpama yang demikian itu."
Dalam nikah mut'ah tidak ditentukan bilangan wanita yang dimut'ahkan, boleh dilakukan sampai seribu orang wanita. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Tahzib al-Ahkam oleh Abu Ja' far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi. juzu' 1, hal. 259:
Terjemahannya:
Daripada Ubaid bin Zararah daripada bapanya daripada Abu Abdullah a.s. katanya, disebutkan kepadanya tentang mutah adakah dihadkan kepada empat orang sahaja? Jawabnya "Kahwinlah perempuan-perempuan itu walau sampai seribu orang kerana mereka itu merupakan perempuan-perempuan yang disewakan".
ULASAN
Nikah mut'ah ini sebenarnya telah dimansuhkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang bermaksud seperti berikut:
"Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Iaitu mereka yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu)"
(Surah al-Mu'minun ayat 1-4)
Wahai Nabi! Apabila kamu (engkau dan umatmu), hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan 'iddahnya, dan hitunglah masa iddah itu (dengan betul), serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya (sehingga selesai iddahnya), dan janganlah pula (dibenarkan) mereka keluar (dari situ), kecuali (iika) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah (maka janganlah kamu melanggarnya) dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada ditinya. (Patuhilah hukum-hukum itu, kerana) engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan, sesudah itu, sesuatu perkara (yang lain).
(Surah al-Talaq ayat 1)
" Dan bagi kamu seperdua dati harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah seperenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada sepertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh simati, dan sesudah dibayar hutangnya, wasiat-wasiatyang tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyabar."
(Surah al-Nisaa'ayat 12)
"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beriddah) selama empat bulan sepuluh hail. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik (yang diluluskan oleh Syara '). Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan."
(Surah al-Baqarah ayat 234)
Orang-orang Islam di zaman itu telah ijmak bahawa nikah Mut'ah telah dimansuhkan dan haram melakukannya. Nikah tersebut dimansuhkan oleh ayat-ayat al-Quran dan Hadith Rasulullah s.a.w.
Nikah Mut'ah bukan suatu pernikahan dalam Islam, malah ia merupakan amalan Jahiliyah. Dengan itu perempuan yang dinikahkan mut'ah bukanlah isteri atau hamba, tidak boleh mewarisi, tidak sabit nasab dan tidak wajib nafkah. Nikah mut'ah amat jelas bertentangan dengan al-Quran, hadith Rasulullah s.a.w dan ljmak Ulama. Di mana para sahabat tidak mengingkari kata-kata Saidina Umar yang akan merejam dengan batu orang yang melakukan nikah mut'ah. Beliau berkata, " Nikah Mut'ah merosakkan konsep nikah, talak, iddah dan pesaka. ((3) AI-lmam al-Fakhr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir, juzu 10, cetakan ke 11 Dar al-Kutub al- Ilmiah, Tehran hal. 50.)
4) Alauddin Ali bin Muhamad bin Ibrahim al-Baghdadi, al-Syahir bi al-Khazin, Tafsir al-Khazin, al-Musamma Lubab al-Ta'wil Fi Maami al-Tanzil, Wa Bihamisyihi Tafsir al-Baghawi al-Ma'ruf Bi Maalim al-Tanzil, Juzu 1, Dar al-Fikr, Beirut Lubnan hal. 506-507.
5) Ibid. Hal. 507
3.2.3. PELBAGAI PENYELEWENGAN UMUM.
i. Menziarahl Kubur Saidina Husain, Ganjarannya Syurga
Syiah mendakwa bahawa orang yang menziarahi kubur Saidina Husain akan memasuki syurga, perkara ini dinyatakan di dalam kitab al-lrsyad oleh as-Syeikh al-Mufid halaman 252. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w.:
Terjemahannya;
"Sesiapa yang menziarahi Husain selepas wafatnya nescaya ia akan memasuki syurga"
ULASAN
Tidak terdapat di dalam al-Quran dan hadith sahih Nabi s.a.w. yang menyatakan bahawa orang yang menziarahi kubur Saidina Husain akan memasuki syurga. Tetapi yang jelas di dalam hadith nabi s.a.w yang menyatakan bahawa orang yang menziarahi kubur nabi s.a.w. akan pasti mendapat syafaatnya. Ini bertepatan dengan sabda nabi s.a.w yang bermaksud,
" Sesiapa yang menziarahiku di Madinah dengan tulus ikhlas, nescaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat."
( Riwayat al-Baihaqi)
ii) Menyiksa Tubuh Badan Sempena 10 Muharram.
Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Husain. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira', Baina al-Syiah Wa al-Tasyayyu', oleh Doktor Musa al-Musawi, hal. 98:
Terjemahannya:
Perlu kami asingkan satu pasal yang khas mengenai memukul dengan rantai besi ke atas bahu, mengetuk kepala dengan pedang dan menyiksa badan pada hari kesepuluh Muharram sebagai berkabung di atas kematian Saidina Husain.
Amalan yang masyhur ini sentiasa diadakan sebagai satu bahagian daripada musim-musim perayaan sempena kematian syahid Saidina Husain. Amalan ini berlaku di Iran, Pakistan, India dan sebahagian di negara Lubnan pada setiap tahun. Dengan sebab itu berlaku pertempuran darah di antara Syiah dan Ahli Sunnah di beberapa tempat di Pakistan menyebabkan beratus-ratus nyawa yang tidak bersalah terkorban daripada kedua-dua belah pihak yang tidak dapat tidak banyak diperkatakan. Sebagaimana yang kami telah katakan pada pasal yang lalu bahawa Syiah mengadakan perayaan pada hari Asyura semenjak berabad-abad lagi. Selain daripada itu bacaan ziarah yang banyak diperkatakan sebelum ini di mana para pujangga telah menasyidkan beberapa qasidah di hadapan kubur sehingga seorang penyair Arab yang bernama Syarif Reda semasa menyampaikan qasidahnya yang mulia di hadapan kubur Husain yang mana terdapat diawal qasidah tersebut iaitu "Karbala sentiasa kamu berada di dalam kesusahan dan bala' hingga sampai kepada bait ini iaitu:
"Berapa ramai orangyang telah berperang di atas tanah ini, sehinggalah darah yang mengalir dan mereka yang terbunuh."
Penyair tersebut menangis sehingga ia pitam. Yang pastinya bahawa Imam-imam Syiah merayakan hari kesepuluh Muharram, mereka duduk di rumah-rumah dengan menerima ucapan takziah daripada orang-orang yang memberikan takziah dan mereka mengadakan majlis jamuan pada hari itu. Imam mereka memberi khutbah dan qasidah bagi mengingati syahidnya Saidina Husain dan Ahli Bait Rasulullah s.a.w. dan kelebihan-kelebihan mereka.
ULASAN
Upacara memukul dada dan menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Husain adalah bertentangan dengan ajaran Islam kerana perbuatan seumpama ini dilarang oleh Rasulullah s.a.w dengan sabdanya yang bermaksud,
"Bukanlah daripada golongan kami, orang yang menampar-nampar pipi dan mencarik-carikkan baju dan memekik-mekik sepertimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliah"
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
Di dalam Islam telah ditentukan adab sopan ketika menziarahi jenazah iaitu dengan membanyakkan doa ke atas simati supaya diampunkan dosanya. Dilarang meraung-raung ke atas kematian seseorang, tetapi dibolehkan menangis tanpa suara yang kuat. Ini bertepatan dengan sabda nabi s.a.w. yang bermaksud,
"Daripada Ibn Umar ra., bahawasanya Rasulullah s.a. w. telah menziarahi Saad bin Ubadah bersama-sama baginda ialah Abdul Rahman bin Auf, Saad bin Abu Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud, Ialu Rasulullah s.a.w. menangis. Maka apabila orang ramai melihat Rasulullah s.a.w. menangis, merekapun menangis, lalu Baginda bersabda, " Tidakkah kamu mendengar bahawasanya Allah
S. W. T tidak akan menyeksa (mayat) kerana air mata dan kesedihan hati, tetapi Allah S. W. T menyiksa atau merahmati seseorang kerana ini, lantas Baginda menunjukkan lidahnya."
(Riwayat al-Bukhail dan Muslim)
ii. Menghina Isteri-isteri Nabi s.a.w.
Golongan Syiah juga jelas menghina isteri-isteri nabi. Perkara ini dinyatakan di dalam kitab Tuhfah al-'Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain. hal. 330:
Terjemahannya:
"Ya Allah, laknatlah olehmu dua berhala Quraisy dan dua Thagut, dua pendusta, dua anak perempuannya yang mana mereka berdua menyalahiperintah engkau, mengingkari wahyu engkau, mengingkari nikmat engkau dan menderhaka terhadap wahyu engkau dan mengubah ugama engkau dan menyelewengkan al-Quran dan mencintai seteru engkau dan mengingkati nikmat batin engkau dan menggagalkan perkara perkarafardhu engkau dan melanggar ayat-ayat engkau dan memusuhi wali-wali engkau dan melantik musuh engkau dan memerangi negara engkau dan merosakkan hamba-hamba engkau. Ya Allah laknatlah mereka berdua dan pengikut-pengikut mereka berdua dan wali-wali mereka dan penyokong-penyokong mereka, kekasih-kekasih mereka. Maka sesungguhnya mereka telah meruntuhkan institusi kenabian."
ULASAN
Isteri-isteri Nabi adalah Ummahatul Mukminin. Merekajuga adalah tergolong dalam kalangan sahabat Rasulullah s.a.w. yang adil. Oleh itu haram bagi orang mukmin menikahi mereka selama-lamanya, selepas wafat Rasulullah. Mereka wajib dihormati dan tidak boleh dicaci dan dicela rnereka. Ini dinyatakan di dalam firman Allah yang bermaksud,
"Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada dial mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka........
(Surah al-Ahzab ayat 6)
Firman Allah S.W.T. lagi yang bemaksud,
... Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasul Allah dan tidak boleh berkahwin dengan isterinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah.
(Surah al-Ahzab ayat 53)
Merekajuga merupakan orang yang bekerjasama dengan Nabi s.a.w. dalam meyebarkan dakwah dan menegakkan syiar Islam kepada masyarakat di zaman mereka.
iv. Mengharuskan Jamak Sembahyang Dalam Semua Keadaan
Golongan Syiah mengharuskan jamak sembahyang fardhu iaitu Zohor dan Asar dalam waktu Asar, Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak dalam semua keadaan tanpa sebarang sebab. Perkara ini dinyatakan dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyy, terjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim (thn. 1993) hal. 36:
Ja'fari: Harus menjamakkan di antara sembahyang Zohor dan 'Asar, Maghrib dan 'Isya' sama ada di dalam musafir ataupun hadir tanpa sebarang sebab.
ULASAN
Mengamalkan sembahyang jamak tanpa sebab secara berterusan adalah beitentangan dengan sunnah Nabi s.a.w. dan amalan para sahabat Rasulullah s.a.w. Dalam syariat Islam, kedudukan hukum dipandang melalui kemudahan atau kesulitan melaksanakannya iaitu yang disebut Azimah dan Rukhsah. Azimah ialah sesuatu hukum yang kekal dengan hukum asalnya. Ia tidak berubah dengan adanya sebab-sebab seperti sembahyang lima waktu dikekalkan jumlah rakaat mengikut waktunya. Manakala Rukhsah ialah suatu hukum yang diharuskan kepada orang Islam melakukannya disebabkan adanya sebab-sebab keuzuran dan kesulitan dan sekiranya tanpa sebab-sebab di atas, haram berbuat demikian, seperti sembahyang jamak dan qasar diharuskan pada masa musafir (6).
v. Imamah dan Khilafah Sebahagian daripada Rukun Islam dan lanya Berlaku Melalui Nas
Golongan Syiah mendakwa Imamah dan Khilafah sebahagian daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyy, terjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim hal. 145-146:
Ja'fari: Imamah dan Khilafah sebahagian daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas.
ULASAN
Pendapat ini hanyalah rekaan semata-mata, sedangkan di dalam Islam jelas menyatakan bahawa rukun Islam hanyalah lima perkara sahaja. Ini adalah berdasarkan hadith nabi s.a.w. yang bermaksud,
"Islam itu dibina di atas lima perkara iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad s.a. w. pesuruh Allah, menditikan sem-bahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadan "
(RiwayatAhmad, al-Bukhati,Muslim, Tirmidhi dan al-Nasai)
vi. Sembahvang Duha Adalah Bid'ah
Golongan Syiah mendakwa sembahyang Duha adalah bid'ah. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya ( Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyy, terj emahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim hal. 31:
Ja'fari: Sembahyang Duha adalah bid'ah. Para imam mazhab empat ianya sunat. Lantaran itu mereka menyalahi sunnah Rasulullah s.a. w. yang ditiwayatkan oleh al-Humaidi di dalam al-Jami'Baina al-Sahihain daripada Marwan al-'Ajali, dia berkata : Aku berkata kepada Ibn Umar, "Anda mengerjakan sembahyang Duha? Dia menjawab, tidak. Aku pun bertanya lag4 Abu Bakr? Dia menjawab: "Tidak, " Aku bertanya lagi: Nabi s.a.w.? Dia menjawab: "Tidak." Humaidi pula meriwayatkan datiaisyah di dalam MusnadAisyah, dia berkata, sesungguhnya Nabi s.a.w. tidak pernah mengerjakan sembahyang Duha. Abdullah bin Umar juga berkata, "Sembahyang Duha adalah bid'ah dati segala bid'ah. "
ULASAN
Pendapat di atas bertentangan dengan hadith-hadith sahih yang menyebut tentang pensyariatan sembahyang Duha ini. Antara hadith-hadith tersebut ialah:
"Daripada Abu al-Darda'ra. katanya Nabi Muhammad s.a.wtelahmenasihatkankutentang3perkarayangaku tidakpernah meninggalkannya selama aku hidup iaitu berpuasa 3 hail bagi tiap-dap bulan, sembahyang Duha dan aku tidak tidur kecuali aku telah mengerjakan witir".
(Riwayat Muslim Abu Daud dan al-Nasai)
"DaripadaAbu Hurairah ra. katanya: Telah menasihati daku oleh kekasihku s.a.w. dengan berpuasa tiga hari bagi setiap bulan, sembahyang dua rakaat Duha dan aku mengeilakan sembahyang witir sebelum aku tidur".
(Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Tirmidhi)
"Daripada Abu Zar r.a. daripada Nabi s.a.w. sabdanya: Setiap pagi setiap anggota kamu bersedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh dengan kebaikan adalah sedekah dan menegah daripada kemungkaran adalah sedekah dan memadailah dengan yang sedemikian itu dengan menditikan sembahyang Duha dua rakaat".
(Riwayat Muslim)
vii. Islam Bukanlah Syarat Wajibnya Haji
Golongan Syiah mendakwa Islam bukanlah syarat wajibnya Haji. Perkara ini dinyatakan dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya ( Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyy, terjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi.Ibrahim hal. 55:
Ja:fari: Islam bukanlah syarat wajibnya haji.
ULASAN
Perkara ini amat bertentangan dengan al-Quran dan hadith. Telah jelas diterangkan di dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 196 yang bermaksud:
"Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah',"
Ayat ini dengan jelas menyatakan perintah Allah kepada orang-orang yang beragama Islam sahaja dan tidak ditujukan orang-orang yang bukan Islam. Sementara hadith Nabi s.a.w. yang bermaksud:
"Wahai manusia, ambillah (daripadaku) cara-cara mengerjakan haji kamu, maka sesungguhnya Aku tidak mengetahui kerana berkemungkinan aku tidak dapat lagi mengerjakan haji lagi selepas tahun ini."
(Riwayat al-Nasai)
Hadith ini ditujukan kepada para sahabat Nabi yang beragama Islam sahaja. Sementara hadith yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ibnu Umar ra. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud,
"Islam itu dibina di atas lima perkara iaitu, mengucap dua kalimah syahadah bahawa sesungguhnya tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah Pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan haji ke Baitullah."
Jelas hadith di atas menerangkan kepada kita bahawa antara ciri-ciri seorang Islam itu ialah mengerjakan haji, sedangkan mengerjakan ibadat haji bukanlah menjadi amalan orang-orang bukan Islam. Sementara ibadat haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Jahilliyyah dahulu adalah dengan cara bertela ' niang. Apakah cara mengerjakan haji seperti itu sesuai diamalkan di zaman sekarang ini dan berhujah mengatakan Islam bukan syarat wajib haji, sedangkan perbuatan seumpama itu tidak diterima Allah dan tidak boleh diterima pakai di zaman ini. Sudah jelas apabila datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w., dengan sendirinya amalan-amalan di zaman Jahiliah itu telah ditolak oleh Islam.
viii). Wajib Menyapu Kedua Dua Kaki Dan Tidak Memadai Basuh Pada Kedua-Keduanya.
Golongan Syiah mendakwa wajib menyapu kedua-kedua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya ( Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar al-Hulliyy, ter . emahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim hal. 13 - 14:
Ja'fari: Wajib menyapu kedua kedua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua duanya. Ini juga adalah pendapat sebahagian para sahabat, tabiin seperti Ibn Abbas, Iktimah, Anas, Abu al-Aliyah dan al-Syabi.
ULASAN
Pendapat ini adalah bertentangan dengan prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah dan para Qurra' dan Ahli-ahli Tafsir yang muktabar. Jelas dinyatakan di dalarn hadith Nabi bahawa anggota wuduk yang wajib dibasuh termasuklah kaki. Sebagaimana sabda Baginda yang bennaksud,
"Dari Humran, bahawa Uthman bin Affan r.a. (minta dibawakan kepadanya) air untuk mengambil wuduk, Ialu ia berwuduk iaitu (mula-mula) ia membasuh kedua tapak tangannya tiga kali, kemudian ia berkumur-kumur dan menyedut air kehidung serta meng-hembuskannya, kemudian ia membasuh mukanya tiga kali, kemudian ia membasuh tangan kanannya meliputi siku tiga kali, kemudian tangan kirinya seperti itujuga, kemudian ia menyapu sedikit dari kepalanya, kemudian ia membasuh kaki kanannya meliputi buku lali tiga kali, kemudian kaki kirinya seperti itu juga. Setelah itu ia (Saidina Uthman) berkata; " Aku melihat Rasuluilah s.a.w. berwuduk, sepertimana wuduk ku itu ."
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
________________________________________
PENUTUP
Rantau Asia Tenggara, khususnya Malaysia adalah rantau yang hening dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebarang usaha untuk memasukkan fahaman selain dari Ahli Sunnah Wal Jamaah terutama Syiah di kalangan penduduk rantau ini pasti akan menggugat keharmonian masyarakat.
Negara-negara yang mempunyai penganut Syiah, telah menimbulkan ketidakstabilan rakyat dan pentadbiran di negara tersebut. Penganut Syiah akan selama-lamanya cuba mengembang dan mempengaruhi pegangan mereka ke atas pengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mereka tidak mahu tunduk kepada pemerintahan dan pentadbiran Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam yang bersidang pada 3 Mei 1996 telah membuat keputusan iaitu:
Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Akidah, Syariah dan Akhlak.
Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang-undang Islam; dan dengan demikian penyebaran apa-apa aj aran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang.
________________________________________
SENARAI RUJUKAN
1. Abu Ja'afar bin Ya'kub bin Ishak al-Kulaini al-Razi, al-Usul Min al-Kafi, Jilid 1, Cetakan ke 3, th.1388H Dar al-Kutub al-Islamiyyah,Tehran, Baz Sultani.
2. Muhammad bin Muhammad bin Nu'man al-'Askibri al-Baghdadi al-Mulaqqab Bi al-Syeikh al-Mufid, al-lrsyad, Penerbit Muassasah al-A'lami Lil Matbu'at, Beirut, Lubnan, t.t.
3. Ad-Duktur Musa al-Musawi, al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira' Baina al-Syiah Wa al- Tasyayyu', th. 1978.
4. Muhammad al-Husain Ali Kasyif al-Ghita', Aslu al-Syiah Wa Usuluha, Penerbit al-Syed Murtadza ar-Radhwi al-Kasymiri, Matba'ah al-Arabiyyah, Qahirah, t.t.
5 . Shah Abdul Aziz al-lmam Waliyyullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi, Mukhtasar al-Tuhfah al-lthna Asyariyyah, cetakan dan penerbit: al-Riasah al-'Aammah Lil Idarat Wal-Buhuth al-Ilmiah Wal Ifta'Wad Dakwah Wal Irsyad, Riyadh, al-Mamlakah al-Arabiah al-Saudiah, t.t.
6. Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Babawaih AI-Qummi, Kitab Man La Yahduruhu al-Faqih, juzu' I,
Terbitan: Jamaah al-Mundarrisin fl al-Hauzah al-llmiah Fi Qum al-Muqaddasah, t.t.
7. Abi Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, Tahzib al-Ahkam, Juzu' 1, th. 1390, Penerbit: Dar al-Khutub al-Islamiah, Tehran.
8. Muhammad Jawad Mughniah, al-Syiah Fi al-Mizan.t.t.
9. AI-Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, Aqaid al-Imamiah, cetakan ke8, th. 1973, al-Matbaah al-'Aalamiyyah Qahirah.
10. Abi Ja'far Muhammad bin al-Hasan bin Ali al-Tusi, al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa, terbitan Intisyarat Quds Muhammadi Qum, t.t.
11. Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim, Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad). Cetakan 1, th, 1993, Penerbit al-Wahdah Publications.
12. AI-Syed Manzur Husain, Tuhfah al'-'Awam Maqbul, Lahore.t.t.
13. AI-lmam al-Fakhr al-Razi, al- Tafsir al-Kabir, juzu 10, cetakan ke 11 Dar al-Kutub al-Ilmiah, Tehran.
14. Alauddin Ali bin Muhamad bin Ibrahim al-Baghdadi, al-Syahir bi al-Khazin, Tafsir al-Khazin, al-Musamma Lubab al-Ta'wil Fi Maami al-Tanzil, Wa Bihamisyihi Tafsir al-Baghawi al-Malruf Bi Maalim al-Tanzil Juzu 1, Dar al-Fikr, Beirut Lubnan.
15. Dr. Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fil usul al-Fiqh, cetakan ke-6, Dar al-Arabiah, Baghdad th. 1977.
16. Thiqah al-Islam Kulaini, Usul Kafi, Iktikadi, Ijtimai, Akhlaki Wa Ilmi, Juzu 4, Tehran, Khayaban Sa'di Janubi t.t.
17. Tafsir Pimpinan ar-Rahman diterbitkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam (sekarang JAKIM), Jabatan Perdana Menteri.
________________________________________

SALASILAH IMAM-IMAM SYIAH


________________________________________
DI ANTARA AQIDAH SYI’AH YANG BERCANGGAH DENGAN ISLAM


MUKADDIMAH
1. Aqidah at-Tahrif fi al-Quran
2. Aqidah al-Imamah dan al-Walayah
3. Aqidah Takfir as-Sahabah (Aqidah Mengkafirkan Sahabat)
4. Aqidah ar-Raj’ah
5. Penutup


MUKADDIMAH
Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w, adalah ugama yang terakhir, lengkap, terjamin dan universal. Ia mempunyai daya untuk membimbing, membina dan mengeluarkan peribadi-peribadi dan generasi contoh sampai qiamat. Ia juga mempunyai kemampuan dan kekuatan rahsia untuk mempertahankan dirinya dari segala bentuk serangan dan ancaman. Sejarah menyaksikan bahawa setiap fahaman dan fitnah yang telah cuba bersemuka dengan Islam pasti menerima kegagalan dan kekalahan.

Kemampuan dan kekuatan Islam yang luar biasa itu sangat menyakitkan hati musuh-musuh Islam, kerana itu sejak zaman permulaan Islam sampai ke hari ini mereka tidak henti-henti merancang dan menyusun fitnah yang boleh memecahbelahkan umat Islam dengan mencipta ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang berbagai-bagai untuk menimbulkan keraguan terhadap Islam. Mereka sedar bahawa selagi umat Islam berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w mereka akan bersatu padu dan menjadi benteng kukuh untuk memelihara Islam sehingga tidak mungkin akan ada satu pun kuasa yang dapat merobohkannya.

Ketika wilayah-wilayah dari dua kuasa besar dunia, Rom dan Farsi satu demi satu jatuh ke tangan Islam dan tidak mampu bertahan lagi, apatah akan melawannya dengan kekuatan senjata, ketika itu musuh-musuh Islam bermuafakat untuk menyusup masuk ke dalam masyarakat Islam dan menggugatkannya dari dalam. Sasaran mereka ialah orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang belum lagi diresapi betul-betul oleh ajaran Islam dan masih belum terhapus dari jiwa mereka saki baki ajaran agama mereka yang lalu. Melalui taktik-taktik ini mereka telah berjaya dan kejayaannya terbukti jelas dengan syahidnya Khalifah Islam yang ketiga Sayyidina Usman bin Affan r.a.

Gerakan musuh Islam atas nama Islam yang pertama ini dikenali di dalam sejarah Islam dengan “Gerakan Abdullah bin Saba’ dan rakan-rakannya”. Gerakan ini telah meletakkan batu-batu asas ajaran dan fahamannya yang kemudiannya dibinakan di atas asas-asas itu sebuah bangunan kukuh bernama Syi’ah Rafidhah.

Taktik yang sama telah digunakan oleh musuh-musuh Islam di zaman-zaman kemudiannya dengan berbagai-bagai nama seperti Babiah, Bahaiah, Qadiani, Batiniah, Ingkar Sunnah dan lain-lain. Tetapi gerakan-gerakan yang lain selain Syi’ah tidak dapat bertahan lama kerana asas-asasnya tidak begitu kukuh dan mereka pula tidak seperti Syi’ah yang mengamalkan prinsip “taqiyyah”.

Semua gerakan-gerakan tersebut pada hakikatnya telah disusun dan dirancang untuk memusnahkan ajaran Islam. Ini dapat diketahui dengan jelas apabila dikaji aqidah-aqidahnya berdasarkan kitab-kitab muktabar di kalangan mereka.

Walaupun golongan Syi’ah sangat kuat berpegang dengan prinsip “taqiyyah” dan sebelum ini agak sukar untuk mendapatkan kitab-kitabnya, namun selepas tercetusnya revolusi di Iran mereka merasakan sudah kuat dan sudah sampai masanya untuk mendedahkan kitab-kitabnya yang selama ini disembunyikan ke muka dunia. Dengan itu mudahlah bagi kita untuk mengkaji ajaran Syi’ah dari sumbernya sendiri dan semoga kemenangan revolusi di Iran itu akan menamatkan riwayat Syi’ah yang selama ini dikaitkan dengan Islam apabila umat Islam di dunia menyedari tentang aqidah-aqidah mereka yang bercanggah dengan Islam.
Kertas kerja ini ditulis khusus untuk mendedahkan sebahagian dari aqidah Syi’ah Imamiah Itsna Asyariah untuk menjadi bahan renungan dan peringatan bagi orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran Syi’ah khasnya dan umat Islam di tanah air kita amnya.

Walaupun banyak aqidah-aqidah Syi’ah Imamiah Itsna Asyariah yang bercanggah dengan Islam, tetapi di dalam kesempatan ini kita hanya mengemukakan empat aqidah daripada aqaid mereka yang terang bercanggah dengan aqidah Islam dan dengan keempat-empat aqidah ini atau salah satu daripadanya ulamak-ulamak Islam di zaman lampau telah mengkafirkan Syi’ah ini.

Empat aqidah yang diketengahkan nanti ialah:

1) Aqidah at-Tahrif fi al-Quran
2) Aqidah al-Imamah wa al-Walayah
3) Aqidah Takfir as-Sahabah
4) Aqidah ar-Raj’ah

atas

1. Aqidah at-Tahrif fi al-Quran

Iaitu suatu aqidah bahawa al-Quran yang ada di tangan umat Islam hari ini sudah diubah, ditokok tambah dan diselewengkan.

1.1. Kepercayaan ini termasuk di dalam dharuriat aliran Syi’ah seperti yang dikatakan oleh Sayyid Hashim al-Bahrani seorang ahli tafsir Syi’ah yang besar di dalam muqaddimah tafsirnya yang bernama al-Burhan. “Saya yakin tentang benarnya (fahaman tentang al-Quran sudah diseleweng dan ditokok tambah) setelah diselidiki dan dikaji riwayat-riwayat dan atsar-atsar sehingga kita boleh memutuskan bahawa kepercayaan kepada perkara ini adalah salah satu daripada dharuriat aliran Syi’ah. (1)

Syeikh Ali Asghrar al-Burujardi salah seorang tokoh Syi’ah di abad ketiga belas menulis di dalam buku aqidahnya, “Wajib kita beri’tiqad bahawa al-Quran yang asal tidak diubah dan ditukarganti (isinya). Al-Quran yang asal ini ada pada Imam al-Asr (Imam Mahdi) – semoga Allah menyegerakan kemunculannya, bukan pada orang lain. Sesungguhnya orang-orang munafiq telah mengubah dan menukargantikan al-Quran yang ada pada mereka itu”. (2)

1.2. Pengakuan tentang tokoh-tokoh Syi’ah tentang aqidah ini:
Allamah an-Nuuri at-Thabarsi menaqalkan daripada Mulla Baqir al-Majlisi bahawa beliau berkata: “Tidak tersembunyi lagi bahawa hadits ini dan banyak hadits-hadits yang lain jelas menunjukkan tentang al-Quran yang ada ini telah dikurangkan dan diubah. Hadith-hadits ini sampai kepada mutawaatir ma’nan, membuangkan kesemuanya boleh menghilangkan sama sekali kepercayaan kita kepada hadits-hadits malah saya yakin bahawa hadits-hadits tentang perkara Imamah. Bagaimana mereka boleh menyabitkan Imamah kepada hadits?” (3)

Di dalam tafsir al-Qummi, pengarangnya Ali bin Ibrahim al-Qummi seorang pentafsir yang tertua di dalam Syi’ah menyebutkan di dalam muqaddimahnya, “Ada di antara isi al-Quran itu nasikh dan mansukh. Ada di antaranya muhkam dan ada pula mutasyaabih. Ada di antaranya berlainan dari yang diturunkan oleh Allah.” (4)

Di dalam kitab Fashlu al-Khitaab, Alamah Husain bin Muhammad Taqiy an-Nuuri at-Thabarsi menukilkan kata-kata Sayyid Ni’Matullah al-Jazaairi, “Bahawa tokoh-tokoh Syi’ah telah sepakat tentang sahihnya hadits-hadits yang sampai ke peringkat mutawaatir yang menunjukkan dengan jelas tentang berlakunya penyelewengan terhadap al-Quran.” (5)

Di antara ulamak dan tokoh-tokoh Syi’ah yang mempercayai demikian dan telah menulis dalam kitab mereka masing-masing ialah al-Kulaini, al-Barqi, al-Iyasyi, an-Nu’mani Furat bin Ibrahim, Ahmad bin Thaha at-Thabarsi, al-Majlisi, as-Sayyid Ni’matullah al-Jazaaifi, al-Hurrul Amili, Allamah al-Fatuni dan Sayyid al-Bahrani. Mereka yang tersebut itu berpegang kepada beberapa ayat al-Quran dan riwayat-riwayat yang tidak mungkin diketepikan sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Thayyib al-Musavi di dalam Muqaddimah Tafsir al-Qummi halaman 23 hingga 24.

1.3 Contoh al-Quran yang ditakrifkan:
Di sini kita akan mengemukakan beberapa contoh al-Quran yang ditakrifkan menurut Syi’ah:

1.3.1 Al-Kulaini meriwayatkan di dalam al-Kafi dari Abi Basir dari Abi Abdillah a.s berhubung dengan firman Allah di dalam surah al-Ahzab ayat 71.

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

Bermaksud: “Sesiapa yang taat kepada Allah berhubung dengan walayah Ali dan walayah Imam sesudahnya maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Demikianlah ayat ini diturunkan.” (6)

1.3.2 Al-Kulaini meriwayatkan lagi di dalam kitab yang sama dari Abdullah bin Sinan dari Abi Abdillah a.s. berhubung dengan firman Allah di dalam Surah Thaha ayat 115.

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً

Bermaksud: “Dan sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu dengan beberapa pesanan berhubung dengan Muhamad, Ali, Fatimah, al-Hasan, al-Husain dan para Imam dari zuriat mereka. Tetapi ia lupa demi Allah. Beginilah ayat itu diturunkan kepada Muhammad s.a.w.” (7)

1.3.3 Seorang tokoh hadits dan fiqh Syi’ah yang terkenal di abad ke 6 Hijrah, Ahmad bin Ali bin Abi Thalib at-Thabarsi di dalam kitabnya al-Ihtijaj meriwayatkan bahawa; “Seorang zindiq telah mengemukakan beberapa kritiknya terhadap al-Quran kepada Sayyidina Ali, lalu beliau menjawab kritikan-kritikannya itu. Di antara kritiknya ialah tentang ayat 3 Surah an-Nisa’.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

Menurut kaedah nahu, ayat ini mengandungi jumlah syarthiyyah. Apa yang diperlukan oleh jumlah syartiyyah dari jaza’nya tidak terdapat di dalam ayat ini sedikitpun. Sebagai menjawab kritikan itu Sayyidina Ali berkata: “Ia adalah di antara ayat yang digugurkan oleh munafiqin dari al-Quran. Sebenarnya di antara perkataan “dan” itu terdapat lebih dari 1/3 al-Quran yang terdiri dari ayat-ayat khitab dan ayat-ayat qasas.” (8)
Al-Kasyi juga telah menaqalkan riwayat ini dari at-Thabarsi di dalam tafsirnya as-Shaafi jilid 1 halaman 11.

atas
1.4 Golongan yang bertanggungjawab di dalam usaha menokok tambah al-Quran itu menurut Syi’ah berdasarkan kitab-kitab mereka yang muktabar ialah para sahabat Rasulullah s.a.w.

1.4.1 Allamah Kamaluddin Maitsam al-Bahrani menuliskan tentang pengumpulan al-Quran oleh Sayyidina Utsman r.a. bahawa: “Beliau telah menyatukan orang ramai di atas qiraat Zaid bin Tsabit sahaja dan membakar mashaf-mashaf yang lain. Beliau telah membatalkan (membuangkan) ayat-ayat yang tidak syak lagi sebahagian daripada al-Quran.” (9)

1.4.2 At-Thabarsi meriwayatkan; Di dalam riwayat Abi Zar al-Ghifari (tersebut) bahawa setelah Rasulullah s.a.w wafat, Sayyidina Ali mengumpulkan al-Quran dan membawanya ke muka Muhajirin dan Ansar. Beliau telah menunjukkan al-Quran itu kepada mereka, mengingatkan wasiat Rasullulah s.a.w kepadanya. Abu Bakar membukanya. Pada muka surat pertama lagi rahsia kejahatan mereka (sahabat) telah terdedah. Umar terus melompat dan berkata: “Wahai Ali, ambillah semula mashaf ini, kami tidak memerlukannya.” Ali a.s. pun mengambilnya dan terus pulang. Kemudian Zaid bin Tsabit dipanggil. Dia adalah orang yang ahli tentang al-Quran. Umar berkata kepadanya: “Sesungguhnya tadi Ali datang dengan membawa al-Quran yang di dalamnya tercatit segala kejahatan Muhajirin dan Ansar. Kami fikir mahu menyusun al-Quran dan membuang daripadanya cerita-cerita yang mengaibkan golongan Muhajirin dan Ansar.”

Maka Zaid pun mengambil tugas itu. Kemudian Zaid berkata: “Apabila saya selesai menyusun al-Quran mengikut permintaan kamu itu, dan Ali akan mengemukakan al-Quran yang disusunnya, tidakkah menjadi sia-sia apa yang kamu lakukan ini?” Umar berkata: “Kalau begitu, apa helahnya?” Zaid menjawab: “Kamu lebih tahu tentang helahnya.” Maka Umar pun berkata: “Tidak ada helah lain selain dari kita membunuhnya, dengan itu kita tidak lagi diganggu olehnya”.

Umar pun merancang untuk membunuhnya melalui Khalid bin al-Walid tetapi ia tidak mampu melaksanakan rancangannya itu. Setelah dilantik menjadi Khalifah, mereka (para sahabat) meminta Sayyidina Ali memberikan al-Quran itu kepada mereka (sebenarnya untuk menyelewengkan isi al-Quran itu). Sayyidina Ali berkata: “Mana boleh, tidak ada lagi jalan untuk mendapatkan al-Quran itu. Aku hanya mengemukakan kepada Abu Bakar supaya hujjah tetap ke atas kamu dan kamu tidak dapat berkata pada hari qiamat nanti. Sesungguhnya kami tidak mengetahui tentang perkara ini, atau kamu berkata; Engkau tidak pernah membawa al-Quran ini kepada kami. Sesungguhnya al-Quran yang ada padaku ini tidak dapat disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci dan penerima wasiat dari anak cucuku sahaja.”
Mendengar keterangan Ali a.s. itu Umar berkata: “Adakah waktunya al-Quran itu telah dipastikan?” Ali a.s. menjawab: “Ya, apabila bangkit orang yang bangkit (Imam Mahadi) dari keturunanku, dia akan mengemukakan al-Quran itu dan mengajak manusia menggunakan al-Quran itu.” (10)
atas

1.5 Ulamak-ulamak mutaqaddimin Syi’ah kecuali empat orang dari mereka telah ittifaq tentang telah berlakunya penyelewengan dan tokok tambah pada al-Quran yang ada ini. Mereka berempat itu ialah;
i) Ibn Babwaih al-Qummi yang digelarkan dengan Syeikh Shaduq (w 381H)
ii) Sayyid Murtadha yang digelarkan dengan Alamul Huda (w 436H)
iii) Abu Jaafar at-Thusi (w 460H)
iv) Abu Ali at-Thabarsi (w 548H)

Walau bagaimanapun keempat-empat mereka ini berdasarkan kitab-kitab mereka telah mengakui hakikat ini. Penafian mereka adalah berdasarkan “taqiyyah”.

Untuk mengetahui mengapakah mereka berempat ini menafikan aqidah ini dan begitu juga setengah-setengah ulamak mutaakhirin Syi’ah yang lain walaupun hadits-hadits yang menyebutkan perkara ini sudah sampai ke peringkat mutaawatir dan mustafidh seperti yang disebutkan oleh Mirza Hussain Muhammad Taqiy at-Thabarsi an-Nuuri di dalam bukunya Fashlu al-Khitaab, perlulah kita merujuk kepada keterangan as-Sayyid Ni’matullah al-Jazaairi selepas beliau membuktikan yang al-Quran yang ada ini telah diselewengkan dan ditokok tambah dengan hadits-hadits mustafidh dan mutaawatir. Kata beliau: “Ya, memang benar Sayyid Murtadha, Syaikh Shaduq dan Syaikh Thabarsi berbeza pendapat tentang perkara ini. Mereka mengatakan yang al-Quran yang ada dalam dua kulit mushaf ini ialah al-Quran yang diturunkan, tidak lain, tidak berlakunya apa-apa perubahan atau pindaan …….

Yang jelas kata-kata mereka ini lahir dari beberapa banyak muslihat. Di antaranya ialah menutup pintu kritikan (musuh-musuh Syi’ah) bahawa sekiranya boleh berlaku pengubahan, pindaan dan tokok tambah pada al-Quran ini, bagaimana boleh kita beramal mengikut peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya? Jawapan tentang perkara ini akan diberikan nanti.

Sebabnya ialah bagaimana kita akan menganggap tokoh-tokoh tersebut ini mempercayai al-Quran yang ada ini tidak diubah atau ditokok tambah sedangkan mereka sendiri telah meriwayatkan banyak hadits-hadits di dalam karangan mereka yang menunjukkan telah berlakunya semua perkara tersebut.” (11)

atas
1.6 Sebenarnya faktor yang mendorong golongan Syi’ah berpegang dengan aqidah ini ialah:

1.6.1 Golongan Syi’ah percaya Imamah termasuk salah satu aqidah penting mereka. Seseorang yang tidak menerimanya dianggap sebagai kafir. Oleh kerana tidak terdapat di dalam al-Quran satu ayat pun yang dengan jelas menunjukkan keimanan kepada 12 orang Imam mereka, maka mereka mengadakan kepercayaan bahawa al-Quran yang ada ini telah diubah dan diselewengkan daripada asal untuk membenarkan aqidah mereka. Ini dapat dilihat dari kenyataan yang dinukilkan oleh Sayyid Mohsein al-Kasyi daripada seorang ahli tafsir besar di sisi Syi’ah iaitu al-‘Ayasyi. Beliau telah menyebutkan di dalam tafsirnya satu riwayat dari Abi Jaafar a.s. Kata beliau: “Sekiranya tidak berlaku tokok tambah di dalam kitab Allah, tentulah tidak tersembunyi hak kami (hak Imamah) kepada orang-orang yang mempunyai fikiran.” (12)

1.6.2 Oleh kerana al-Quran yang ada ini penuh dengan pujian dan keutamaan yang diakui oleh Allah terhadap para sahabat Rasullullah s.a.w, maka golongan Syi’ah yang begitu dendam terhadap para sahabat tidak dapat menerima al-Quran yang ada ini adalah al-Quran yang benar dan mereka menganggap segala pujian dan keutamaan para sahabat yang tersebut di dalam al-Quran ini adalah hasil ciptaan dan rekaan para sahabat.

1.6.3 Al-Quran yang ada ini telah diusahakan pengumpulannya oleh sahabat-sahabat agung Rasullullah s.a.w seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a. Sedangkan mereka ini mengikut kepercayaan Syi’ah adalah golongan yang telah merampas hak Sayyidina Ali dan berlaku zalim dan kejam terhadap Ahlul Bait.

1.6.4 Di antara matlamat penting Syi’ah daripada aqidah ini ialah untuk membebaskan manusia dari ikatan ugama dan beramal dengan hukum-hukum Allah. Jika akidah ini tidak diperkenalkan bagaimanakah orang-orang Islam akan dapat melepaskan dirinya dari hukum-hukum Allah?. Untuk itu mereka meriwayatkan hadits-hadits yang palsu atas nama Imam-Imam Ahlul Bait dan Rasullullah s.a.w sendiri. Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan oleh al-Kulaini dalam al-Kafi dari Yazid bin Mu’awiyah katanya: “Abu Jaafar a.s. berkata: “Ugama tidak lain hanya cinta.” Kemudian Abu Jaafar berkata: “Ada seorang lelaki datang menemui Nabi dan berkata: “Wahai Rasullullah, aku cintakan orang-orang yang sembahyang tetapi aku sendiri tidak sembahyang dan aku cintakan orang-orang yang berpuasa, tetapi aku sendiri tidak berpuasa.” Mendengar kata-kata orang itu Rasullullah s.a.w lantas berkata: “Engkau akan bersama orang yang engkau cintai.” (13)

atas

2. Aqidah al-Imamah dan al-Walayah

Iaitu kepercayaan bahawa Imam-Imam Dua Belas itu dilantik berdasarkan nas dan mereka adalah maksum

2.1 Kedudukan kepercayaan ini di dalam ajaran Syi’ah:

2.1.1 Kepercayaan ini begitu penting di dalam ajaran Syi’ah, sehingga ia merupakan salah satu syarat keimanan dan dianggap terpenting dari antara rukun-rukun Islam yang lain. Setiap Nabi yang datang telah mengakui keimaman dan walayah Ali dan seseorang yang tidak mengenal Imam-Imamnya dianggap tidak mengenal Allah. Al-Kulaini mengemukakan riwayat dari Fudhail dari Abi Jaafar a.s. Kata beliau: “Islam ditegakkan di atas lima perkara; sembahyang, puasa, zakat, haji dan walayah. Pada hari al-Ghadir tidak ada satu pun daripada rukun-rukun yang tersebut ditekankan sebagaimana penekanan diberikan kepada al-Walayah.” (14)

Al-Kulaini meriwayatkan lagi dari Zurarah dari Abi Jaafar a.s. Kata beliau: “Islam ditegakkan di atas lima perkara iaitu sembahyang, zakat, puasa, haji dan walayah.” Zurarah pun berkata: “Aku pun bertanya yang manakah di antara rukun-rukun yang tersebut itu paling utama?” Abu Jaafar menjawab: “Walayahlah yang paling utama.” (15)

Di dalam kitab Bashaair ad-Darajat dan al-Kafi tersebut riwayat dari Abi Abdillah a.s. bahawa beliau berkata: “Walayah kami adalah walayah Allah yang tidak diutusnya seorang Nabi pun melainkan pasti ia membawanya.” (16)

2.2 Allah tidak mungkin dikenali tanpa dikenali terlebih dahulu para Imam dan orang yang tidak mengenali Imam adalah sesat.

2.2.1 Diriwayatkan dari Abi Abdillah a.s. Katanya: “Kamilah orang yang difardhukan Allah supaya ditaati. Setiap orang mesti mengenali kami. Tidak dimaafkan orang yang tidak mengenali kami. Orang yang mengenali kami adalah mukmin. Sesiapa yang tidak mengenali kami dan menolak kami, dia adalah kafir. Orang yang tidak mengenali kami tetapi tidak menolak kami adalah sesat, sehinggalah ia kembali kepada petunjuk yang Allah fardhukan ke atasnya iaitu kewajipan mentaati kami. Sekiranya ia mati di dalam kesesatannya maka Allah akan melakukan apa yang dikehendakiNya terhadapnya.” (17)

2.2.2 Diriwayatkan dari Abi Hamzah. Kata beliau: “Abu Jaafar berkata kepadaku: “Sesungguhnya orang yang mengenali Allah sahaja yang menyembah Allah. Sesiapa yang tidak mengenali Allah bererti ia menyembahnya dalam sesat.” Aku (Abi Hamzah) bertanya: “Semoga diriku dijadikan tebusan untukmu, apakah yang dimaksudkan dengan mengenali Allah?” Beliau (Abu Jaafar) menjawab: “Membenarkan Allah, membenarkan RasulNya s.a.w, menerima Ali dan Imam-Imam sebagai Imam yang benar dan pembawa petunjuk dan berlepas diri daripada musuh-musuh mereka (para Imam). Begitulah Allah dikenali.” (18)

2.2.3 Diriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata: “Aku mendengar Abu Jaafar a.s. berkata: “Sesungguhnya orang-orang yang mengenali Allah dan ImamNya dari kalangan kami Ahlul Bait sahaja yang mengenali Allah dan tidak mengenali Imamnya dari kalangan kami Ahlul Bait sebenarnya ia mengenalinya dan menyembah selain dari Allah. Demi Allah! Begitulah cara mereka sesat.” (19).

2.3 Imam-Imam dua belas itu maksum, mempunyai kuasa yang luar biasa, mempunyai darjat yang lebih tinggi dari Nabi dan Rasul dan para malaikat yang muqarrabun, boleh menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu dan mereka juga menjadi penentu kepada ahli syurga atau ahli neraka. Imam yang kelapan di sisi Syi’ah iaitu Imam Ali bin Musa ar-Ridha a.s. di dalam satu ucapannya yang panjang lebar telah mengemukakan ciri-ciri dan keutamaan para Imam. Di dalam ucapannya beliau beberapa kali menjelaskan tentang maksumnya Imam itu. Antara lain beliau menyebutkan: “Dia adalah maksum, disokong, diberi taufik dan diluruskan segala tindak tanduknya dari pihak Allah. Dia terpelihara dari segala kesalahan dan kegelinciran. Allah menentukannya dengan sifat-sifat seperti ini supaya dia menjadi hujjah kepada hamba-hambaNya dan menjadi penyaksi ke atas makhlukNya.” (20).

Mereka boleh menghalalkan apa yang dikehendaki oleh mereka dan mengharamkan apa yang dikehendaki oleh mereka. Setiap yang dikehendaki oleh mereka pastilah dikehendaki oleh Allah. (21)

Khalimatul Muhadditsin Allamah Baqir al-Majlisi di dalam kitabnya Hayaatu al-Qulub menulis: “Daripada riwayat-riwayat muktabar yang insya-Allah akan disebutkan nanti akan diketahui bahawa martabat Imamah lebih tinggi daripada martabat nubuwah.” (22)

Ayatullah al-Uzama Ruhullah Khomeini di dalam kitabnya al-Hukumah al-Islamiah dengan jelas menegaskan; “Bahawa sesungguhnya di antara dharuriat dan aqidah-aqidah asasi aliran kita (Syi’ah Imamiah Itsna Asyariah) ialah para Imam mempunyai suatu maqam yang tidak sampai kepadanya malaikat muqarrab dan Nabi yang diutuskan.” (23)

Al-Kulaini meriwayatkan tentang keutamaan dan darjah Sayyidina Ali dan Imam-Imam selepasnya daripada Imam Jaafar as-Shadiq. Kata beliau: “Apa yang dibawakan oleh Ali ku ambil dan apa yang dilarang olehnya ku hentikan. Keutamaan yang diperolehinya sama seperti keutamaan yang diperolehi oleh Muhammad dan Muhammad mempunyai keutamaan di atas semua makhluk Allah Azzawajalla. Orang yang mengkritik salah satu hukum yang diberikan olehnya (Ali) sama seperti orang yang mengkritik Allah dan RasulNya. Orang yang menolaknya sama ada dalam perkara kecil atau besar sama seperti melakukan syirik terhadap Allah. Amirul Mukminin (Ali) adalah pintu Allah yang tidak dapat didatangi kecuali melalui pintu itu dan beliau merupakan jalan yang mana orang yang mengikuti jalan yang lain akan binasa. Demikian juga keutamaan yang diperolehi oleh Imam-Imam yang membawa petunjuk sesudahnya satu demi satu.” (24)

Di dalam riwayat yang sama al-Kulaini menyebutkan Abu Abdillah (Jaafar as-Shadiq) menyebutkan Amirul Mukminin (Sayyidina Ali) selalu berkata: “Aku adalah pembahagi syurga dan neraka dari pihak Allah. Aku adalah pembeza (di antara kebenaran dan kebathilan) yang agung. Padaku ada tongkat (Musa), misam (penanda di antara seseorang mukmin dan munafiq). Sesungguhnya para malaikat, ar-Ruh (Jibril) dan para Rasul telah mengakui aku sebagaimana mereka telah mengakui Nabi Muhammad s.a.w. Sesungguhnya aku telah dibebankan sama seperti Nabi Muhammad s.a.w iaitu bebanan daripada Allah. Rasullulllah s.a.w akan dipanggil (pada hari qiamat nanti) dan diberikan persalinan, aku juga akan dipanggil dan diberi persalinan. Dia (Muhammad s.a.w) akan diminta bercakap, aku juga diminta bercakap. Maka pada ketika itu aku juga akan bercakap seperti dia.

Aku telah dikurniakan beberapa keistimewaan yang tidak pernah dikurniakan kepada sesiapa pun sebelumku. Aku mengetahui ajal manusia dan bencana yang menimpa mereka. Aku juga mengetahui nasab keturunan dan cara penyelesaian yang bijaksana. Tidak terlepas daripadaku pengetahuan tentang sesuatu yang ghaib. Aku menyampaikan berita gembira dengan izin Allah dan menunaikannya dari pihakNya. Semua ini adalah daripada Allah yang telah memampukan aku menguasai semua yang tersebut dengan ilmuNya yang luas.” (25)

atas

2.4 Di antara kepercayaan Syi’ah berhubung dengan Imamah ialah kepercayaan tentang ghaibnya Imam yang ke 12 di dalam dua macam ghaibah;
i) Ghaibah Sughra
ii) Ghaibah Kubra

Sebenarnya bolehlah dikatakan kepercayaan kepada ghaibah ini sebagai satu keajaiban di dalam dunia aqidah.

Kisah kelahiran Imam yang kedua belas yang dianggap sebagai Imam Mahdi dan Shahibu az-Zaman penuh dengan keajaiban dan tidak kurang hebatnya dari Kisah 1001 malam. Sehinggakan ulama-ulamak Syi’ah sendiri tidak mengetahui kelahiran seorang yang akhirnya dianggap sebagai Imam yang kedua belas dan Imam Mahdi daripada Imam yang kesebelas Syi’ah Hassan al-Aksari.

Ghaibah Sughra bermula dari 260H – 328H. Pada masa Ghaibah Sughra ini menurut kepercayaan Syi’ah ada beberapa orang yang dianggap sebagai duta-duta Imam Mahadi kepada orang ramai dan pada masa itu Imam Mahadi dianggap masih dihubungi oleh orang-orang tertentu. Di antara mereka ialah Abu Hashim Daud bin al-Qassim al-Jaafari, Muhammad bin Ali bin Bilal, Abu ‘Amar Utsman bin Sa’id as-Samman, Umar al-Ahwaazi, Ahmad bin Ishaaq dan lain-lain.

Setelah itu dianggap bermula zaman Ghaibah Kubra sehingga kepada suatu masa yang tidak dapat ditentukan oleh sesiapa pun.”

2.5 Kata-kata Khomeini di dalam kitabnya al-Hukumah al-Islamiah; “Sesungguhnya Imam Mahdi telah menghilang diri di dalam Ghaibah Kubranya lebih 1000 tahun yang lampau. Barangkali kehilangannya itu akan berterusan selama beberapa ribu tahun lagi sebelum tiba masa keperluan menghendaki munculnya Imam yang dinantikan itu.” (26)

2.6 At-Thabarsi menaqalkan kata-kata Imam Syi’ah yang kesembilan iaitu Muhammad bin Ali berhubung dengan Imam yang kedua belas di dalam kitabnya al-Ihtijah. Kata beliau: “Dialah orang yang kelahirannya tersembunyi dari orang ramai dan dirinya akan terus ghaib dari penglihatan mereka. Sahabat-sahabatnya sebilangan ahli Badar iaitu seramai 313 orang dari seluruh pelusuk bumi akan berkumpul kepadanya. Apabila telah berkumpul orang-orang ikhlas sebanyak bilangan tersebut bersamanya, ketika itu Allah akan menzahirkan urusanNya (akan mengeluarkannya dari Ghaibah Kubranya).” (27)

Riwayat ini bermakna di sepanjang zaman ghaibah Imam Mahdi ini, tidak lagi terkumpul sebanyak bilangan tersebut orang-orang Syi’ah yang ikhlas walaupun pada zahirnya mereka kelihatan ramai. Bagaimanakah agaknya Syi’ah yang ikhlas ini !!

Mulla Baqir al-Majlisi menaqalkan satu riwayat dari Imam al-Baqir bahawa beliau berkata: “Apabila qaim dari keluarga Muhammad s.a.w muncul, Allah akan menolongnya melalui para malaikat dan orang yang mula-mula sekali akan berbai’ah kepadanya ialah Muhammad dan selepas itu, Ali.” (28)

Di dalam kitab yang sama Mulla Baqir al-Majlisi menaqalkan satu riwayat dari Muhammad al-Baqir yang berasal dari kitab Ilalu as-Syaraa’i karangan Ibn Babwaih al-Qummi, kata beliau: “Apabila muncul Imam Mahdi nanti, beliau akan menghidupkan kembali A’isyah dan akan menjalankan hukum had (zina) ke atasnya dan akan membalas dendam Fatimah terhadapnya.” (29)
atas


3. Aqidah Takfir as-Sahabah (Aqidah Mengkafirkan Sahabat)

Kepercayaan Syi’ah tentang majoriti para sahabat telah murtad tidak tersembunyi kepada sesiapa sahaja yang pernah membaca kitab-kitab Syi’ah, sehingga bolehlah dikatakan tidak ada sebuah kitab Syi’ah yang muktabar terutamanya yang ditulis oleh ulamak-ulamak mereka yang lalu melainkan pasti tersebut di dalamnya riwayat-riwayat yang mengkafirkan atau memurtadkan para sahabat atau melaknat, memaki hamun dan melakukan tabarri (tabarra – yakni menyatakan sikap berlepas diri dan tidak mempunyai hubungan kasih sayang) terhadap mereka. Tidak terlepas daripada tuduhan-tuduhan mereka sahabat-sahabat besar Rasullullah s.a.w sekalipun seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman bin ‘Auf, isteri-isteri Rasullullah s.a.w dan lain-lain.

Di sini kita akan mengemukakan beberapa contoh sahaja daripadanya:

3.1 Al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Jaafar as-Sadiq kata beliau: “Para sahabat telah menjadi murtad sepeninggalan Rasullullah s.a.w kecuali tiga orang dari mereka.” Aku bertanya (kata perawi): “Siapakah yang tiga itu?” Abu Jaafar menjawab: “Miqdad bin al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Salman al- Farisi.” (30)

Al-Kulaini meriwayatkan daripada Hanan dari ayahnya dari Abi Jaafar a.s. Ayahnya berkata: “Aku bertanya kepadanya (kepada Abi Jaafar): “Anak-anak Yaakub bukan para Nabi?” Beliau menjawab: “Tidak, tetapi mereka adalah asbat (cucu-cucu) anak-anak para Nabi. Mereka tidak meninggal dunia melainkan dalam keadaan bahagia dan bertaubat dan menyesali apa yang telah mereka lakukan dan sesungguhnya Syaikhain (Abu Bakar dan Umar) meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dan tidak menyesali apa yang mereka lakukan terhadap Amirul Mukminin a.s. Atas mereka berdua laknat Allah, para malaikat dan manusia sekalian.“ (31)

3.2 Syaikh at-Thusi meriwayatkan bahawa Kummait bin Zaid datang menemui Abu Jaafar a.s. lalu bertanya Abu Jaafar tentang Syaikhain (Abu Bakar dan Umar). Abu Jaafar menjawab: “Tidak berlaku pertumpahan darah dan tidak diputuskan sesuatu hukuman yang tidak sesuai dengan hukum Allah, hukum Nabi dan hukum Ali a.s. melainkan dosanya diletakkan di atas tengkuk mereka berdua.”

Mendengar jawapan Abu Jaafar, Kummait berkata: “Allahu Akbar! Allahu Akhbar! Cukuplah, cukuplah.” (32)

Di dalam satu riwayat yang lain at-Thusi mengemukakan satu lagi riwayat iaitu Kummait berkata: ‘Tuan, saya mahu bertanya tuan tentang satu masalah.” Ketika Kummait berkata demikian, Abu Abdillah (Jaafar as-Shadiq) sedang bertelekan di atas bantal. Tetapi sebaik sahaja al-Kummait berkata demikian, beliau terus membetulkan duduknya dan meletakkan bantal di bawah dadanya kemudian berkata: “Tanyalah.” Kummait berkata: “Saya mahu bertanya tuan tentang dua orang itu (Abu Bakar dan Umar).” Abu Abdillah berkata: “Wahai Kummait bin Zaid, tidak tumpah darah dengan cara tidak sebenar di dalam Islam, tidak diperolehi harta dari sumber yang tidak halal, dan tidak dicampuri perempuan secara haram melainkan dosa kesemuanya teletak di atas tengkuk mereka berdua sehingga muncul qaim kita (Imam Mahdi). Kita golongan dari Bani Hasyim menyuruh sama ada orang-orang tua dan orang-orang muda dari kalangan kita memaki mereka berdua dan begitu juga menyatakan sikap berlepas diri dari mereka (tabarra).” (33)

3.3 Allamah Baqir al-Majlisi menulis di dalam kitabnya Hayaatu-al-Qulub bahawa ‘Ayyasi telah meriwayatkan dengan sanad yang muktabar dari Imam Jaafar as-Shadiq bahawa Aisyah dan Hafsah telah meracun Rasulullah s.a.w sehingga Rasulullah s.a.w wafat kerananya. (34)

atas

4. Aqidah ar-Raj’ah

Salah satu aqidah Syi’ah yang jelas bercanggah dengan ajaran Islam ialah kepercayaan mereka tentang akan dibangkitkan para Imam sebelum qiamat untuk menuntut bela atau menghukum orang-orang zalim yang telah merampas hak-hak mereka. Kepercayaan ini merupakan perkara yang telah diijmakkan oleh para ulamak Syi’ah.

4.1 Syaikh Mufid berkata: “Golongan Imamiah sependapat tentang wajibnya raj’ah (kembali) sebahagian besar dari orang-orang mati ke dunia sebelum qiamat.” (35)

4.2 Syarif al-Murtadha yang digelarkan di kalangan orang-orang Syi’ah dengan ‘Alamul Huda di dalam jawapannya kepada persoalan raj’ah yang dikemukakan kepadanya berkata: “Pegangan Syi’ah Imamiah ialah Allah Ta’ala akan membangkitkan (menghidupkan semula) ketika munculnya Imam Mahdi satu golongan yang telah terdahulu meninggal daripada Syi’ahnya dan satu golongan yang lain daripada musuh-musuhnya.” (36)

4.3 Al-Majlisi meriwayatkan daripada Jaafar as-Shadiq a.s. bahawa beliau berkata: “Orang yang mula-mula terbelah bumi kerananya dan bangkit ke dunia (sebelum qiamat) ialah Husain bin Ali dan raj’ah itu bukanlah umum tetapi ia suatu yang khusus. Tidak akan kembali (bangkit sebelum qiamat) kecuali mukmin sejati atau kafir sejati.” (37)

Al-Majlisi meriwayatkan daripada Bukair bin A’yan katanya: “Orang yang aku tidak ragui (Jaafar as-Shadiq) telah menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah s.a.w dan Ali akan bangkit sebelum qiamat (raj’ah).” (38)

Diriwayatkan daripada Jaafar as-Sadiq beliau berkata: “Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesungguhnya Tuhanku telah memperjalankan aku pada waktu malam dan mewahyukan kepadaku dari balik tabir apa yang diwahyukanNya dan telah bercakap denganku apa yang dicakapkanNya. Di antara percakapanNya denganku ialah: “Wahai Muhammad, Ali adalah orang yang paling akhir Aku mengambil nyawanya dari para Imam Dua Belas.” (39)

Setelah mengemukakan beberapa banyak riwayat tentang raj’ah al-Majlisi berkata di dalam kitabnya Biharu al-Anwar: “Ketahuilah wahai saudaraku, aku yakin bahawa engkau tidak akan meragui lagi tentang raj’ah setelah aku menjelaskan kedudukannya yang telah diijmak oleh Syi’ah di setiap zaman dan kepercayaan tentangnya di kalangan mereka terlalu jelas dan umum bagaikan matahari di siang hari. Bagaimanakah seseorang mukmin akan meragui kebenaran para Imam mereka yang suci di dalam hadits-hadits mutawaatir yang telah diriwayatkan dari mereka lebih 200 orang dan telah diriwayatkan pula oleh lebih dari 40 orang tokoh-tokoh ulamak yang dipercayai di dalam lebih dari 50 karangan mereka masing-masing.” (40)

atas

5. Penutup

Demikianlah dengan serba ringkasnya kita bentangkan aqidah-aqidah Syi’ah dari kitab-kitab muktabar mereka. Semoga keterangan-keterangan yang diberikan memberi manfa’at kepada kita semua dan semoga Allah sentiasa membimbing kita di jalan yang lurus.

Firman Allah:

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ


Bermaksud:
“Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau belokkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisiMu. Sesungguhnya Engkau Tuhan Yang Maha Mengurniakan.”

(Surah Al’Imran – ayat 8)


atas


Nota:

1 Al-Bahrani – al-Burhan fi Tafsiri al-Quran – Muqaddimah Fasal 4, halaman 49
2 Al-Burujardi-‘Aqaaidu as-Syi’ah – halaman 27
3 An-Nuuri at-Thabarsi – Fashlu al-Khitaab – halaman 353
4 Al-Qummi – Tafsir al-Qummi – Muqaddimatu al-Kitab – j.1 halaman 5
5 An-Nuuri at-Thabarsi – Fashlu al-Khitaab – halaman 30
6 Al-Kulaini – al-Kafi – al-Hujjah Min al-Kafi – jilid 1 halaman 414
7 Al-Kulaini – al-Usul Min al-Kafi jilid 1 halaman 119
8 Ahmad bin Ali-at-Thabarsi – al-Ihtijaj halaman 119
9 Maitsam al-Bahrani – Syarah Nahju al-Balaghah jilid 11 halaman 1
10 At-Thabarsi – al-Ihtijaj halaman 76-77
11 Ni’matullah al-Jazaairi-al-Anwar an-Nu’maniah – jilid 2 halaman 357
12 Al-‘Ayasyi – Tafsir as-Shafi – Muqaddimah Keenam – hal 10
13 Al-Kulaini – Ar-Raudhah Min al-Kafi – jilid 8 halaman
14 Al-Kulaini – al-Usul Min al-Kafi – jilid 2 halaman 20
15 Al-Kulaini –Usul Kafi – jilid 2 halaman 18
16 Bashaairu ad-Darajat – jilid 2 Bab 9
17 Al-Kulaini – al-Kafi – jilid 1 halaman 187
18 Al-Kulaini – al-Usul Min al-Kafi – jilid 1 halaman 180
19 Ibid – halaman 181
20 Ibid – hal 203
21 Ibid – halaman 441
22 Baqir al-Majlisi – Hayaatu al-Qulub – jilid 3 hal 10
23 Khomeini – al-Hukumah al-Islamiah – hal 52
24 Al-Kulaini – al-Usul Min al-Kafi – jilid 1 halaman 196
25 Ibid – halaman 196 - 197
26 Khomeini – al-Hukumah al-Islamiah –hal 26
27 At-Thabarsi – al-Ihtijaj’Ala Ahli al-Lajaj – halaman 230
28 Al-Majlisi – Haqqu al-Yaqin – hal 139
29 Ibid-halaman 139
30 Al-Kulaini – ar-Raudhah Min al-Kafi – jilid 8 hal 245
At-Thusi – Rijal al-Kasyi – jilid 1 halaman 6
Al-Majlisi – Hayaatu al-Qulub – jilid 2 halaman 640
31 Al-Kulaini – ar-Raudhah Min al-Kafi – jilid 8 halaman 246
32 At-Thusi – Ikhtiar Ma’rifati ar-Rijal – jilid 3 halaman 205 – 206
33 Ibid—halaman 206 – 207
34 Al-Majlisi – Hayaatu al-Qulub – jilid 2 halaman 870
35 Syaikh Mufid – Awaailu al-Maqaalat – halaman 52
36 Mohsein al-Amin – A’yaanu as-Syi’ah – jilid 1 halaman 132
37 Al-Majlisi – Biharu al-Anwar – jilid 13 halaman 210
Al-Kasyi – Tafsir as-Shaafi – jilid 1 halaman 959
38. Al-Majlisi – Biharu al-Anwar – jilid 13 hal 210
39. Ibid halaman 217
40. Al-Majlisi – Biharu al-Anwar – jilid 13 halaman 225BAHAYA SYIAH KEPADA AQIDAH, SYARIAH, AKHLAK, UMMAH DAN NEGARA

MUQADDIMAH
1. BAHAYANYA KEPADA AQIDAH
1.1.1 Aqidah Syirik Dengan Allah
1.2 Di antara Aqidah Syiah yang sungguh menyesatkan ialah Aqidah Bada’.
1.3 Di antara aqidah Syiah ialah at-Tahrif fi al-Quran, iaitu satu aqidah tentang al-Quran yang ada di tangan umat Islam hari ini sudah diubah, ditokok tambah dan diselewengkan.
2. BAHAYANYA KEPADA SYARIAT
3. BAHAYA KEPADA AKHLAK
3.1.2 Kebiadaban dan Penghinaan Terhadap Isteri-Isteri Nabi S.A.W.
3.1.3 Kebiadaban dan Penghinaan Terhadap Sahabat-Sahabat Rasulullah S.A.W yang lain.
3.2 Diantara ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Syiah ialah “Taqiyyah”.
4. BAHAYANYA KEPADA UMMAH
4.1. Memecahbelahkan Ummah
4.2 Mempercayai perkara-perkara bidaah khurafat dan tahyul serta mengamalkannya.
4.3 Keganasan Akan Berlaku Dikalangan Ummah.
4.4 Memusnahkan Imej Islam.
5. BAHAYANYA KEPADA NEGARA
6. PENUTUP

MUQADDIMAH


Ajaran Syiah pada hakikatnya adalah satu ajaran yang dirancang dan disusun sekian lama oleh musuh-musuh Islam. Ia merupakan hasil dan buah daripada pokok-pokok beracun yang ditanam oleh musuh-musuh Islam di bumi Islam.

Untuk mengetahui betapa bahayanya ajaran Syiah kepada aqidah, syariah dan umat Islam, perlu kita merenung kembali sejarah silam ke zaman khalifah Islam ketiga, ketika mana gerakan menentang khalifah dan usaha-usaha menggugat perpaduan umat di setiap wilayah yang dikuasai Islam pada masa itu dilancarkan begitu hebat sehingga akhirnya terkorban syahid Khalifah Umat Islam Uthman bin Affan yang telah dikahwinkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan dua orang cahaya matanya, seorang yang berkali-kali dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai ahli syurga kerana besar jasa dan sumbangan yang diberikan oleh Uthman dengan mencurahkan harta bendanya yang banyak untuk melengkapkan `Jaisyu al ‘Usrah. Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud: “Selepas hari ini tiada amalan lagi boleh merosakkan Uthman.”
(Ahmad-Tirmidzi).

Umat Islam setelah itu tidak lagi dapat menumpukan perhatian mereka kepada musuh Islam dan pedang mereka tidak lagi terhunus ke muka musuh-musuh yang terdiri daripada Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya tetapi sebaliknya mereka mula bercakaran sesama sendiri. Pedang dan lembing mereka mula bergemerincing di medan perang saudara sehingga beberapa lama.

Jika di zaman masyarakat Islam yang sebilangan besarnya terdiri daripada orang-orang yang dididik oleh Rasulullah s.a.w. sendiri dan masih ramai orang yang imannya teguh dan keyakinan tentang Islam begitu mendalam, racun-racun yang disemburkan oleh mereka itu telah dapat juga melemahkan sebahagian anggota masyarakat Islam sehingga menimbulkan huru-hara yang berpanjangan, bayangkanlah bagaimana agaknya jika racun yang begitu berbisa itu disemburkan ke tubuh masyarakat Islam hari ini yang mana anggotanya terdiri daripada orang-orang yang lemah aqidahnya, cetek pengetahuannya tentang selok belok ajaran Islam dan tidak pula mendapat pendidikan Islam yang sempurna, tentu sekali dalam masa yang singkat wajah masyarakat Islam akan berubah kepada rupa yang sungguh menakutkan.

Apakah intisari ajaran Syiah permulaan yang dikepalai oleh Ibnu Saba’ itu? Apakah fahaman-fahaman tajaan Syiah permulaan yang telah berjaya menggugat Islam dari dalam dan telah melemahkan ikatan persaudaraan Islam pada ketika itu? Jawapannya akan kita temui dalam ajaran dan fahaman Syiah hari ini.

Umat Islam hari ini perlu menjadikan sejarah yang lampau sebagai pengajaran dan iktibar, jika tidak sejarah akan berulang lagi. Tidak mungkin umat Islam yang berpegang dengan al-Quran dan as-Sunnah boleh terperangkap dengan jerangkap-jerangkap yang dipasang oleh musuh-musuh yang telah tercatat dalam sejarah muram mereka.

Mukmin sejati mustahil akan terjebak ke dalam fahaman-fahaman salah yang dikemukakan oleh musuh-musuh yang pernah menikam nenek moyang mereka dahulu kerana Rasulullah s.a.w. telah bersabda:
"لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين"
Maksudnya: “Orang mukmin tidak disengat dua kali di lubang yang sama.”

Walaupun golongan Syiah hari ini menafikan hubungannya dengan ajaran yang dibawa oleh Ibnu Saba’ dan rakan-rakannya namun penafian itu tidaklah membawa apa-apa erti jika persamaan di antara kedua-duanya diketahui dan diakui oleh umum termasuk pengikut Syiah sendiri. Lihatlah kepada at-Thusi, seorang tokoh ulamak mutaqaddimin Syiah, beliau dianggap sebagai tokoh yang mendalam ilmunya tentang riwayat dan rijal menuliskan di dalam kitabnya yang dianggap sebagai kitab yang terpenting tentang Rijal Syiah yang dikenali dengan `Rijal Kasyi’. Sebahagian ahli ilmu menyebut bahawa Abdullah Ibnu Saba’ adalah seorang Yahudi yang kemudiannya memeluk Islam dan membela Sayyidina Ali a.s. Semasa beragama Yahudi dia berpendapat Yusya’ bin Nun merupakan Washi bagi Nabi Musa secara ekstrim. Setelah dia masuk Islam (secara pura-pura), fahaman yang sama dibawakan tentang Ali sebagai Washi bagi Rasulullah s.a.w. sepeninggalan Baginda s.a.w. Dialah orang yang mula-mula mengisytiharkan kewajiban melantik Ali sebagai Imam, menyatakan secara terbuka penentangannya terhadap musuh-musuh Ali dan berlepas diri dari mereka bahkan mengkafirkan mereka. Dari sinilah orang yang menentang Syiah mengatakan punca ajaran Syiah dan Rafidhah ialah Agama Yahudi. (Rijal Kasyi Hal: 108)

Di antara tokoh-tokoh Syiah yang juga telah menyebutkan perkara yang sama ialah an-Naubakhti dalam “Firaq asy-Syiah” (hal: 43-44), al-Hulli dalam “Kitabul al-Rijal” (hal: 469), Mamaqami seorang tokoh ulamak mutaakhir Syiah tentang Rijal dalam kitabnya “Tanqihu al-Maqal” Jilid 2 hal: 184), al-Ustarabadi dalam kitab “Manhaju al-Maqal” (hal: 203), Ibnu Abi al-Hadid dalam “Syarah Mahju al-Balaghah” (Jilid 2 hal: 309), Syeikh Abbas al-Qummi dalam kitabnya “Tuhfatu al-Ahbab” (hal: 184) dan lain-lain.

Di kalangan tokoh-tokoh ahli Sunnah pula yang menyebutkan ajaran Ibnu Saba’ dan peranannya dalam memecahbelahkan umat Islam ialah Abu Hasan al-Asyaari dalam “Maqalat al-Islamiyin” (Jilid 1 hal:50), Abdul Qahir al-Baghdadi dalam “al-Farqu Baina al-Firaq” (hal: 233-235), al-Isfiraini dalam “at-Tabsir fi ad-Din” (hal: 108-109), Syahrastani dalam “al-Milal wa an-Nihal” (Jilid 2 hal: 11), at-Tabari dalam “Tarikh al-Umam wa al-Muluk” (Jilid 5 hal 90), Ibnu Kathir dalam “al-Bidayah wa an-Nihayah” (Jilid 7 Hal: 167), Hafiz Ibnu Hajar dalam “Lisan al-Mizan” (Jilid 3 hal: 289) dan lain-lain.

Sebenarnya jika kita perhatikan dengan teliti dan kita mengkaji ajaran Syiah dari semua aspek aqidah, syariah, akhlak dan lain-lain maka kita akan dapati ajaran-ajaran itu telah dirancang sebegitu rupa untuk mengambil alih agama Islam yang sedia ada supaya umat Islam secara tidak sedar menganut dan mengamalkan ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Islam sama sekali. Pada ketika itu Islam yang dianuti pada hakikatnya hanya nama semata-mata atau Islam yang palsu dan Islam yang palsu itu tentu sekali tidak membimbangkan atau menggugat kedudukan agama-agama dan fahaman-fahaman lain yang terdapat di dunia. Segala-galanya disusun dan direncanakan sehingga umat Islam sendiri yang pengetahuannya tidak begitu mendalam tentang Islam dapat menerima ajaran yang dikemukakan mereka sebagai ajaran Islam.

Di sini kita akan mendedahkan kepalsuan ajaran Syiah, percanggahannya dengan agama Islam yang suci dan bahayanya kepada umat Islam di setiap tempat supaya agama yang mereka mahu hapuskan dan lenyapkan dari muka bumi (Islam) ini tetap akan mengibarkan bendera kemenangannya sesuai dengan firman Allah yang bermaksud:

“Dialah yang telah mengutuskan Rasulnya (dengan membawa) petunjuk (al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangnya atas segala agama walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya” (at-Taubah –ayat 33).

Di antara bahaya dan percanggahan ajaran Syiah dengan Islam yang akan kita kemukakan di sini ialah:
1. Bahayanya kepada aqidah
2. Bahayanya kepada syariat
3. Bahayanya kepada akhlak.
4. Bahayanya kepada ummat.
5. Bahayanya kepada negara.

atas
1. BAHAYANYA KEPADA AQIDAH
1.1.1 Aqidah Syirik Dengan Allah
1.1.2 Muhammad Bin Yaakub al-Kulaini meriwayatkan dalam “Ushul Kahfi” dari Abi Abdillah, kata beliau:-
“Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam. Dia boleh meletakkannya di mana dikehendaki dan memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Itu adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya.”( al-Kafi jilid 1 hal :409, bab “dunia ini semuanya kepunyaan Imam”). Sedangkan Allah telah berfirman di dalam al-Quran yang berbunyi:-
"إن الأرض لله يوثرها من يشآء من عباده"
“Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya” ( al-A’raf Ayat 128)
Allah berfirman:-
"لله ملك السموات والأرض"
“KepunyaanNyalah kerajaan langit dan bumi…..”(al-Hadid Ayat 2)

1.1.3 Allah menyatakan sifatnya dalam al-Quran sebagai yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin sebagaimana firmanNya:-
"هو الأول والأخر والظاهر والباطن"
“Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin”( al-Hadid Ayat 3)
Tetapi Syiah meriwayatkan kononnya Saidina Ali r.a berkata:-
" انا الأول وانا الأخر وانا الظاهر وانا الباطن وانا وارث الأرض"
“Akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang zahir dan akulah yang batin, akulah pewaris bumi……..”(Rijal al-Kasyi hal :211)
Sedangkan Allah berfirman:-
" انا نحن نرث الأرض ومن عليها"
“Kamilah pewaris bumi dan sekelian makhluk yang ada di atasnya……..”( Surah Maryam Ayat 40)

1.1.4 al-Kulaini menyebut dalam Usul Kafi bahawa Imam Muhammad al-Baqir berkata: “Kami adalah wajah Allah, Kami adalah mata Allah di kalangan makhlukNya dan Kami adalah tanganNya yang terhampar menghulurkan rahmat kepada hambaNya.” (Usul Kafi Hal.83). Begitu juga diriwayatkan dari Abi Abdillah (Ja’far as-Sadiq) bahawa Amirul Mukminin Ali a.s selalu berkata: “Akulah pembahagi syurga dan neraka bagi pihak Allah……aku dikurniakan beberapa keistimewaan yang tidak pernah dikurniakan kepada sesiapa pun sebelumku, aku mengetahui kematian dan bencana yang menimpa manusia, keturunan mereka dan kemampuan memutuskan perkara yang tepat. Sesuatu yang telah berlaku tidak terlepas dari pengetahuanku dan tidak tersembunyi dari pengetahuanku apa yang tidak ada di hadapanku.” (Kitab al-Hujjah Min al-Kafi j.1 hal:197)
Seorang ahli tafsir Syiah yang terkenal bernama Maqbul Ahmad dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat berbunyi :-
" كل شىء هالك الا وجهه"
“Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahNya……….”( al-Qashah Ayat 88),
meriwayatkan bahawa Ja’far as-Sadiq mentafsirkan ayat ini dengan: “Kamilah wajah Allah itu.”

1.1.5 Al-Kulaini mengadakan satu bab yang tajuknya berbunyi:-
“Para Imam mengetahui perkara yang lalu dan yang akan datang dan tidak tersembunyi daripada pengetahuan mereka sesuatu pun”.
Di dalam bab ini beliau mengemukakan satu riwayat dari Ja’afar as-Sadiq bahawa beliau berkata:
“Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Aku mengetahui apa yang ada di syurga dan di neraka. Aku mengetahui perkara yang berlalu dan perkara yang akan datang.” (Ibid jilid 1 hal 261)

1.1.6 Di dalam kitab yang sama tersebut bahawa para Imam boleh menghalalkan dan mengharamkan apa yang mereka kehendaki dan mereka sekali-kali tidak menghendaki melainkan apa yang dikehendaki Allah. ( al-Ushul Min al-Kafi jilid1 hal:441) Sedangkan Allah berfirman di dalam al-Quran:-
" يا أيها النبيٌ لم تحرم ما احل الله لك "
“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu………”(at-Tahrim Ayat 1)
Ini bermakna Syiah menyengutukan Allah dengan para Imam mereka dalam mengharamkan dan menghalalkan sesuatu, di dalam kitab itu juga al-Kulaini meriwayatkan bahawa as-Sadiq berkata:-

“Mana-mana Imam yang tidak mengetahui sesuatu yang akan menimpanya dan ke mana mereka akan pergi maka ia bukanlah hujjah dari pihak Allah kepada makhlukNya.” (al-Usul Min al-Kafi jilid hal:285)
Sedangkan Allah berfirman yang bermaksud:-
" قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله"
“Katakan tiada siapa pun mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah” (al-Naml Ayat 65)
Di sinilah Syiah menyengutukan Allah dengan Imam-Imam mereka dalam mengetahui perkara ghaib.

atas


1.2 Di antara Aqidah Syiah yang sungguh menyesatkan ialah Aqidah Bada’.
Aqidah ini juga telah dipopularkan oleh Ibn Saba’.
1.2.1 Bada’ bermakna:
(a) Nyata atau jelas sesuatu setelah tersembunyi seperti yang terpakai dalam firman Allah yang berbunyi:-
"وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون"
“Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang tidak pernah terfikir oleh mereka” (Surah Az-Zumar Ayat 47)

(b) Timbul fikiran baru tentang sesuatu setelah melihat keadaan yang berlainan dari apa yang ada dalam pengetahuan seseorang sebelumnya. Ini terpakai dalam firman Allah yang berbunyi :-
" ثم بدا لهم من بعد ما رأو الأيت ليسجننه حتى حين"
“Kemudian timbul fikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahawa mereka mesti memenjarakannya hingga ke suatu masa” (Surah Yusuf , Ayat 35)

Kesimpulannya Bada’ bererti jahil tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Golongan Syiah mempercayai Allah bersifat dengan sifat al-Bada’.

Di dalam al-Kafi terdapat satu riwayat yang dikemukakan oleh al-Kulaini dari ar-Rayyan Bin as-Salt, dia berkata: “Aku mendengar ar-Ridha a.s berkata: “Tidak ada seorang pun nabi yang diutus Allah melainkan ia membawa ajaran tentang haramnya arak dan ajaran yang memperakui Allah bersifat dengan al-Bada’.” ( al-Usul Min al-Kafi jilid 1 hal.148)

Hakikat Bada’ ini dihuraikan oleh satu riwayat lain dengan lebih jelas lagi, iaitu riwayat yang dikemukakan oleh al-Kulaini juga dari Abi Hasyim al-Ja’afari katanya: “Pernah aku berada di samping Abi al-Hassan a.s. sepeninggalan anaknya Abu Ja’afar. Ketika itu aku berfikir di dalam diriku dan mahu menceritakan kepadanya apa yang terlintas di hatiku. Seolah-olah Abu Ja’afar dan Abu Muhammad dalam keadaan ini seperti Abu al-Hassan bin Musa dan Ismail bin Ja’afar bin Muhammad. Kisah kedua-duanya sama kerana Abu Muhammad yang diharapkan (menjadi Imam sepeninggalan Abu Ja’afar). Tiba-tiba Abu al-Hassan menghadap ke arahku sebelum lagi aku menceritakan isi hatiku kepadanya, terus dia berkata: “Ya, Wahai Abu Hasyim memang telah berlaku kepada Allah berhubung dengan Abu Muhammad sepeninggalan Abu Ja’afar apa yang Ia (Allah) tidak mengetahui sebelumnya seperti mana telah berlaku kepada Allah tentang Musa sepeninggalan Ismail. Perkara ini memang seperti apa yang terlintas di hatimu walaupun tidak disenangi oleh orang-orang yang sesat. Abu Musa adalah anakku yang menjadi pengganti sesudahku kerana padanya ada pengetahuan yang diperlukan dan bersamanya ada alat Imamah.” (al-Usul Min al-Kafi jilid 1 hal: 327).

An-Naubakhti menyebutkan bahawa Ja’afar bin Muhammad al-Baqir telah menentukan anaknya Ismail sebagai Imam sesudahnya dan beliau telah mengisyaratkan kepadanya semasa hidup lagi, tiba-tiba Ismail mati ketika beliau masih hidup. Maka Ja’afar pun berkata: “Tidak pernah berlaku kepada Allah (al-Bada’) berhubung dengan sesuatu seperti mana berlaku kepadanya berhubung dengan Ismail anakku.” (Firaq as-Syiah hal. 84).

atas

1.2.2 Untuk menguatkan lagi aqidah al-Bada’ ini golongan Syiah mengemukakan riwayat yang kononnya berasal daripada Muhammad al-Baqir bahawa Nabi Luth a.s. juga bimbang akan berlaku Bada’ pada Allah sehingga Baginda tidak sabar-sabar lagi meminta para malaikat yang diutuskan untuk menyiksa kaumnya supaya menyegerakan penyiksaan terhadap mereka sebelum berlaku perubahan pada kehendak Allah kerana sesuatu sebab yang tersembunyi kepadaNya sebelum itu dan baru nyata kemudian setelah berlaku sebab itu (al-Bada). Inilah dialog Nabi Luth dengan para Malaikat yang tersebut di dalam riwayat itu:-

Luth berkata kepada mereka: “Wahai utusan-utusan Tuhanku, apakah perintah Tuhanku kepada kamu terhadap mereka?”
Para Malaikat menjawab: “Ia memerintah kami supaya menimpakan azab ke atas mereka pada dinihari nanti.”
Nabi Luth berkata: “Aku ada hajat dengan kamu.”
Mereka tanya: “Apakah hajatmu itu?”
Nabi Luth berkata: “Kamu timpakanlah azab ke atas mereka sekarang juga kerana aku bimbang akan berlaku Bada’ kepada Tuhanku tentang mereka.”
Para malaikat berkata: “Wahai Luth! Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab ke atas mereka itu ialah Subuh, bukankah Subuh itu sudah hampir?”(al-Furu’ Min al-Kafi Jilid 5 Hal: 546).

1.2.3. Al-Bada’ mempunyai kelebihan yang tersendiri dalam aqidah Syiah sehingga mereka menganggapnya sebagai pernyataan ubudiyyah terhadap Allah yang tidak ada tolok bandingnya. Mereka meriwayatkan dari Muhammad al-Baqir bahawa beliau berkata: “Tidak ada satu pun pernyataan ubudiyyah kepada Allah yang menyamai al-Bada’.” (al-usul Min al-Kafi Jilid 1 hal: 146).

Daripada Ja’afar as-Sadiq pula mereka meriwayatkan bahawa beliau berkata: “Tiada suatu pun cara pengagungan terhadap Allah yang menyamai al-Bada’.” (Ibid).

Dari Ja’afar as-Sadiq juga, mereka meriwayatkan bahawa beliau berkata: “Sekiranya manusia mengetahui pahala yang terdapat pada memperkatakan dan mempercayai al-Bada’ tentulah mereka tidak jemu-jemu memperkatakannya.” (al-Usul Min al-Kafi Jilid 1 hal: 148).

Lihatlah bagaimana Syiah menghubungkan sifat jahil kepada Allah s.w.t dan menganggapnya sebagai puncak pernyataan ubudiyyah kepada Allah sedangkan Allah s.w.t telah berfirman:-
" وأن الله قد احاط بكل شيء علما"
“Dan sesungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu”. (al-Talaq Ayat 12).

Firman Allah s.w.t:-
" والله بكل شىء عليم "
“Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu”. (Surah An Nisa’ Ayat 176)

Firman Allah s.w.t:-
" إن الله لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السمآء"
“Sesungguhnya tidak ada satu pun yang tersembunyi kepada Allah baik di bumi mahupun di langit”. (Surah Ali Imran Ayat 5).

Firman Allah s.w.t:-
" هو الله الذى لآاله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم"
“Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang”. (Surah al-Hasyr ayat 22).

atas

1.3 Di antara aqidah Syiah ialah at-Tahrif fi al-Quran, iaitu satu aqidah tentang al-Quran yang ada di tangan umat Islam hari ini sudah diubah, ditokok tambah dan diselewengkan.

1.4 Aqidah al-Imamah dan al-Walayah, iaitu kepercayaan bahawa Imam-Imam dua belas itu dilantik berdasarkan nas dan mereka adalah ma’asum serta wajib ditaati.

1.5 Aqidah Takfir as-Sahabah, iaitu satu aqidah yang mengkafirkan kebanyakkan para sahabat dan menganggap mereka telah murtad setelah wafat Rasulullah s.a.w. kecuali tiga atau empat orang dari mereka sahaja.

1.6 Ar-Raj’ah iaitu satu aqidah dan kepercayaan Syiah tentang para Imam akan dibangkitkan sebelum kiamat untuk menuntut bela dan menghukum orang-orang zalim yang telah merampas hak-hak mereka.

atas

2. BAHAYANYA KEPADA SYARIAT

Sememangnya musuh-musuh Islam yang merupakan pengasas Syiah melalui ajaran yang diada-adakan mereka bermaksud supaya diketepikan dan diperkecilkan syariat yang dibawa oleh Nabi s.a.w. Syariat yang dikemukakan oleh mereka tentu sekali akan bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunah.

2.1 Jika al-Quran menyatakan bahawa “Seseorang akan diberi balasan dan ganjaran mengikut amal yang dilakukan olehnya” (an-Naml ayat 39), “Seseorang manusia tidak menanggung dosa seseorang yang lain” (al-An’am ayat 164), “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya” (al-Muddatsir ayat 38), “Orang-orang yang tidak bersembahyang akan dimasukkan ke dalam neraka” (al-Muddatsir ayat 41 dan 42), “Orang-orang yang menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan orang-orang yang berzina akan diisikan kedalam neraka pada hari Qiamat nanti kecuali yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh” (al-Furqan ayat 68, 69 & 70), maka Syiah pula akan mengatakan itu semua tidak penting asalkan seseorang sudah mempunyai perhubungan kasih sayang dengan para Imam.
Mereka meriwayatkan bahawa Ja’afar as-Sadiq berkata kepada golongan Syiah: “Ketahuilah demi Allah! Tidak akan masuk ke dalam neraka dua orang pun dari kalangan kamu. Tidak! Demi Allah! Tidak seorang pun!” (ar-Raudhah Jilid 8 hal: 78).

Ja’afar as-Sadiq berkata kepada Syiah (menurut riwayat Syiah): “Sesungguhnya suratan amalan setiap orang dari kamu akan dipenuhkan (dengan pahala tanpa sebarang amalan).” (Ibid-Jilid 8 hal: 315)

Lebih dari itu Ja’afar as-Sidiq berkata bahkan dia akan bersama Nabi dalam darjat mereka (Nabi) pada hari Qiamat nanti. (Muqadimah al-Burhan hal: 21).
Ibnu Babwaih al-Qummi meriwayatkan dari Abi al-Hasan ar-Ridha (Imam Ma’asum yang kelapan di sisi Syiah) bahawa Qalam diangkat (tidak dicatitkan dosa) dari Syiah kita. Tidak seorang pun dari Syiah kita yang melakukan dosa atau kesalahan melainkan pasti akan ada perkara yang menghapuskan dosa-dosanya itu walau pun dia melakukan dosa sebanyak titisan hujan, sebanyak bilangan anak batu dan pasir, sebanyak bilangan duri dan pokok. (Uyunu Akhbari ar-Ridha Jilid 2 hal: 236).

Mereka juga meriwayatkan satu hadis Qudsi (yang direka oleh mereka) bahawa Allah berfirman:- “Ali bin Abi Talib adalah hujahKu atas makhlukKu dan cahayaKu dalam kerajaanKu dan pemegang amanah ilmuKu. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang mengenalinya walaupun ia mengingkariku.” (Muqaddimah al-Burhan hal: 23 dan Kitab al-Khisal al-Qummi, jilid 2 hal: 583).

Ini bererti untuk masuk ke syurga seseorang itu tidak perlu terikat kepada syariat asalkan ia telah mencintai Ali dan Imam-Imam sesudahnya dan untuk menghindarkan diri dari neraka tidak perlulah seseorang itu meninggalkan maksiat asalkan ia telah mengenali dan menerima Imam dua belas. Setelah itu bebaslah ia melakukan apa sahaja yang dikehendakinya kerana Allah akan mengampunkan mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam Syurga.

atas

2.2 Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Ja’afar as-Sadiq bahawa beliau berkata: “Sesungguhnya Allah menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dari kalangan kita dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita. Dan sesungguhnya Allah menghindarkan (azab dan siksaan) daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat dan sesungguhnya Allah menolak azab dan siksaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakan haji dengan Syiah kita yang mengerjakannya.” (Tafsir al-Qummi, jilid 1 hal: 83 dan 84 Tafsir al-Ayyasyi jilid 1 hal: 135). Mereka tidak memandang berat kepada sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji sudah mencukupi.

Tetapi di sebalik pandangan sepi mereka terhadap ajaran dan syariat yang ditekankan dan digalakkan oleh Rasulullah s.a.w., mereka mengadakan syariat yang lain sebagai gantinya. Mereka menggalakan supaya mengerjakannya dan diperbanyakkan pula fadhilat dan keutamaan orang yang mengerjakannya iaitu syariat cintakan ahlulbait, ziarah kubur para Imam, menangisi dan meratapi kematian mereka, menyebarluaskan perhubungan seks yang bebas atas nama kahwin mut’ah, mewajibkan khumus atas nama Imam mereka yang ghaib, mengutamakan tanah Karbala berbanding dengan tanah Mekah dan Madinah, menambah ucapan Syahadah dalam azan dan lain-lain lagi.

2.3 Untuk membuktikan syariat yang diada-adakan oleh mereka itu, mereka mengemukakan riwayat-riwayat (yang direka oleh mereka) dan mentakwilkan ayat-ayat sebagai alasan dari pihak syarak atau sebagai surat-surat pengampunan dan keredhaan dari pihak Allah dan Nabi untuk masuk syurga.

2.3.1 Mereka umpamanya meriwayatkan bahawa menziarahi Husin a.s. (kuburnya) menyamai seratus haji Mabrur dan seratus haji umrah yang diterima Allah. (al-Irsyad-Syeikh Mufid Hal: 252).

2.3.2 Mereka meriwayatkan juga bahawa Nabi ada bersabda: “Seseorang yang menziarahi Husin selepas kematiannya pastilah dia mendapat syurga.”

2.3.3 Untuk mendapat syurga, seseorang yang tidak mampu menziarahi kubur Saiyidina Husein, cukuplah ia menangisi kesyahidan beliau sebagaimana yang diriwayatkan daripada Muhamad al-Baqir bahawa beliau berkata tidak jatuh setitik air mata kerana menagisi al-Husin melainkan pasti Allah akan mengampunkan dosa seseorang itu walaupun banyaknya dosa itu seperti buih-buih di laut dan pastilah dia mendapat syurga. (Jila-u al-Uyun- al-Majlisi, jilid 2 Hal: 464 – 468).

2.3.4 Begitu juga mereka meriwayatkan seseorang yang menangisi Ali ar-Ridha (Imam Ma’asum yang kelapan) pasti akan diharamkan Allah neraka ke atasnya. Ali ar-Ridha berkata; “Tiada seseorang Mukmin pun yang menziarahi kuburku dan mukanya dibasahi setitik air mata melainkan Allah akan mengharamkan tubuhnya atas neraka.” (Uyun Akhbari ar-Ridha, jilid 2 Hal: 227)

2.3.5 Mereka meriwayatkan dari Imam Musa al-Kazim, (Imam Ma’asum yang ketujuh) bahawa beliau berkata: “Sesiapa yang menziarahi kubur anakku Ali pahalanya di sisi Allah menyamai pahala tujuh puluh haji mabrur.” Aku berkata (kata perawi): “Tujuh puluh haji?” Dia berkata: “70,000 haji.” Kemudian dia berkata: “Alangkah banyak haji yang tidak diterima! Dan sesiapa yang menziarahinya (Ali) lalu bermalam dikuburnya, dia seperti menziarahi Allah di arasyNya.” (Kata perawi): “Seperti menziarahi Allah di arasyNya?” Dia menjawab: “Ya.” (Ibid, jilid 2 hal: 259)

atas

2.4 Islam mengadakan institusi perkahwinan demi menjaga keturunan manusia dan kemurniaan hidup berkeluarga dalam satu ikatan tanggungjawab tetapi sebaliknya Syiah mahu menghidupkan amalan jahiliah atas nama Islam dengan mengemukakan syariah mut’ah, meminjam dan menyewakan seks dan menghalalkan amalan kaum Luth dengan isteri-isteri mereka. Kedudukan mut’ah ini begitu penting dalam syariah Syiah . Seseorang itu tidak dianggap sebahagian dari mereka selagi ia tidak menganggap halal amalan mut’ah.

2.4.1. Al-Kulaini meriwayatkan dari Ja’afar bin Muhamad al-Baqir bahawa beliau berkata (bermaksud): “Bukan dari kalangan kami orang yang tidak mempercayai raj’ah (kebangkitan semula kami para Imam sebelum kiamat untuk menghukum orang yang menentang dan memusuhi Ahlul Bait) dan tidak menganggap halal mut’ah kita.”(Man La Yahdhuruna al-Fiqah, jilid 3 m.s. 458, Muntaha al-Amal-Syikh Abbas al-Qummi, j.2, Hal: 341.

Untuk menggalakkan amalan Mut’ah ini mereka mengadakan sekian banyak hadits palsu atas nama para Imam mereka yang dua belas dan Nabi s.a.w. sendiri di mana mereka meriwayatkan dari Nabi, bahawa Baginda bersabda: “Sesiapa yang keluar dari dunia (mati) dalam keadaan tidak pernah melakukan mut’ah, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan rompong.”

Ketika Nabi s.a.w mi’raj ke langit Baginda telah ditemui oleh Jibril, lalu berkata: “Wahai Muhammad, Allah Tabarakawata’ala berkata: “Sesungguhnya Aku telah mengampunkan orang yang melakukan mut’ah dengan perempuan dari kalangan umatmu.”(Manla Yadhuruhu al-Faqih jilid 3, m.s.: 463).

2.4.1 Perkahwinan Mut’ah tidak memerlukan kepada saksi, wali dan perisytiharan. (Tahzib al-Ahkam jilid 7 Hal 254, an-Nihayah. Hal 489).
Ini boleh dilakukan di antara seorang perempuan dan seorang lelaki di mana-mana sahaja, boleh dilakukan dengan perempuan Majusi, Nasrani dan Yahudi dan dengan perempuan pelacur sekalipun seperti kata Khomeini di dalam kitabnya “Tahrir al-Wasilah”, jilid 2, Hal: 292 - “Tidak perlu disoal dan diambil tahu samada perempuan itu mempunyai suami atau tidak.” (an-Nihayah at-Thusi hal: at-Thusi Hal: 489, Tahzib al-Ahkam jilid 7 Hal: 253).

At-Thusi meriwayatkan dari Fadhal Maula Ahmad bin Rasyad bahawa dia menceritakan kepada Ja’afar as-Sadiq a.s.: “Bahawa aku telah berkahwin dengan seorang perempuan secara mut’ah setelah itu timbul dalam hatiku bahawa perempuan itu mempunyai suami. Tiba-tiba aku dapati memang benar dia mempunyai suami.” Dia (Ja’afar) berkata: “Kenapa kamu selidiki?” (Tahzib al-Ahkam jilid 7 Hal: 253).

Pernah Abdullah bin Umair al-Laisi menemui Abu Ja’afar (Muhammad al-Baqir). Lalu Abdullah berkata kepadanya: “Apa pendapatmu tentang mut’ah?” Beliau berkata: “Allah telah menghalalkan dalam kitabNya dan melalui nabi. Ia adalah halal sampai hari kiamat.” Lalu Abdullah bin Umair al-Laisi berkata: “Wahai Abu Jaafar, adakah orang sepertimu berkata begini sedangkan Umar mengharamkan dan melarang daripada melakukannya?” Berkata Abu Jaafar: “Walaupun Umar mengharamkannya dan melarang daripadanya!” Abdullah bin Umair berkata: “Aku minta supaya engkau dilindungi Allah daripada menghalalkan sesuatu yang diharamkan Umar.” Abdullah bin Umair berkata, maka Abu Jaafar berkata kepadanya: “Engkau berada di atas pendapat ikutanmu dan aku berada di atas keputusan Rasulullah. Mari kita saling memohon kepada Tuhan supaya dilaknatkan (orang yang tidak benar di antara kita). Aku yakin yang benar apa yang diputuskan oleh Rasulullah dan yang salah apa yang diputuskan oleh ikutanmu.” Berkata perawi, Abdullah bin Umair pun mengadap Abu Jaafar seraya berkata: “Adakah engkau suka isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu saudara-saudara perempuan dan sepupu-sepupu perempuan dilakukan mut’ah?” Berkata perawi, maka berpalinglah Abu Jaafar daripada Abdullah bin Umair ketika ia menyebutkan isteri-isterinya dan sepupu-sepupu perempuannya. (al-Furu’Min al-Kafi, jilid 5 Hal: 449; Tahzib al-Ahkam jilid 7 Hal: 251).
atas
2.4.2 Abu Jaafar telah ditanya tentang sekurang-kurang umur perempuan yang boleh dilakukan Mut’ah. Beliau menjawab, iaitu kanak-kanak yang tidak tertipu. Berkata perawi, aku pun berkata: “Semoga Allah mendamaikan engkau. Berapakah minima umur perempuan yang tidak tertipu.” Beliau menjawab: “Sepuluh tahun.” (al-Istibsar, jilid 3 Hal:145, Tahzib al-Ahkam jilid 7, Hal: 225, al-Furu’Min al-Kafi, jilid 5 Hal: 463)

Al-Hulli dalam kitab fiqahnya yang bernama Syaraain al-Islam, (jilid 2 Hal: 186), “Seseorang gadis cerdik yang sudah baligh boleh mengakadkan mut’ahnya sendiri. Walinya tidak berhak membantah, samada ia masih dara atau janda.”

2.4.3 Perempuan boleh dikahwini secara mut’ah mengikut Syiah tanpa had. Ia tidak terbatas sampai empat orang sahaja, tetapi mengikut apa yang mereka riwayatkan dari Jaafar as-Sadiq beliau ada berkata: “Berkahwinlah dengan mereka secara mut’ah walaupun sampai seribu orang kerana mereka itu termasuk di antara perempuan yang disewakan.” (al-Istibar jilid 3 Hal: 147; Tahzib al-Ahkam jilid 7 Hal: 259)

2.4.4 Mas kahwin untuk nikah mut’ah pula tidak terlalu besar, hanya memadai dengan segenggam gandum atau segenggam makanan atau buah tamar. (al-Furu Min al-Kafi, jilid 5 Hal: 457; Tahzib al-Ahkam jilid 7 Hal: 259)

2.4.5 Berkenaan dengan jangkamasa mut’ah itu boleh dilakukan dapat kita ketahui dari riwayat yang dikemukakan oleh mereka dari Abu Hasan Ali bin Muhamad al-Jawad bahawa beliau pernah ditanya: “Berapa lamakah sekurang-kurangnya tempoh mut’ah itu boleh dilakukan? Adakah harus seseorang melakukannya dengan syarat sekali persetubuhan?” Beliau menjawab: “Ya, tidak mengapa tetapi bila selesai hendaklah memalingkan mukanya dan tidak memandang lagi (kepada perempuan itu).” (al-Furu’ Min al-Kafi jilid 5, Hal: 460, al-Istibar jilid 3 Hal: 151).

2.4.6 Selain dari itu, seseorang lelaki boleh berkahwin secara Mut’ah dengan seorang perempuan beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan dari Ja’afar as-Sadiq bahawa beliau berkata: “Tidak mengapa, seseorang boleh melakukan mut’ah dengan seseorang perempuan seberapa banyak kali yang dikehendakinya.” (al-Furu’ Min al-Kafi, jilid 5 Hal: 460)

2.4.7 Bahkan lebih dari itu golongan Syiah berpendapat harus menyewakan faraj dan menghadiahkan kepada sahabat handai. At-Thusi meriwayatkan dari Abu Hasan bahawa dia berkata: “Aku bertanya Abi Abdillah a.s. tentang peminjaman faraj. Dia menjawab: “Tidak mengapa.” (al-Istibsr jilid 3 Hal: 141).

Dengan pembohongan dan pendustaan yang sedemikian itu pada hakikatnya Syiah mahu membuka pintu pelacuran dan perhubungan seks secara bebas tanpa sebarang sekatan dengan seluas-luasnya.

2.4.8 Lebih dari itu lagi golongan Syiah mengharuskan seseorang mengamalkan amalan kaum Luth dengan isterinya atas nama Ahlil Bait. Al-Khulaili meriwayatkan dari al-Ridha bahawa beliau ditanya oleh Safuan bin Yahya: “Salah seorang hamba bebasanmu menyuruh aku bertanya engkau.” Al-Ridha berkata: “Apa pertanyaan itu?” Aku berkata: “Bolehkah seseorang mendatangi isterinya pada duburnya?” Al-Ridha menjawab: “Itu haknya.” Berkata Safuan: “Maka aku pun bertanya dia: “Adakah engkau melakukannya?” Ar-Ridha menjawab: “Kami tidak melakukannya.” (al-Fur’ Min al-Kafi jilid 5, Hal: 40, al-Istibsar Hal: 243 – 244).

Diriwayatkan juga dari Abu Hasan ar-Ridha (Imam Ma’sum yang kelapan) satu riwayat yang lebih jelas dan lebih jelik daripada riwayat di atas, kerana at-Thusi meriwayatkan bahawa beliau (al-Ridha) ditanya oleh seseorang lelaki tentang seorang yang mendatangi isterinya dari belakang (pada dubur). Al-Ridha menjawab: “Satu ayat dalam kitab Allah telah menghalalkannya, iaitu kata-kata Nabi Luth a.s. yang dihikayatkan oleh Allah;
"هؤلآء بناتي هن اطهر لكم"
“Ini anak-anak perempuanku lebih suci untuk kamu.” (Hud ayat 78 )

Sedangkan Nabi Luth sudah maklum bahawa mereka tidak menghendaki faraj. Sebagaimana mereka meriwayatkan dari Ja’afar as-Sadiq melalui Abdullah bin Abi Ya’afur bahawa beliau berkata: “Aku bertanya Abu Abdullah (Ja’afar as-Sadiq) tentang seorang yang mendatangi isteri pada duburnya.” Dia berkata: “Tidak mengapa jika isterinya suka.” Aku pun berkata di mana firman Allah yang berbunyi:
" فأتوهن من حيث امركم الله"
“Datangilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (al-Baqarah Ayat 222)

Lalu Ja’afar bin as-Sadiq menjawab: “Tempat itu untuk mencari anak.”
(Tahzib al-Ahkam, jilid 7, Hal: 414, al-Istibsar jilid 3 Hal: 243)

atas

3. BAHAYA KEPADA AKHLAK
3.1 Kebiadaban dan penghinaan
3.1.1. Kebiadaban dan Penghinaan terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul.
Orang-orang Syiah dan orang-orang yang diracuni fikirannya oleh fahaman Syiah pasti akan bersifat biadap terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul.

Maulla Baqir al-Majlisi meriwayatkan secara dusta dalam kitabnya Biharu al-Anwar daripada Nabi s.a.w. bahawa Nabi s.a.w berkata kepada Ali: “Wahai Ali! Engkau memiliki apa yang tidak dimiliki olehku, Fatimah isterimu, sedangkan aku tidak mempunyai isteri yang seumpamanya. Daripadanya engkau memperolehi dua orang anak lelaki yang mana tidak ada bagiku dua orang anak laki-laki seumpamanya. Khadijah pula ibu mertuamu sedangkan aku tidak mempunyai ibu mertua yang penyayang seumpamanya. Aku sendiri bapa mertuamu. Sedangkan aku tidak mempunyai saudara seumpama Jaafar. Fatimah al-Hasyimiah adalah ibumu, dimana akanku dapat ibu seumpamanya.” (Kitab Biharu al-Anwar – Kitabu asy-Syahadah, jilid 5 Hal 511).

Al-Kulaini menyebutkan bahawa darjat Imamah adalah lebih tinggi dari darjat kenabian, kerasulan dan khullah. Untuk maksud itu dia (Kulaini) telah berdusta atas nama Jaafar as-Sadiq, bahawa beliau berkata: “Sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai hamba sebelum menjadikannya sebagai nabi dan menjadikannya sebagai nabi sebelum menjadikannya sebagai rasul dan sesungguhnya Allah menjadikannya sebagai khalil sebelum menjadikannya sebagai Imam.” (Kitabu al-Hujjah Min al-Kafi, jilid 1 Hal: 175).

Al-Kulaini meriwayatkan lagi daripada Saif at-Tammar bahawa beliau berkata: “Kami pernah bersama Abi Abdillah a.s. dalam satu kumpulan di Hijir Ismail, maka Abu Abdullah berkata: “Adakah mata-mata gelap mengikut kita?” Kami pun berpaling ke kanan dan ke kiri, tidak kelihatan kepada kami sesiapapun. Maka beliau pun berkata: “Demi Tuhan Kaabah! Demi Tuhan binaan ini! (3 kali) Kiranya aku berada di antara Musa dan Khadir a.s. tentu aku menceritakan kepada mereka berdua bahawa aku lebih alim daripada mereka berdua dan tentu aku akan menyatakan kepada mereka berdua apa yang tidak diketahui oleh mereka sesungguhnya mereka telah dikurniakan ilmu tentang masa lampau. Untuk mereka berdua tidak dikurniakan ilmu tentang apa yang akan terjadi dan apa yang berlaku sampai hari qiamat.” (Usul Kafi, jilid 1 hal: 261).

Diriwayatkan juga dari Jaafar as-Sadiq: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Aku mengetahui apa yang ada di syurga dan di neraka. Aku mengetahui ilmu tentang zaman silam dan ilmu tentang zaman akan datang.” (Ibid)
Mereka menganggap bala yang menimpa Nabi Ayub dan Nabi Yunus ditelan ikan sehingga terpaksa terkurung di dalam perut ikan sampai beberapa lama itu, tidak kerana lain melainkan kerana mereka mengingkari Walayah Ali. (Tafsir Nurrul Tsaqalain jilid 3 Hal: 435)

atas
3.1.2 Kebiadaban dan Penghinaan Terhadap Isteri-Isteri Nabi S.A.W.

Maulla Baqir al-Majlisi mengadakan satu bab yang khusus dalam kitabnya, “Hayatu al-Qulub” bertajuk “Bab Yang Ke 55 pada menyatakan kecelakaan Aisyah dan Hafsah” (jilid 2 Hal: 610 – 612). Di dalam bab ini berkali-kali pengarangnya mengatakan Aisyah dan Hafsah sebagai munafik dan kafir. Beliau mengemukakan riwayat yang kononnya muktabar tentang Aisyah dan Hafsahlah yang telah meracuni Nabi sehingga mengakibatkan kewafatan Baginda. Al-Aisyyasyi telah meriwayatkan dengan sanad yang muktabar dari Imam Ja’afar Sadiq bahawa Aisyah dan Hafsah telah mensyahidkan Rasulullah s.a.w. dengan meracuni Baginda.

Di suatu tempat yang lain didalam kitab yang sama Mulla Baqir al-Majlisi meriwayatkan dari tokoh tafsir Syiah yang terkemuka dari kalangan Mutaqaddimin, iaitu Ali bin Ibrahim al-Qummi bahawa Sayyidina Abu Bakar dan Saidina Umar bersama anak perempuan mereka masing-masing telah mengadakan pakatan untuk membunuh Nabi dengan meracuni Baginda, begini bunyinya, “Maka dua munafik lelaki itu dan dua munafik perempuan itu (Aisyah dan Hafsah) telah mengadakan pakatan untuk membunuh Baginda dengan memberikan racun kepada Baginda.” (Ibid).

atas
3.1.3 Kebiadaban dan Penghinaan Terhadap Sahabat-Sahabat Rasulullah S.A.W yang lain.

Golongan Syiah mempercayai bahawa para sahabat telah murtad sepeninggalan Rasulullah s.a.w. kecuali tiga atau empat orang dari kalangan mereka. Tidak ada lagi kebiadaban dan penghinaan yang lebih dahsyat dari ini.

Al-Kulaini yang dianggap sebagai Bukhari di kalangan Syiah telah meriwayatkan bahawa para sahabat telah murtad sepeninggalan Nabi kecuali tiga orang daripada mereka, iaitu Miqdad bin Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. (al-Raudhah Min al-Kafi jilid.8, Hal 245)

Perkara yang sama telah disebut oleh al-Majlisi yang dianggap sebagai “Khatimatu al-Muhadditsin” di kalangan Syiah bahawa, maksudnya:-
“Para sahabat semuanya binasa, selepas wafat Rasulullah s.a.w. kecuali tiga orang iaitu Abu Zar, Miqdad dan Salman.” (Hayatul Al-Qulub, jilid 2, Hal: 640).

atas

3.2 Diantara ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Syiah ialah “Taqiyyah”.

Taqiyyah pada hakikatnya ialah berdusta dan berbohong. Ulamak Islam di zaman lampau tidak mahu menerima riwayat yang dikemukakan oleh mereka lantaran jelas mereka mengamalkan pembohongan kerana itu Imam Syafie berkata: “Tidak pernah aku melihat golongan yang menurut hawa nafsu yang lebih pembohong dari golongan Syiah.”

3.2.1 Syiah ada meriwayatkan hadis dari Imam mereka tentang pentingnya mengamalkan taqiyyah dan tiada agama bagi orang yang tidak mengamalkan taqiyyah. Al-Kulaini meriwayatkan dalam kitabnya al-Kafi bahawa Jaafar as-Sadiq berkata: “Taqiyyah adalah di antara ajaran agamaku dan agama nenek moyangku. Tiada agama bagi orang yang tidak mengamalkan taqqiyyah.”(al-Kafi, jilid 2 Hal:223).

3.2.2 Taqqiyyah adalah amalan yang disukai oleh Imam Maksum dan satu amalan yang meninggikan darjat seseorang di sisi Allah. Al-Kulaini meriwayatkan lagi dari Ja’afar as-Sadiq bahawa beliau berkata: “Demi Allah, tiada sesuatu di atas muka bumi ini yang lebih disukai olehku daripada taqiyyah.”

3.2.3 Sesungguhnya seseorang yang mengamalkan taqqiyyah diangkat darjatnya oleh Allah dan Allah merendahkan darjat orang yang tidak mengamalkannya. Al-Kulaini meriwayatkan daripada Abi Abdillah beliau berkata: “Allah mengangkatkan darjat orang yang mempunyai taqiyyah dan merendahkan orang yang tidak mempunyai taqiyyah.” (Usul Kafi, jilid 2 Halaman: 217).

3.2.4 Taqiyyah perlu dilakukan dalam kebanyakan kehidupan beragama sehingga ia diamalkan dalam sembilan persepuluh kehidupan beragama. Al-Kulaini meriwayatkan lagi dari Ja’afar as-Sadiq beliau berkata: “Sesungguhnya sembilan persepuluh agama terletak dalam taqiyyah, Tiada agama bagi orang yang tidak bertaqiyyah. Taqiyyah boleh dilakukan dalam semua hal, kecuali dalam masalah nabiz dan menyapu khuf”. (al-Kafi, jilid 2 Halaman: 217)

3.2.5 Bahkan ajaran agama Syiah sebenarnya ditegakkan di atas taqiyyah. Al-Kulaini meriwayatkan dari Ja’afar as-Sadiq bahawa beliau berkata: “Sesungguhnya kamu berada di atas agama yang sesiapa menyembunyikannya akan dimuliakan Allah dan sesiapa menyebarkannya akan dihina oleh Allah.” (al-Kafi, jilid 2 Halaman: 222).

3.2.6 Taqiyyah adalah sesuatu yang wajib diamalkan oleh seseorang yang berfahaman Syiah. Akan terkeluar dari Syiah jika tidak mengamalkannya. Diriwayatkan dari Imam kelapan Ali bin Musa bahawa beliau berkata: “Tiada agama bagi orang yang warak dan tiada iman bagi orang yang tidak bertaqiyyah.” Maka beliau ditanya: “Wahai cucunda Rasulullah, sampai bilakah (perlu bertaqiyyah)?” Beliau menjawab: “Sampai hari tertentu, iaitu munculnya Imam Mahadi. Sesiapa yang tidak mengamalkan taqiyyah sebelum keluar Imam Mahadi, bukanlah ia dari kalangan kami.” (Kasyful Ghummah al-Ardabili, Hal: 341).

3.2.7 Kadang-kadang orang-orang Syiah berdalih dengan berkata bahawa taqiyyah itu bukanlah amalan yang bercanggah dengan Islam kerana seseorang boleh mengucapkan kalimah kufur dalam keadaan terpaksa dan dikerasi seperti yang berlaku pada Ammar bin Yasir.

Tetapi sebenarnya ini hanya dolak dalik mereka kerana terlalu banyak riwayat Syiah yang mengemukakan contoh amalan taqiyyah dalam keadaan tiada sebarang tekanan dan paksaan. Di antaranya adalah riwayat yang dikemukakan oleh al-Kulaini dari Muhamad bin Muslim bahawa beliau berkata: “Aku masuk untuk menemui Abi Abdillah (Jaafar as-Sadiq a.s.). Pada ketika itu disisinya ada Abu Hanifah, lalu aku berkata kepadanya: “Semoga diriku dijadikan tebusan untukmu. Aku telah bermimpi suatu mimpi yang aneh.” Maka beliau pun berkata kepadaku: “Wahai Ibnu Muslim, kemukakanlah mimpimu itu. Sekarang ada orang yang arif tentangnya di sini.” Sambil dia mengisyaratkan dengan tangan ke arah Abu Hanifah. Aku pun menceritakan: “Aku bermimpi aku masuk ke dalam rumahku. Tiba-tiba keluar isteriku dengan membawa banyak buah badam dan dihamburkannya buah badam itu kepadaku. Aku berasa sungguh hairan dengan mimpiku ini.”

Maka Abu Hanifah pun menta’birkan mimpiku dengan berkata: “Engkau akan bertengkar dan berhadapan dengan orang-orang yang bangsat berhubung dengan harta pusaka isterimu, tetapi selepas engkau mengalami susah payah engkau akan mendapat juga hajatmu dari harta pusaka itu, InsyaAllah.” Mendengar ta’bir itu Abu Abdillah (Jaafar as-Sadiq) pun berkata: “Demi Allah! Tepat ta’birmu itu, wahai Abu Hanifah!” Berkata Muhamad bin Muslim: “Tak lama kemudian Abu Hanifah pun keluar dari sisinya (Jaafar as-Sadiq), lalu aku berkata kepadanya: “Semoga diriku dijadikan tebusan untukmu. Aku tak suka kepada ta’bir nasib ini.” Lalu ia berkata: “Wahai Ibnu Muslim! Semoga Allah tidak memburukkan padahmu! Ta’bir mereka tidak akan menepati ta’bir kita dan ta’bir kita pula tidak akan menepati ta’bir mereka, ta’bir mimpiku yang sebenar bukanlah seperti yang diceritakannya.”

Muhammad bin Muslim berkata: “Aku pun berkata kepadanya (Jaafar as-Sadiq): “Semoga diriku dijadikan tebusan untukmu. Bagaimana dengan katamu tadi, “Tepat ta’birmu” dan engkau besumpah pula atas ta’birnya padahal dia salah?” Beliau berkata: “Memang benar aku bersumpah tadi dan mengatakan ia tepat, tetapi tepat salah.” (al-Kafi, jilid 8 Halaman: 292).

Kita semua maklum Abu Hanifah bukannya seorang penguasa dan pemerintah yang perlu digeruni dan ditakuti bahkan dia adalah salah seorang yang tidak disenangi oleh pihak penguasa, tetapi apakah yang mendorong Jaafar as-Sadiq bersikap demikian jika tidak untuk menghidupkan amalan taqiyyah?.

3.2.8 Khomeini sendiri mengajar Syiah mengamalkan taqiyyah ketika membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat, katanya: “Perkara kedua (yang membatalkan sembahyang) ialah takfir iaitu meletakkan satu tangan di atas tangan yang lain (dakap qiam) seperti yang dilakukan oleh orang-orang bukan dari kalangan kita. Tetapi tidak mengapa melakukannya dalam keadaan taqiyyah.” (Tahriru al-Wasilah jilid 1 Halaman: 186)

Dia berkata lagi: “Dan sengaja mengucapkan ‘amin’ selepas selesai membaca Fatihah (juga membatalkan sembahyang) kecuali kerana taqiyyah, tidak mengapa mengucapkannya.” (Tahriru al-Wasilah jilid 1 Halaman: 190).

atas


4. BAHAYANYA KEPADA UMMAH

Kebanyakan orang Islam hari ini terdiri daripada orang-orang yang pengetahuannya tentang Islam terlalu mendatar. Merekalah yang akan menjadi mangsa yang ketara kepada ajaran Syiah kerana mengamalkan amalan yang langsung tidak ada kena mengenanya dengan ajaran Islam yang suci murni.

Merekalah yang akan memaki hamun pejuang-pejuang Islam yang lampau terdiri daripada para sahabat, tabi’in, tabii at-tabi’in yang telah begitu berjasa kepada mereka dan juga kepada umat Islam seluruhnya dengan membawa Islam dengan penuh rasa tanggungjawab, generasi demi generasi sehingga ke hari ini.

atas

4.1. Memecahbelahkan Ummah

4.1.1 Kehadiran Syiah akan memecahbelahkan umat Islam kerana menganggap golongan Ahli Sunnah yang berpegang dengan ajaran al-Quran dan as-Sunnah sebagai kafir dan lebih dasyat kekufurannya daripada iblis.
Syeikh Mufid berkata: “Golongan Imamiah sepakat bahawa semua pendokong-pendokong bidaah adalah kafir.” (Awaailu al-Maqalat, Hal: 15).
Ibnu Babwaih al-Qummi yang dianggap sebagai Syeikh Shaduq (Syeikh yang sangat benar) berkata: “Orang yang tidak menerima (tidak mempercayai) Imam Ghaib adalah lebih kafir dari iblis.” (Ikmalu ad-Din, Hal: 13)

4.1.2 Ahli Sunnah khususnya dan semua masyarakat Islam pada pandangan Syiah adalah anak zina kecuali mereka. Al-Kulaini meriwayatkan dalam al-Kafi bahawa manusia semuanya adalah anak zina kecuali Syiah kita.” (Ar-Raudhah min al-Kafi, Hal: 135).
Riwayat yang sama dikemukakan juga oleh al-Majlisi di dalam al-Baiharu Al-Anwar, jilid 24 Hal: 311.

4.1.3 Ahli Sunnah lebih hina dari anjing di sisi Syiah. Mulla Baqir al-Majlisi menulis:
“Mereka (Nashibi atau ahli Sunnah) lebih jelik dari anak zina, sesungguhnya Allah tidak mencipta binatang yang lebih hina dari anjing tetapi Nashibi adalah lebih hina daripadanya lagi.”
(Haqqu al-Yaqin, jilid 2 Hal: 536).

4.1.4 Golongan Syiah menganggap harta ahli Sunnah adalah halal, boleh dicuri dan boleh dirampas. Mereka hanya perlu mengeluarkan khumus daripada harta Ahli Sunnah yang dirampas itu. At-Thusi meriwayatkan dari Abi Abdillah, kata beliau: “Ambillah harta Nashibi di mana sahaja kamu temui dan keluarkanlah 1/5 daripada harta yang diambil itu kepada kami.” (Tahzibu al-Ahkam, jilid 4 Hal: 122-123).
Tokoh-tokoh Syiah juga berpendapat bahawa harta Nashibi dan segala sesuatu yang dimilikinya adalah halal. (Tahzibu Al-Ahkam, jilid 2 Hal:48)
Perkara yang sama disebutkan juga oleh al-Hurrru al-Amili dalam kitabnya Wasailu as-Syiah, jilid 6 Hal: 340.

4.1.5 Golongan Syiah juga menganggap Ahli Sunnah najis. Khomeini berkata, “Ada Nawasib (Ahli Sunnah) dan Khawarij (semoga mereka dilaknat oleh Allah) adalah najis dan ini tidak terhenti kepada penafian mereka terhadap risalah.” (Tahriru al-Wasilah, jilid 1 Hal: 118).

4.1.6 Sembelihan Ahli Sunnah tidak halal di sisi Syiah seperti kata Khomeini: “Halal sembelihan semua golongan-golongan dalam Islam kecuali sembelihan Nashibi walapun ia menyatakan Islamnya.” (Ibid, jilid.2 Hal: 146).
Tidakkah ajaran-ajaran yang seperti ini akan memecahbelahkan umat Islam? Tidakkah fahaman-fahaman yang seperti ini akan menimbulkan permusuhan, suasana benci membenci dan menyimpan dendam kesumat yang berpanjangan di antara satu dengan yang lain?.
Tentu sekali! Inilah yang akan merupakan natijah dari kehadiran ajaran Syiah ke dalam masyarakat umat Islam.
atas

4.2 Mempercayai perkara-perkara bidaah khurafat dan tahyul serta mengamalkannya.
4.2.1 Golongan Syiah menganggap Kufah adalah tanah haram. Bersembahyang dan berbuat kebajikan padanya pasti mendatangkan pahala yang besar.
Mereka meriwayatkan dari Abi Abdillah a.s. bahawa beliau berkata: “Sesungguhnya Mekah adalah Tanah Haram Allah dan Madinah adalah Tanah Haram Muhammad dan Kufah adalah tanah Haram Ali a.s. Sesungguhnya Ali a.s. mengharamkan di Kufah apa yang diharamkan oleh Ibrahim di Mekah dan apa yang diharamkan oleh Muhammad di Madinah.” (Syeikh Abbas al-Qummi- Safinatu al-Bihar jilid 2 Halaman: 498 dan Mulla Mohsein al-Kasyani-al-Wafi, jilid 8 Halaman: 215).
Diriwayatkan dari Abi Abdillah bahawa beliau berkata: “Membelanjakan satu dirham di Kufah sama dengan membelanjakan 100 dirham di tempat lain dan mengerjakan dua rakaat sembahyang padanya dikira sama dengan mengerjakan 100 rakaat di tempat lain.” (Ibid)

4.2.2 Tanah Karbala dianggap sebagai tanah yang suci. Tanahnya juga digunakan oleh orang-orang Syiah sebagai tempat sujud dimana-mana sahaja di dunia ini. Jarang sekali ditemui rumah Syiah yang tidak mempunyai tanah Karbala di dalam berbagai-bagai bentuknya. Mereka juga menganggap tanah Karbala itu boleh dimakan sebagai penawar yang boleh menghilangkan berbagai-bagai jenis penyakit.
Keutamaan yang seperti ini tidak dipercayai ada pada tanah-tanah yang lain termasuklah tanah kubur Rasulullah s.a.w. dan para Imam. yang lain. Khomeini berkata: “Dikecualikan daripada tanah (yang haram dimakan) tanah kubur penghulu kita Abi Abdillah al-Husain a.s. sebagai ubat dan tidak harus dimakan tanah ini dengan tanah lain dan tidak boleh juga dimakan lebih dari kadar kacang putih yang sederhana, tidak termasuk didalam hukum boleh memakan tanah ini, tanah kubur orang lain walaupun tanah kubur Nabi s.a.w. dan tanah kubur para Imam a.s. yang lain.” (Tahriru al-Wasilah, jilid 2 Hal: 164).

4.2.3 Golongan Syiah juga merayakan hari-hari besar orang-orang Majusi dan menganggap sunat mandi pada hari itu.
Khomeini berkata: “Di antaranya (di antara mandi-mandi yang disunatkan itu) ialah mandi dua hariraya dan di antaranya lagi ialah mandi pada hari Nauruz.” (Tahriru al-Wasilah, jilid 1 Hal: 98-99).

4.2.3 Mereka juga mengadakan hari perkabungan kerana kesyahidan Sayyidina Hussain di Karbala pada 10hb. Muharram di mana mereka melakukan bermacam-macam bidaah, khurafat dan kekufuran.

atas
4.3 Keganasan Akan Berlaku Dikalangan Ummah.

4.3.1 Syiah menganggap orang-orang Islam dari kalangan Ahli Sunnah halal darahnya dan harus dibunuh terutama dengan cara yang tidak diketahui oleh sesiapapun. Diriwayatkan dari Daud bin Farqad katanya: “Aku berkata kepada Abi Abdillah a.s. apa katamu tentang membunuh Nashibi?” Beliau berkata: “Halal darahnya tetapi aku bimbangkan dirimu. Sekiranya engkau boleh merobohkan dinding ke atasnya atau engkau menenggelamkannya ke dalam air supaya tiada sesiapapun menyaksikan pembunuhan itu maka lakukanlah.” (Ibn Babwaith Ilalu as-Syara’ Hal: 200, Wasailu as-Syiah, jilid 18 Hal: 163, Biharu al-Anwar, jilid 27 Hal: 231).
At-Thusi mengemukakan satu cerita yang mengisahkan Abu al-Buhair telah membunuh 13 orang Islam kemudian datang bertemu Jaafar as-Sadiq dan menceritakan kepadanya cara-cara pembunuhannya namun Jaafar as-Sadiq tidak menyalahkannya. Abu Buhair menceritakan: “Di antara mereka ada yang aku naik ke atas rumahnya dengan menggunakan tangga kemudian membunuhnya. Ada juga di antara mereka yang aku panggil di muka pintunya pada waktu malam, apabila ia keluar aku terus membunuhnya. Ada juga antara mereka yang aku temaninya di dalam perjalanan bila sampai di tempat yang sunyi aku membunuhnya. Pembunuhan mereka itu tidak diketahui oleh sesiapa pun.” (Rijal Kasyi, Hal: 343).

4.3.2 Sifat Imam Mahdi yang ditunggu oleh Syiah begitu ganas dan kejam sehingga kerjanya tidak lain selain dari membunuh dan menyembelih manusia, terutama bangsa Arab dan kalangan Ahli Sunnah.

Mereka menyatakan apabila muncul Imam Mahadi nanti orang-orang Syiah akan menghadapkan setiap nasibi di hadapan Imam Mahadi. Jika Nasibi itu mengakui Islam iaitu walayah, maka ia dibebaskan, jika tidak akan dipenggal lehernya atau ia bersedia membayar jizyah sebagai ahli Zimmi. (Biharu al-Anwar, jilid 52 Hal: 373, Tafsir Furat bin Ibrahim, Hal: 100).
Mereka mengatakan lagi bahawa pada ketika kemunculan Imam Mahadi nanti tiada layanan yang lain diberikan kepada orang Arab selain menyembelih mereka. (Kitab al-Ghaibah, Hal: 155, Biharu al-Anwar, jilid 52 Hal: 349).

4.3.3 Imam Mahadi yang dinantikan kemunculannya itu yang mengikut kepercayaan ahli Sunnah akan memenuhi bumi dengan keadilan, setelah ianya dipenuhi dengan kezaliman, dianggap oleh Syiah sebagai orang yang akan merobohkan Kaabah dan akan memotong tangan dan kaki penjaga Tanah Haram.

Syeikh Mufid menyebutnya bahawa: “Apabila Imam Mahadi muncul dia akan merobohkan Masjidil Haram dan memotong tangan Bani Syaibah kemudian menggantungkannya di Kaabah serta ditulis kepadanya: “Mereka inilah pencuri-pencuri Kaabah.”
(al-Irsyad Hal: 411, at-Thusi- Kitabu al-Ghaibah, Hal: 282)
atas

4.4 Memusnahkan Imej Islam.

4.4.1 Islam yang suci murni dengan ajaran tauhidnya akan tercemar dengan kepercayaan syirik yang dibawa oleh Syiah atas nama satu golongan dari Islam, seperti yang telah kita kemukakan sebelum ini.

4.4.2 Dengan mengamalkan upacara-upacara seperti pada 10 Muharram yang sungguh memalukan setiap orang Islam, perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan oleh golongan Syiah di awal bulan Muharram dan kemuncaknya pada 10 Muharram itu, tidak ada bezanya bagi orang-orang bukan Islam dengan upacara-upacara keugamaan Hindu seperti Thaipusam dan Kawadi atas upacara-upacara yang dilakukan oleh orang-orang jakun di Afrika.

4.4.3 Setiap orang Islam merasa sedih diatas kesyahidan Sayyidina Umar di tangan Abu Lu’luah yang beragama Majusi itu tetapi Syiah yang mendakwa dirinya Islam suka hati dengan tragedi itu bahkan mereka merayakan hari berlakunya tragedi pembunuhan ke atas Sayyidina Umar. Mereka gelarkan Abu Lu’luah dengan Baba Syuja’uddin sebagai menghargai keberaniannya. Ali bin Mudzahir al-Wasiti meriwayatkan dari Ahmad bin Ishaq (seorang tokoh Syiah di Qom dan dianggap telah mendapat kehormatan yang besar kerana bertemu dengan Imam Mahadi dan merupakan orang yang rapat dengan Imam Hassan al-Askari, Imam kesebelas Syiah) bahawa dia berkata: “Hari Kebangsaan, Hari Penghormatan, Hari Kelepasan Besar, Hari Berkat dan Hari Hiburan.”

Sungguh ganjil ugama Islam yang dianuti oleh Syiah kerana kematian pejuang Islam disambut dengan keseronokan dan perayaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majusi.

4.5. Ajaran Syiah juga akhirnya akan mengakibatkan hilangnya keyakinan umat kepada agama itu sendiri apabila agama yang benar sudah tidak dipercayai lagi kerana pembawa-pembawanya yang sudah dianggap sebagai perosak, pengkhianat dan perampas hak Ali dan Ahlul Bait selain dari orang yang bertanggungjawab mengubah kandungan al-Quran dan memalsukan hadis-hadis.

Sementara ajaran Syiah yang dianuti ini pula akan membingungkan mereka lantaran penuh dengan kekarutan dan khurafat yang tidak mungkin dapat diterima oleh orang-orang yang mempunyai akal yang waras. Pada ketika itu mereka akan menganggap agama tidak lebih dari candu seperti yang dipercayai oleh orang-orang komunis.
atas

5. BAHAYANYA KEPADA NEGARA

5.1 Bahayanya kepada negara dapat dilihat bagaimana perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam di zaman permulaan Islam hasil fitnah yang dicetuskan oleh mereka.

5.1.1. Gerakan Ibn Saba’ yang mencetuskan huru hara di dalam khilafah Islam di zaman Sayyidina Uthman.

5.1.2. Peperangan saudara yang dicetuskan oleh mereka di dalam peperangan Jamal (yang pertama seumpamanya di dalam sejarah Islam), peperangan Siffin dan sebagainya.

5.2 Mereka merupakan tangan-tangan yang memainkan peranan dalam menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang lalu dengan menyokong atau membuka jalan kepada musuh-musuh Islam.

5.2.1 Nasiruddin at-Thusi (W 627 H), Ibn al-Alqami dan penasihatnya Ibn Abil Hadid telah merancang pembunuhan umat Islam secara beramai-ramai yang sungguh mengerikan dengan membuka jalan kepada Hulaku Khan pada tahun 656 H untuk menyerang Baghdad, ibu negara Islam pada masa itu. (Hasyiah al-Muntaqa, Muhibbudin al-Khatib Hal: 20, Ibn Qayyim jilid 2 Hal: 263, Ighasatu al-Bahfan al-Hidayah wa an-Nihayah, jilid 3 Hal : 200-266).
Walaupun Nasiruddin at-Thusi ini dianggap sebagai seorang yang kejam oleh sejarawan-sejarawan Islam namun Khomeini sebaliknya menyanjung tinggi Nasiruddin at-Thusi ini dan orang-orang yang seumpamanya dengan mengatakan mereka telah memberi sumbangan yang besar kepada Islam. (al-Hukumah al-Islamiah, Hal: 128).

5.2.2 Negara Syiah akan bertindak kejam terhadap umat Islam dari kalangan ahli Sunnah umumnya dan golongan ulamak mereka khususnya. Syah Waliyullah misalnya telah direnggangkan pergelangan tangannya semata-mata kerana beliau mengarang sebuah kitab yang bernama ‘Izalatu al-Khafa’ untuk menghilangkan kekeliruan yang ditimbulkan oleh Syiah tentang Khilafah para Khulafa ar-Rasyidin.
Hukuman terhadap Syah Waliyullah ini dijatuhkan oleh seorang pemimpin Syiah yang menguasai Delhi iaitu Najaf Ali Khan pada tahun 1175H.

5.3 Peranan Syiah di dalam menjatuhkan sesebuah negara tidak boleh dipandang kecil kerana negara Iran yang dahulunya merupakan sebuah negara yang dikuasai oleh Ahli Sunnah dan telah melahirkan begitu ramai tokoh-tokoh dan ulamak-ulamak Islam di dalam berbagai-bagai bidang ilmu agama seperti Imam Tarmidzi, Imam Abu Daud, Imam Razi dan lain-lain lagi, tetapi apabila agama Islam lemah kerana pengetahuan penganut-penganutnya tidak mendalam lagi, sementara pengaruh kebendaan dan dunia pula kuat, maka mereka telah dapat dikuasai oleh Syiah dengan mengemukakan hujjah-hujjah yang berupa ilmiah sehingga akhirnya Iran telah bertukar menjadi negara Syiah.

Begitu juga Mesir yang di suatu masa dahulu merupakan negara ahli Sunnah tetapi kemudian ia bertukar tangan menjadi Syiah. Walaupun Syiah itu bukan Syiah Imamiyyah tetapi Syiah Fatimiyyah namun tidak kurang juga dahsyat dan bahayanya dari Imamiyyah Itsna Asyariyyah. Bagaimana pula agaknya negara kita Malaysia yang rata-rata pengetahuan penduduknya masih lemah tentang aqidah dan syariah Islam yang dianuti mereka.

5.4 Di zaman-zaman akhir ini pun mereka tetap memainkan peranan dalam mengganggu kelahiran sebuah negara Islam seperti di Afghanistan.

5.5 Sesebuah negara Syiah begitu mudah menjadi pusat kepada kelahiran berbagai-bagai bentuk bidaah, khurafat dan kekarutan amalan. Ini ialah kerana agama mereka dibina diatas asas-asas yang karut.

5.5.1 Pemimpin-pemimpin Negara Syiah selalunya merupakan pelopor kepada amalan-amalan bidaah.

5.5.2 Orang yang dikatakan mula-mula mengadakan upacara perkabungan terhadap kematian Hussain mengadakan majlis-majlis nyanyian ratapan dengan diiringi muzik, mendirikan kubur-kubur yang besar sebagai tempat kunjungan ialah Maharaja yang zalim Taimurlang (Tamerlane) dan orang-orang seperti Syah Ismail Safawi (907 H) dan sampai sekarang ini pun pemimpin-pemimpin mereka menganggap perkara biasa. (Mahnamah al-Marifat – Hyderabad, Muharram 1389H).

5.6 Kuasa negara mengikut teori `Walayatul Faqih’ merupakan kuasa ketuhanan dan mutlak sehingga boleh membatalkan mana-mana ketentuan Syariat.

5.6.1 Walayatul Faqih adalah satu teori baru dalam menegakkan sebuah kerajaan Syiah kerana mengikut Syiah tidak ada sebuah kerajaan Syiah pun yang boleh ditubuhkan atau ditegakkan sebelum kemunculan Imam Mahadi.
Setiap negara yang ditegakkan sebelum kemunculan Imam Mahadi adalah tidak sah mengikut Syiah walaupun pembawanya berada di atas jalan yang benar.
Al-Kulaini meriwayatkan menerusi Abi Basir dari Abi Abdillah (Jaafar as-Sadiq). Beliau berkata: “Setiap orang yang menjulang bendera sebelum kemunculan al-Qaain adalah thaghut yang disembah.” (ar-Raudhah min al-Kafi, jilid 12 Hal: 295)
Pensyarah kitab al-Kafi Maula Muhamad Salleh al-Mazandarani (W 1080H) di dalam syarahnya terhadap kitab al-Kafi yang dianggap sebagai di antara syarah al-Kafi yang terpilih menulis; “Walaupun orang menjulang itu menyeru kepada kebenaran”.
(Syarah al-Kafi, Jilid 12 Hal:371)

5.6.2 Walayatul Faqih adalah satu teori penubuhan negara yang dikemukakan oleh Khomeni dengan alasan Naib Imam boleh menggantikan Imam dalam menubuhkan sesebuah negara dan penubuhan itu dianggap sah setelah mereka putus asa pada hakikatnya dengan kemunculan Imam Mahadi yang tidak kunjung datangnya. (Lihat al-Hukumat al-Islamiah, Hal: 74)

5.6.3 Kerana itu kita lihat kuasa negara yang tegak di atas Walayatul Faqih adalah mutlak dan bersifat ketuhanan seperti yang dinyatakan oleh Khomeini sendiri dalam sepucuk suratnya yang ditujukan kepada Presiden Republik Iran, Ali Khomeini yang kemudiannya disebarkan oleh sebuah akhbar resmi Iran “Kayhan Bil: 182”, yang diterbitkan pada 23 Jumadul Ula, 1408H dengan tajuk, “Sesungguhnya kerajaan boleh menyepikan masjid-masjid atau merobohkannya dan kerajaan lebih utama dari sembahyang”.
Dalam surat itu Khomeini menulis:
“Sesungguhnya kerajaan merupakan cabang dari kekuasaan Rasulullah s.a.w. yang lurus dan di antara hukum-hukum Islam yang utama dan lebih diutamakan daripada semua hukum-hukum cabang termasuk solat, puasa dan haji.
Oleh itu harus bagi penguasa-penguasa menyepikan masjid-masjid ketika perlu dan merobohkan masjid. Penguasa juga boleh membatalkan mana-mana hukum Islam walaupun yang berkaitan dengan perkara ibadat atau bukan ibadah jika hukum itu bercanggah atau bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Islam.
Penguasa boleh menghentikan ibadah haji yang merupakan kewajipan Islam yang penting apabila maslahah negara Islam menghendaki demikian kerana kerajaan ini adalah kekuasaan Ilahi yang mutlak”. (Dipetik dari al-Murtadha, Hal: 249).


atas

6. PENUTUP

Setelah kita meneliti perbincangan yang lalu, adakah kita dapati sesuatu percanggahan di antara Syiah yang dipropagandakan hari ini dengan Syiah yang dikenali oleh ulamak-ulamak Islam dahulu sebagai Syiah Ghulat yang telah mereka hukumkan terkeluar dari Islam.

Adakah Syiah yang sedemikian ajarannya tidak merbahaya kepada aqidah, syariah, akhlak, ummah dan negara Islam?.

Dan adakah Syiah yang fahamannya seperti yang telah kita kemukakan tadi tidak tepat jika dikatakan bahawa sebenarnya mereka adalah satu gerakan musuh Islam yang telah dirancang untuk menghancurkan Islam?.

Apalah yang ada lagi pada aqidah, syariah dan nilai akhlak umat Islam seperti yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat Baginda yang mulia setelah ajaran Syiah yang begini dianggap sebagai ajaran Islam?.

Tentu sekali tiada lagi yang tinggal dari ajaran Islam yang masih berbaki sesudah itu dan inilah yang dikehendaki oleh mereka.

Sesungguhnya para Imam yang terdiri dari anak cucu Rasulullah s.a.w. yang dianggap sebagai Imam oleh Syiah tidak terlibat sama sekali dengan ajaran-ajaran yang diperkenalkan oleh Syiah kepada dunia atas nama mereka. Malah mereka itu telah pun mengetahui gelagat-gelagat dan jiwa-jiwa orang-orang yang mendakwa sebagai Syiah atau pendokong setia mereka.

Nah! Imam Jaafar as-Sadiq sendiri pernah berkata tentang Syiah bahawa: “Tidak ada satu pun ayat yang diturunkan oleh Allah tentang golongan munafiqin melainkan kandungan ayat itu pasti ada pada orang yang mendakwa Syiah.” (Rijal Kasyi, Hal: 299).

Oleh itu di dalam menghadapi golongan yang mempunyai fahaman yang seumpama ini semestinya setiap muslim menyatakan pendiriannya seperti pernah dinyatakan oleh Nabi Ibrahim a.s. bahawa: “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami engkari (Kekufuranmu) dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah semata-mata …….. .” (Surah al-Muntahanah ayat 4).


Peringatan: Artikel di bawah adalah dalam Bahasa Indonesia dan hendaklah difahami dalam konteks bahasa tersebut

( DISALIN DARI www.hakekat.com DI BAWAH TAJUK ‘ANEH TAPI NYATA’ DENGAN SEDIKIT PINDAAN )

PERKARA-PERKARA ANEH TAPI BENAR YANG TERDAPAT DI DALAM AGAMA SYIAH

Senarai perkara dan cerita aneh dan pelik :


1. Batasan aurat
2. Kotoran para imam menyebabkan masuk surga
3. Kentut dari imam bagaikan bau misik.
4. Khumaini memperbolehkan menyodomi istri-istri
5. Meminjamkan istri
6. Diperbolehkan menyetubuhi bayi.
7. Diperbolehkan melihat sesuatu yang diharamkan dari kaca
8. Muhammad Husein Fadhlullah memperbolehkan melihat wanita-wanita yang sedang telanjang.
9. Allah mengunjungi kuburan Husein
10 . Barang siapa haji maka telah dikunjungi Allah
11. Meminta pertolongan dari para Nabi dan Malaikat dalam sholat
12. Berlindung pada makhluk dan berbuat dengan nama makhluk
13. Imamah menurut Syiah Rafidhoh
14. Kepercayaan memakan debu dan kerikil kuburan Husain
15. Khasiat debu seperti madu
16. Seperti orang Nasrani
17. Hamil dan melahirkan secara luar biasa
18. Kepercayaan tentang sebuah penebusan
19. Musa Al Kazim mencegah kemarahan Allah
20. Para imam adalah Asma’ul Husna
21. Fatimah adalah Tuhan yang berwujud seorang wanita
22. Mereka adalah penyebab terciptanya langit dan bumi
23. Taat kepada Ali lebih penting dari pada taat kepada Allah
24. Tak ada yang mengumpulkan al quran kecuali para imam
25. Para imam itu lebih utama dari para Nabi Allah. Derajat mereka lebih tinggi daripada para Malaikat, Nabi, Rasul
26. Allah telah mengusapkan tangan kanannya pada keluarga Ali dan memberikan cahayanya pada mereka
27. Minta pertolongan, perlindungan, basmallah, selain Allah tidak dilarang
28. Mereka di ajarkan hal-hal yang ghoib dari Allah
29. Para sahabat sama merubah Al Qur’an dan melakukan konspirasi
30. Penghuni Bungker yang dimulyakan Allah
31. Penafsiran yang menyesatkan
32. Ali terbang di atas mega awan
33. Halilintar dan kilat dibawah kehendak dan aturan Ali
34. Mentalkin Mayid menggunakan nama-nama para imam
35. Yang menyebabkan timbulnya penyakit kusta
36. Kekenyangan menyebabkan kusta
37. Mandi menggunakan gayung tembikar dari mesir akan menyebabkan kamu menjadi kehilangan sifat cemburu.
38. Membiasakan berada di kamar mandi menyebabkan TBC
39. Bersikatan di pemandian akan menyebabkan sakit gigi
40. Makan wortel dapat menghangatkan ginjal dan menegangkan zakar
41. Minum air di malam hari menyebabkan merahnya air kencing
42. Melihat kelamin wanita menyebabkan kebutaan
43. Romadhon salah satu nama Allah
44. Aduh termasuk nama Allah
45. Nama-nama Malaikat yang aneh
46. Imam Mahdi akan keluar dalam keadaan telanjang
47. Dilarang menyembelih pejantan yang sedang kawin.
48. Hati-hati memakai sandal berwarna hitam
49. Mu’jizat kekuatan Ali
50. Ali membelah Sungai Eufrat dengan menggunakan batang kayu
51. Bagaimana bisa tahu bahwa semangka itu pro Ahlul bait atau benci Ahlul bait.
52. Seekor burung yang keluar dari lobang hidung
53. Allah menyuruh dua syetan menjaga orang yang membaca ayat Kursi
54. Qisah Ufair keledai Rosulullah
55. Hasan berbicara dengan 70 juta bahasa
56. Makan tanah/Debu kuburan Husein dapat menyembuhkan segala macam penyakit
57. Obat penyakit mata
58. Nama-nama hari adalah nama-nama Rosul dan Ahlul bait
59. Siapa Makan keju setiap awal bulan dikabulkan apa yang menjadi keinginannya
60. Obat lupa?
61. Makan delima termasuk amalan yang dianjurkan di Hari Jumat
62. Yang dapat menambah rizki
63. Imam Al Hasan dapat berbicara dengan semua bahasa
64. Al Husain menyusu dari jari-jari dan lidah Nabi
65. Nabi menyusu pada puting pamannya Abu Thalib
66. Nabi Danial mengancam Allah untuk melakukan perbuatan maksiat
67. Apa yang harus diucapkan sehabis tertawa terbahak-bahak
68. Bacaan Sholawat terhadap keluarga Nabi membuat seseorang tidak perlu lagi berdoa pada Allah
69. Dua cahaya yang menikah
70. Tafsir model baru
71. Fatimah terjaga dari menstruasi
72. Perbedaan antara siang dan malam dalam pelaksanaan had
73. Perebutan posisi imam di antara mereka yang maksum terbebas dari dosa1. Batasan aurat

Karaki berkata bila kamu menutup kemaluanmu maka benar-benar telah menutup aurat (Al Kaafi 6/501 Tahdzibul Ahkam 1/ 374), sedangkan punggung, yang diangap aurat adalah lobang dubur, bukan dua punggung, dan paha juga bukan termasuk aurat.

Shodiq AS berkata “paha tidak termasuk aurat”, bahkan Imam Al Baqir As telah mengecat auratnya dan membalut lubang kemaluannya (Jamial Maqosid Lilkaraki 2 / 94. Al Mu’tabar karangan Al Hulli 1 / 222 Muntaha Tolab 1/39, Tahrirul Ahkam1/202,semuanya karangan Al Hulli Madarikul Ahkam 3/191)

Abu Hasan Al Madhi : “bahwa aurat itu hanya ada dua yaitu lubang depan dan lubang belakang, lubang belakang sudah ditutup oleh punggung, apabila kamu telah menutup keduanya maka berarti telah menutup auratnya, karena selain itu bukan tempat najis, maka bukanlah aurat, seperti betis”.( Al Kaafi 6 / 51, Tahzibul Ahkam 1/374 Wasa’ilusyiah 1/365 Muntaha Tolab 4/269 Al Khilaf karangan Tusi 1/396).
Dari Abu Abdullah As berkata: “ paha tidak termasuk aurat” (Tahdhibul Ahkam 1/ 374, Wasa’ilusyiah jilid 1 hal 365).


2. Kotoran para imam menyebabkan masuk surga

Kotoran dan air kencing para imam bukan sesuatu yang menjijikkan dan tidak berbau busuk, bahkan keduanya bagaikan misik yang semerbak. Barang siapa yang meminum kencing, darah dan memakan kotoran mereka maka haram masuk neraka dan wajib masuk surga (Anwarul Wilayat Liayatillah Al Akhun Mulla Zaenal Abiding Al Kalba Yakani : th 1419 halaman 440).

3. Kentut dari imam bagaikan bau misik.

Abu Jafar berkata : “ciri-ciri Imam ada 10:
- Dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan.
- Begitu menginjakkan kaki di bumi ia mengumandangkan dua kalimat syahadat.
- Tidak pernah junub.
- Matanya tidur hatinya terbangun.
- Tidak pernah menguap
- Melihat apa yang di belakangnya seperti melihat apa yang di depannya.
- Bau kentut dan kotorannya bagaikan misik."
(Al Kaafi 1/319) Kitabul Hujjah Bab Maulidul Aimmah)


4. Khumaini memperbolehkan menyodomi istri-istri.

Dalam kitab Tahrirul Wasilah hal 241- masalah ke 11. Khumaini berkata : “pendapat yang kuat dan terkenal adalah diperbolehkan menyetubuhi istrinya lewat lubang belakang walaupun hal itu sangat dibenci”,

Padahal Rasulullah bersabda : terkutuklah orang yang menyetubuhi istrinya lewat belakang.”


5. Meminjamkan istri

Diriwayatkan oleh Thusi dari Muhamad bin Abi Jafar berkata dihalalkan bagi saudaranya Farji istri-istrinya ia berkata boleh-boleh saja boleh bagi temannya seperti boleh bagi suami terhadap istri sendiri. (Kitabul Istibhsor 3/136)

6. Diperbolehkan menyetubuhi bayi.

Khumaini berkata : “Semua bentuk menikmati, seperti meraba dengan penuh syahwat, memeluk , dan adu paha boleh walaupun dengan bayi yang sedang menyusui”. Tahrirul Wasilah 2/216.

Al Khui : ia memperbolehkan seorang laki-laki memegang-megang atau bermain dengan aurat laki-laki lain atau wanita bermain dengan alat kelamin wanita lain bila sebatas gurau dan canda sebatas tidak menimbulkan syahwat. (Sirotunnajah fi Ajwibatil istifta’at jilid 3.)

Nasehat dari kami : hati-hati bergaul dengan para pengikut Khui yang suka bercanda

7. Diperbolehkan melihat sesuatu yang diharamkan dari kaca

Mereka memperbolehkan melihat kelamin banci mana yang lebih menonjol untuk kepentingan warisan, mereka berkata ia boleh melihat dengan kaca , yang dilihat adalah bayangan , bukan kemaluannya. (Al Kaafi 7-158).

8. Muhammad Husein Fadhlullah memperbolehkan melihat wanita-wanita yang sedang telanjang.

Fadhlullah berkata pada kitab Anikah juz 1 hal 66

"Seandainya wanita-wanita itu telah terbiasa keluar dengan berpakaian renang maka diperbolehkan melihatnya. Sama juga halnya melihat aurat yang dibuka sendiri oleh si perempuan, seperti di nude club atau kolam renang, pantai dan sebagainya.
Aku bertanya pada diriku sendiri : Agama apakah ini?

Jika anda bertanya : Apakah boleh seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan, lalu membiarkan perempuan itu pergi ke pelukan laki-laki lain hanya dengan sekedar mengucapkan beberapa kata tentang harga dan waktu atau tentang berapa kali, atau kalimat “ aku mut’ahkan diriku kepadamu” (matta’tuka nafsi) tanpa saksi atau wali? Tanpa perlu mempersoalkan apakah perempuan itu memiliki suami ataukah dia itu pelacur? pasti akan dijawab berdasar pada sumber yang terkuat dan terpercaya : boleh, silahkan lihat kitab Al Kafi jilid 5/540.

Diperbolehkan mut’ah dan bercumbu dengan anak gadis bila sudah berumur 9 tahun –dalam riwayat lain 7 tahun- dengan syarat tidak memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak perempuan itu karena ditakutkan menjadi aib bagi keluarganya (karena sudah tidak perawan lagi (Al Kafi jilid 5 hal 462) bukan karena haram dan bukan karena tidak sesuai dengan akhlak. Setelah membaca ini silahkan anda membayangkan masa depan akhlak dan perilaku anak perempuan yang dalam umur sekecil ini telah mendapat ‘pengalaman sex” dengan melihat alat kelamin laki-laki dan melihat gerakan-gerakan sex laki-laki, sedang laki-laki itu telah melakukan segalanya kecuali jima’ (coitus), jima’ dimakruhkan dari depan saja, berarti diperbolehkan lewat belakang (anal sex).

Apakah ada orang normal yang memperbolehkan seseorang berbuat demikian pada anak perempuannya, atau saudaranya, bahkan pada seluruh anak perempuan? Coba bayangkan perasaan anda jika sekiranya hal itu terjadi pada anak perempuan anda! Anda hanya perlu membayangkan, tidak lebih dari itu. Hal ini tidak dapat diterima oleh setan sekalipun, bagaimana dikatakan bahwa yang demikian itu adalah perkataan para Imam Ahlul Bait?

Komentar: Kalian akan heran karena hakekat ini. Hakekat yang pahit


9. Allah mengunjungi kuburan Husein


Diriwayatkan oleh Kulaini dan lainnya bahwa Abu Abdillah memarahi orang yang mengunjunginya tapi tidak mau berziarah kekuburan Ali. Dia berkata: “Kalau kamu itu bukan orang Syiah aku tidak pernah akan melihatmu. Mengapa kamu tidak mau berziarah ke makam yang diziarahi oleh Allah, malaikat dan para nabi? (Alkafi 7/580 Tahzibul Ahkam 6/20, Wasa’ilusyi’ah 14/375 Biharul Anwar 25/361 Kamiluziyarot hal 38 kitabul Mazar hal 19).

Mendengar hal ini, salah seorang sahabat Abu Abdillah berkata demikian “ demi Allah, saya berangan-angan seandainya saya menziarahi kubur Ali dan tidak pergi melaksanakan Ibadah Haji. Al Kafi jilid 4/583

10 . Barang siapa haji maka telah dikunjungi Allah

Barang siapa telah haji lebih 50 kali maka setiap hari Jum’at dikunjungi oleh Allah. (Faqih man la Yahdhuruhul Faqih 2/217 Wasa’ilusyi’ah 11/127 ).

11. Meminta pertolongan dari para Nabi dan Malaikat dalam sholat

Ucapkan pada akhir sujudmu, "Ya Jibril, Ya Muhammad(diulang-ulang)!! berikan saya kecukupan, sesungguhnya kalian berdua yang memberikan kecukupan dan jagalah saya dengan izin Allah karena kalian berdua menjaga saya" (Al kafi 2/406).

12. Berlindung pada makhluk dan berbuat dengan nama makhluk

Riwayat Al Kulaini. Dari Abi Abdillah ia berkata, Aku berlindung pada Rasulullah dari kejelekan dan kebaikan yang kamu ciptakan. (Al Kafi 2/391).

Dari Ali Jafar ia berkata : Bila seseorang sedang sakit maka ucapkanlah (dengan nama Allah, dengan Allah, dengan utusan Allah). (Al Kafi 2/412).

13. Imamah menurut Syiah Rafidhoh

Imamah adalah sebuah jabatan yang ditentukan dari Allah. Allah telah memilih seorang Nabi dan menentukannya, begitu juga Allah memilih seorang Imam dan mengangkatnya. (Ashlus Syiah wa ushuluha hal. 58).

Allah memilih Ali akan tetapi Ali berkata : “Tinggalkan saya dan cari selain saya, cukup aku menjadi wakil/pembantumu itu lebih baik daripada menjadi Imam/Khalifah.” Allah memilih Hasan tapi Hasan menyerahkan kepemimpinan/imamah pada musuh bebuyutan syiah, yaitu Muawiyah. Dengan itu maka Ali dan Hasan telah merontokkan prinsip Imamah dari pondasinya.

14. Kepercayaan memakan debu dan kerikil kuburan Husain

Abas Alqummi berkata : “para ulama melarang memakan debu dan tanah kecuali yang berasal dari kuburan Husain. Sebatas untuk pengobatan bukan untuk menikmati dan ini hanya sebatas biji kecil, lalu diletakkan dimulut dan ditelan dengan air secukupnya sambil berdoa, "Ya Allah, berikan rizqi yang luas yang bermanfaat dan disembuhkan dari berbagai penyakit" (Mafatihul Jinan 547)

Komentar: Saya takut rizki yang luas itu berupa sakit keras dan batu-batuan itu merusak ginjal.


15. Khasiat debu seperti madu


Tanah pusara Husain menurut kepercayaan mereka berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit, dan menghilangkan rasa takut, bila diminum orang yang sakit akan menjadi sembuh, bila diletakkan bersama jenazah dalam liang lahat maka dia akan aman dari siksaan kubur, bila dibawa seseorang dan dimain-mainkan maka dia mendapatkan pahala orang yang bertasbih, karena tanah itu dapat bertasbih sendiri (Biharul Anwar 11/118/140 Amali Tusi 1/326 Wasa’ilusyi’ah 10/415 )

Abu Abdullah berkata: Sesungguhnya Allah telah menjadikan debu kakekku Husain suatu obat dari segala penyakit dan menghilangkan rasa takut, jika salah seorang kalian memegangnya, maka hendaknya dicium, diletakkan di matanya dan menyapu dengan debu itu seluruh badannya sambil berdoa : Ya Allah, dengan hak tanah ini dan hak yang tinggal di dalamnya (Amali Tusi 1/326)


16. Seperti orang Nasrani

Suatu ketika istri Amiril Mukminin datang dan berkata sambil menangis : “Wahai Amiril mukminin sesungguhnya saya telah berzina, maka bersihkanlah saya”. Ali pun berkata dengan suara keras, wahai para manusia sesungguhnya Allah telah menjanjikan para Nabi dan Nabi menjanjikanku untuk melarang orang yang terkena hukuman untuk melakukan hukum cambuk , dan barang siapa punya kesalahan seperti perempuan ini maka jangan ikut mencambuk. Maka seluruh manusia yang berkumpul di situ pergi meninggalkan tempat selain Ali, Hasan dan Husein, lalu mereka bertiga menghukum cambuk perempuan itu. Kulaini berkata : Termasuk yang iktu pergi adalah Muhammad bin Ali bin Abi Tolib. (Al Kafi jilid 7 hal 178)

Hal ini sama seperti yang tercantum dalam Perjanjian Baru: Yohanes: 88:7 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."


17. Hamil dan melahirkan secara luar biasa

Imam Hasan Askari berkata : “Sesungguhnya kami para penerima wasiat Imamah tidaklah dikandung di dalam perut melainkan di pinggang dan tidak dilahirkan lewat rahim melainkan lewat paha sebelah kanan karena kami titisan cahaya Allah yang bersih dan tidak terkena kotoran sama sekali”. (Kamaluddin 390, 393 Biharul Anwar jilid 51 hal 2, 13,17, 26 , Itsbatul Hudat jilid 3 hal 409,414 I’lamul Wara hal 394 Dala’ilul Imamah 264).

Komentar: betapa mirip hal ini dengan keyakinan Nasrani tentang kehamilan yang suci.

18. Kepercayaan tentang sebuah penebusan :

Umar bin Yazid berkata : “Saya berkata pada Ali Abdillah As. Tentang firman Allah Saw (Allah hendak mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang)” Surat Al Fath ayat 2.

Ia berkata : “Dia tidak berdosa dan tidak pernah berniat untuk berbuat dosa, tapi Allah membebankan dosa-dosa mereka pada Nabi, kemudian Allah mengampuninya” (Biharul Anwar 17/76).

Mirip sekali dengan kepercayaan Nasrani mengenai penebusan dosa.

19. Musa Al Kazim mencegah kemarahan Allah

Musa Al Kazim berkata : “ Sesungguhnya Allah murka pada kaum Syiah. Kemudian Allah menyuruh saya memilih diri saya ataukah mereka, Maka demi Allah, aku selamatkan mereka dari kemurkaan Allah" (Al Kafi 1/260).

20. Para imam adalah Asma’ul Husna

Para imam adalah Asma’ul Husna (Nama Allah yang Mulia) mereka adalah lidah Allah, Wajah Allah, Mata Allah, Pinggang Allah, merekalah tangan Allah yang serba bisa. Al Kafi jilid 1 hal 113

21. Fatimah adalah Tuhan yang berwujud seorang wanita

Amiril Mu’minin berkata : “Fatimah bukan wanita biasa melainkan seorang wanita titisan Tuhan. Tapi dia memiliki sifat manusia seutuhnya. Ia adalah Wanita dari kerajaan besar yang menampakkan diri dengan wujud manusia bahkan dia adalah eksistensi tuhan yang berwujud seorang perempuan." (Al Wasilah ilallah karangan Ibrahim Al Ansari hal-7)

22. Mereka adalah penyebab terciptanya langit dan bumi

Langit dan bumi diciptakan untuk Ali begitu juga Shiratal Mustaqim, pintunya dan tali penghubung antara Allah dan hamba-hambanya seperti para Rasul Nabi , para Haji dan para wali, (Al Wafi 8/224).

Allah telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini dan menyerahkan pengelolaannya kepada Ali dan keluarganya. Mereka dapat menghalalkan dan mengharamkan apa saja yang mereka kehendaki, karena kehendak mereka adalah kehendak Allah (Al Kaafi /365).

Dunia dan akhirat itu milik imam, dia bebas memberikannya pada siapa saja, (Al Kaafi 1/337).

Mereka beranggapan bahwa para imam itu. Bahwasanya Allah memandangi para penziarah kuburan Husain pada sore hari Arafat sebelum melihat pada jamaah haji yang sedang wukuf. Abu Abdillah berkata : “Karena di Arafah terdapat anak haram sedangkan di kuburan Husein tidak ada anak haram di sana (karena selain syiah adalah anak haram )"( Kitab Al Wafi jilid 2 - juz 8 hal 222). Maksud anak zina bagi Syiah adalah kaum muslimin selain pengikut Syi’ah.

Bahkan dalam Al Kafi jilid 8 hal 285 : Setiap orang adalah anak zina kecuali Syiah. Dalam tafsir Ayyasyi jilid 2 hal 218 dan Al Burhan jilid 2 hal 139 : Setiap anak yang lahir di tunggui oleh iblis , bila yang lahir itu berasal dari kelompok Syiah maka terjaga dari iblis, bila bukan dari kelompok Syiah maka syetan meletakkan jari-jarinya pada lambung belakang anak laki-laki agar kelak menjadi orang tercela dan bila kelamin perempuan agar kelak menjadi pelacur.

23. Taat kepada Ali lebih penting dari pada taat kepada Allah.


Dalam mukadimah tafsir Al Burhan tercantum : Bahwa Allah berfirman, "Ali bin Abi Tholib adalah hujjahKu di atas ciptaan-Ku. Saya tidak akan memasukkannya ke neraka siapa yang memberikan haknya walau dia mendurhakai-Ku dan tidak akan saya masukkan surga orang yang mengingkarinya walau ia taat pada-Ku" (Al Burhan hal 23).

24. Tak ada yang mengumpulkan al Quran kecuali para imam

Al-Quran diturunkan terdiri dari 17 ribu ayat (Al Kafi 2/463). Al Majlisi dalam Mir’atul Uqul mengatakan bahwa riwayat ini terpercaya.

25. Para imam itu lebih utama dari para Nabi Allah. Derajat mereka lebih tinggi daripada para Malaikat, Nabi, Rasul.

Para Imam memiliki kedudukan mulia dan kekuasaan atas makhluk, seluruh atom di alam ini tunduk pada mereka. Posisi ini tidak dicapai oleh malaikat maupun para Nabi. (Kitab Al Hukumah Al Islamiyah karangan Khomeini halaman 52)

26. Allah telah mengusapkan tangan kanannya pada keluarga Ali dan memberikan cahayanya pada mereka

Tak ada keselamatan kecuali kalian wahai keluarga Ali, tidak ada tempat selain dari kalian wahai mata Allah yang melihat (Biharul Anwar : 94/37).

Kalian adalah kesembuhan utama dan obat yang menyembuhkan bagi yang meminta kesembuhan pada kalian. Biharul Anwar jilid 94 hal 33.

Para Nabi bertawasul pada para imam dalam berbagai doa dan permintaan mereka. Ketika Nabi Nuh hendak tenggelam, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, Nabi Musa hendak menyeberangi laut, Nabi Isa akan dibunuh oleh orang Yahudi semuanya bertawasul dengan para Ahlul Bait untuk keselamatan mereka (Biharal Anwar 26/325 Wasa’ilusyi’ah jilid 4 hal 1134).

Majlisi berkata : Allah hanya disembah, dikenal dan diesakan dengan perantaraan para Imam. Biharul Anwar jilid 23 hal 103.


Para imam berkata apabila kalian punya keinginan kepada Allah tulislah sebuah tulisan pada sesobek kertas dan letakkan pada salah satu kuburan keluarga Ali atau bungkus dan masukkan sedikit tanah yang bersih dan letakkan di sebuah sungai, sumur yang dalam atau oase padang pasir, pasti akan sampai pada Mahdi kemudian akan dia sendiri yang mengkabulkan apa yang akan menjadi kehendakmu (Biharal Anwar 94/29).

Komentar : berarti Majlsi berpendapat bahwa yang mengabulkan doa dan permohonan manusia bukanlah Allah tapi Mahdi Alaihissalam.

Beberapa contoh tulisan

Barang siapa berdoa kepada Allah dengan perantara Ahlul Bait maka akan mendapatkan keuntungan dan sebaliknya sampai para Nabi pun terkabulkan karenanya apabila bertawasul dengan Imam Ahlul Bait (Biharul Anwar : 23/103).

Nabi Yunus dimakan ikan paus hanya karena dia mengingkari Imamah Ali bin Abi Tolib, setelah dia percaya maka dikeluarkan oleh Allah. (Biharul Anwar jilid 26 hal 333.)

Karena perantaraan Imam pohon bisa berbuah dan buah masak di pohon. Karena perantaraan merekalah sungai mengalir, karena mereka pula hujan turun dari langit dan rumput tumbuh di permukaan bumi. Jika tidak ada para imam niscaya Allah tidak akan disembah.(Al Kafi jilid 1 hal 112).

Para Imam adalah Sholat yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Al Kafi diterangkan mengenai makna Ayat dalam surat Al Mudatsir ayat 42-43 .

Artinya : "Apa yang membuat kamu masuk dalam neraka saqor? Kita di dunia tidak pernah menunaikan sholat."

Maknanya adalah : Kita tidak mengakui keimamahan Ali dan para Imam dari keturunannya. Kita dulu tidak menjadi pengikut para Imam. (Al Kafi jilid 1 hal 347-360).

Barang siapa mengenal para imam berarti beriman dan barang siapa mengingkari maka kafir (Al Kafi 1/144).

Sesungguhnya sayalah (Ali) yang ditugasi membagi masuknya orang ke surga dan neraka (Al Kafi : 1/ 153).

- Dunia dan akhirat adalah milik Imam, terserah, mau diberikan sama siapa saja itu terserah pada para Imam (Al Kafi 1/337). Mereka yang menguasai kunci kekayaan yang ada di bumi, kapan saja boleh mengeluarkan emas-emas yang ada di dalam tanah itu (al Kaafi 1/394).

- Diperbolehkan Towaf pada kubur Nabi dan kubur para Imam (Al Kafi jilid 1 hal 287).


27. Minta pertolongan, perlindungan, basmallah, selain Allah tidak dilarang.

Para imam mengetahui apa yang ada di langit, bumi, surga, neraka , mereka mengetahui apa yang telah terjadi dan semua yang terjadi kemudian.(Al Kafi jilid 1 hal. 204) ciptaan Allah dan yang akan diciptakan.

Mereka mengetahui seluruh ucapan-ucapan manusia, burung, binatang dan segala yang bernyawa Barang siapa tidak bersifat demikian maka dia bukan Imam (Al Kaafi 1/225).

Para imam mendapatkan wahyu yang seperti diceritakan oleh Abi Jafar ia berkata : “Allah tidak akan menurunkan ilmu kecuali kepada keluarga Nabi dengan perantara Jibril as” (Al Kaafi 1/330).

Pengetahuan mereka telah sempurna sejak mereka dilahirkan. Riwayat dari Ya’kub Assiroj suatu ketika ia masuk ke rumah Abi Abdillah as, ia sedang duduk didekat kepala Abi Hasan Musa saat dia masih bayi, dia berbisik-bisik dengan Abul Hasan lama sekali, aku pun diam hingga mereka berdua selesai berbisik-bisik. Aku pun mendekatinya, lalu ia berkata padaku, “Mendekatlah pada tuanmu. Berikan salam padanya" Maka aku mendekat dan memberi salam ia (anak) menjawab dengan fasih kemudian ia berkata padaku, pulang dan gantilah nama anak perempuanmu yang kamu namai kemarin, nama itu benci oleh Allah. Kemarin aku memberi nama anakku dengan Humaira’. (Al Kaafi 1/247).(Nota: Humaira’ adalah nama panggilan Aisyah istri Nabi.)

Bagaimana seorang anak kecil dalam gendongan dapat mengerti nama-nama yang dibenci Allah, termasuk Humaira’? Dia tidak mungkin tahu jika tidak mendapat wahyu dari Allah. Inilah kekafiran dan kemurtadan. Karena orang yang yakin bahwa ada yang mendapat wahyu setelah Nabi adalah kafir. Ingat perang Riddah, Abubakar Assiddiq memerangi Musailamah Al Kazzab karena dia mengaku mendapat wahyu. Ali ikut dalam peperangan itu bahkan mendapat bagian seorang budak dari rampasan perang, yang akhirnya melahirkan anaknya yang bernama Muhammad ibnu Hanafiyah.


28. Mereka di ajarkan hal-hal yang ghoib dari Allah


Sementara para imam mengetahui seluruh perkara ghoib, tapi menurut mereka Allah tidak memiliki ilmu secara mutlak , tapi Syi’ah berpendapat bahwa Allah biasa saja mengetahui hal baru yang tidak diketahui sebelumnya. Setelah Musa Al Kazim wafat, Allah mengetahui hal baru yang tidak diketahui oleh Allah sebelumnya. Allah tidka pernah disembah dan diagungkan seperti ketika dikatakan bahwa Allah memiliki sifat kebodohan seperti ini (Al Kaafi jilid 1 hal 113).. Karena jika Ilmu Allah itu mutlak maka Dia Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi kemudian. Dalam Al Kafi jilid 1 hal 263 dikatakan : Allah mengetahui sesuatu yang baru tentang Abu Ja’far yang sebelumnya (Allah) tidak tahu.

Ini berarti Allah bukan Maha Tahu, karena jika Maha Tahu, pasti mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang baru diketahui oleh Allah.

Seorang Imam tidak akan wafat sebelum mengetahui siapa penggantinya. (Al Kafi jilid 1 hal 218).

Para Imam mengetahui seluruh yang telah terjadi dan yang belum terjadi, tidak ada yang tersembunyi bagi mereka. Inilah perbedaan antara Imam dan Nabi, para Nabi mengetahui kejadian yang lampau dengan wahyu Allah dan tidak mengetahui masa depan kecuali yang diwahyukan dari Allah saja.

Para imam mengetahui kapan mereka mati, merka tidak mati kecuali atas kehendak mereka sendiri.

Diperbolehkan meminta pada selain Allah pada saat saat genting.

Kita dilarang mengatakan bahwa Allah memiliki tangan, memiliki wajah, tapi boleh saja mengatakan bawha Ali bin Abi Tolib adalah wajah Allah.

Dari Abi Abdilah ia berkata : “ lalu diperlihatkan api neraka pada mereka, lalu berkata, “Masuklah kalian ke neraka dengan izinku!”. Orang pertama yang masuk neraka adalah Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para Ulul Azmi, para pewaris dan pengikutnya, lalu dia berkata pada manusia golongan kiri (Ashabusyimal) masuklah ke neraka dengan ijin saya, mereka menjawab ya Tuhan apakah kau ciptakan kami untuk dibakar, ia berkata kepada Ashhabul Yamin keluarlah kalian dari neraka atas ijinku. Api Neraka tidak sedikitpun melukai mereka (Al Kaafi 2/9).

29. Para sahabat sama merubah Al Qur’an dan melakukan konspirasi.

Hafshah dan Aisyah telah meracuni Rasulullah dan mengumpulkan uang lalu membagi-bagikan pada orang-orang yang membenci Ali. Penduduk Makah dengan terang-terangan menentang Allah. Penduduk Madinah lebih jelek dari penduduk Makah 70 kali (Al Kaafi 2/301).

Dikatakan juga bahwa bangsa Romawi itu lebih baik dari bangsa Syam karena orang Romawi kafir namun tidak memusuhi Ahlulbait sedang orang Syam kafir dan memusuhi kita (Al Kaafi 2/301).

30. Penghuni Bungker yang dimulyakan Allah.

Imam Mahdi yang bersembunyi dalam Sirdab seharusnya disebut “imam dalam pengasingan” seperti pemerintahan dalam pengasingan, yang memerintah sebuah negeri dari luar negeri tersebut.

31. Penafsiran yang menyesatkan


Dari Jabir dari Abi Abdillah as tentang penafsiran firman Allah:

Bahrain; dua laut, yang bermaksud adalah Ali dan Fatimah

Ali tidak mendholimi Fatimah dan sebaliknya.

Al Hasan dan Al Husain As


32. Ali terbang di atas mega awan

- Diriwayatkan oleh Hasyim Albahroni dari Ali As bahwa Ali pernah mengendarai awan terbang berputar mengelilingi tujuh bumi (Madinatul Maajiz 1/542).

- Kelompok Yazid bin Muawiyah mendatangi Ali bin Husein, mereka menemukan Ali sedang mengendarai awan (Madinatul Maajiz 4/256).

- Juga dari Thoba Thaba’i berkata : Allah telah menguasakan awan pada Ali maka ia berjalan dari dunia timur ke barat (Tafsir Al Mizan 13/372).


33. Halilintar dan kilat dibawah kehendak dan aturan Ali

Dari Abdillah bin Qoosim bin Sama’ah bin Mihron berkata waktu itu aku berada di dekat Abi Abdillah tiba-tiba langit berkilat dan berpetir, Abu Abdillah berkata petir ini tidak pernah ada kecuali atas perintah teman kalian, saya berkata, siapa teman kita ? ia berkata Amirul Mu’minin As (Al Ikhtishos Lil Mufid hal : 327).

34. Mentalkin Mayid menggunakan nama-nama para imam

Hendaknnya mayit itu ditalkin dengan dua syahadat dan menyebut nama-nama imam. Setelah diletakkan di dalam kubur dan sebelum diletakkan bata di lahat dengan mengucapkan : wahai fulan anak fulan ingatlah janji pada waktu kamu meninggalkan dunia suatu kesaksian bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah yang maha Esa dan tidak ada yang menyekutukannya dan sesungguhnya Muhammad itu hambamu dan utusanmu dan sesungguhnya Ali adalah pimpinan orang-orang mukmin juga Hasan Husein dan menyebutkan para imam sebagai imam yang memberi petunjuk dan baik-baik (Anmihayah hal 38).

35. Yang menyebabkan timbulnya penyakit kusta

Dari Abi Abdillah berkata. Amiril Mukminin : “Berkata janganlah kalian terlentang di pemandian karena akan menyebabkan melelehnya lemak lambung, dan janganlah menggosok-gosok kedua kaki dengan tembikar (ceramik) karena akan menyebabkan kusta”. (Al Kafi 6/500)

36. Kekenyangan menyebabkan kusta

Dari Abi Abdillah berkata : “Makan kekenyangan akan menyebabkan sakit kusta”. (Al Kafi 6-269)

37. Mandi menggunakan gayung tembikar dari mesir akan menyebabkan kamu menjadi kehilangan sifat cemburu.

Dari Abi Al Hasan Arridho berkata : “Saya mendengarnya berkata dan menyebutkan mesin di berkata dan berkatalah Nabi saw. Janganlah kalian makan menggunakan tembikar mesir dan janganlah membasuh/mandi dengannya karena menyebabkan hilangnya sifat cemburu”. (Al Kafi 6-386)

38. Membiasakan berada di kamar mandi menyebabkan TBC

Dari Abil Hasan Arridho berkata : “Jagalah dirimu dari membiasakan berada di kamar mandi karena itu akan menyebabkan TBC”. (Al Kafi 6/497)

39. Bersikatan di pemandian akan menyebabkan sakit gigi

Bersikatan dipemandian itu dibenci akan menyebabkan sakit gigi (Man la yahdhuruhul Al Faqih 1/53).

40. Makan wortel dapat menghangatkan ginjal dan menegangkan zakar

Demikian diceritakan oleh Alkulaini dari Abi Abdillah bahwa tersebut diatas dapat menghangatkan lambung, menambah stamina dalam bersetubuh (Al Kafi 6/372).

41. Minum air di malam hari menyebabkan merahnya air kencing

Dari Abi Abdillah berkata : “Minum air dimalam hari sambil berdiri menyebabkan kencing menjadi merah. Sedang berbicara pada waktu bersetubuh akan menyebabkan kebisuan”. (Al Kafi 5/498)

42. Melihat kelamin wanita menyebabkan kebutaan

Makruh melihat kemaluan wanita dan menyebabkan kebutaan (Al Aqil 3/556).

43. Romadhon salah satu nama Allah

Sesungguhnya Romadhon termasuk nama Allah (Al Kafi 4/69)

44. Aduh termasuk nama Allah

Dari Abdillah berkata : “Aduh termasuk salah satu nama Allah. Barang siapa mengucap aduh berarti telah memohon pertolongan-Nya“. (Biharul Anwar 8/202)

45. Nama-nama Malaikat yang aneh

a. Fitrus, malaikat ini bermaksiat, dalam kisah panjang lebar yang penuh kebohongan, akhirnya setelah mengunjungi kuburan Husain dan berguling-guling di tanahnya terkabullah tobatnya.

b. Shairshail, diatas kedua pundaknya tertulis kalimat perjodohan cahaya dan cahaya yaitu Ali dan Fatimah.

c. Malaikat satu lagi bernama Khirqa’il memiliki 18 000 sayap, antara sayap satu dengan yang lainnya berjarak 500 tahun (Al Burhan juz 2 hal 327).

d. Kitab Al Kafi menerangan satu lagi malaikat yang bernama Mansur, dia masih selalu menziarahi kuburan Husein. (Al Kafi jilid 4 hal 583)

46. Imam Mahdi akan keluar dalam keadaan telanjang

Diriwayatkan dari "Athausy wan Nu’mani" dari Imam Ridho : Di antara tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi adalah ia tampak telanjang di poros matahari (Haquul Yaqin hal 347).

47. Dilarang menyembelih pejantan yang sedang kawin.

Kalini berkata : “Rasulullah melarang menyembelih yang sedang naik syahwatnya”. Al Kafi jilid 6 hal 261. Syarat menyembelih hewan ditambah satu : Tidak sedang naik syahwatnya.

48. Hati-hati memakai sandal berwarna hitam

Ibnu Babawaih meriwayatkan dari Abi Abdillah sesungguhnya ia telah melihat seorang laki-laki memakai sandal berwarna hitam. Ia berkata jangan pakai sandal berwarna hitam sebab itu menyebabkan lemahnya pandangan mata, menjadikan zakar lembek dan menyebabkan timbulnya kesedihan. Sebaliknya pakailah sandal yang berwarna kuning karena itu akan menyebabkan tajamnya mata, menegangkan zakar dan menghilangkan kesedihan (Kitabul Hishal juz 1 hal 99).

49. Mu’jizat kekuatan Ali

Aljzairi meriayatkan dari Albarosi berkata dan sesungguhnya Jibril telah datang kepada Rasulullah dan berkata wahai Rasul tatkala Ali hendak memukulkan pedangnya pada suatu tempat yang luas Allah menyuruh Israfil Mikail untuk menahan lengannya di angkasa agar tidak memukulkan dengan sekuat tenaganya dan membagi kekuatan menjadi dua arah. Satu arah dikenakan pada besi dan yang satu pada tanah. Kemudian Allah menyuruh Jibril agar segera masuk ke bumi untuk menahan agar pedangnya tidak sampai ke dasar bumi agar jangan sampai bumi terbalik karenanya. Aku pun menahannya. Pedang itu lebih berat bagi sayapku dari kota kaum Lut, yang terdiri dari 7 kota. Semuanya ku cabut dari bumi ke 7 dan ku angkat hanya dengan 1 bulu dari sayapku, aku tunggu perintah Allah hingga waktu sahur untuk membaliknya, aku tidak merasakan berat seperti berat pukulan pedang Ali bin Abi Tolib.

Pada saat yang sama ada suatu peristiwa ketika benteng pertahanan dapat dijebol dan para wanitanya ditahan. Diantara wanita itu ada yang namanya Shafiyah, dia adalah anak penguasa benteng tersebut, datang dengan luka di wajahnya. Nabi bertanya kepadanya . Ia berkata pada waktu Ali datang ke benteng dan kesusahan untuk menembusnya, maka Ali naik ke menara benteng dan menggoyangkannya. Maka tergoyanglah semua benteng dan jatuhlah semua yang ada, saat itu saya berada di atas tempat tidurku, lalu aku jatuh oleh goncangan itu dan tertimpa tempat tidurku. Nabi berkata : “Wahai Shafiyah waktu Ali marah dan menggoncang benteng Allah marah karena marahnya Ali lalu Allah menggoncangkan langit dan bumi ”. Dan malaikat ketakutan jatuh tersungkur. Inilah keberanian ilahi. Saat akan membuka pintu benteng Khoibar, pada malam hari sebelumnya 40 orang saling bantu membantu untuk menutup pintu benteng, saat Ali masuk ke benteng, perisainya jatuh karena tak kuat menahan sabetan pedang. Lalu Ali mencabut pintu dan menjadikan pintu benteng itu menjadi perisainya hingga Allah memberikan kemenangan (Al Anwar Anu’maniyah, karangan Ni’matillah Aljazaairi).

50. Ali membelah Sungai Eufrat dengan menggunakan batang kayu

Ketika Ali kembali dari Perang Shifin, ia berbicara dengan sungai Eufrat, maka berguncanglah Eufrat dan terdengar suaranya mengucapkan dua Kalimah Syahadat dan pengakuan bahwa Ali adalah khalifah. Riwayat lain menyebutkan, Ali melibaskan kayu ke Sungai Eufrat. Memancarlah air dan ikan-ikan sama memberi salam dan mengakui bahwa bahwa Ali adalah hujjah. (Zainuddin, Kitab Shiraathal Mustaqim 1/20)

51. Bagaimana bisa tahu bahwa semangka itu pro Ahlul bait atau benci Ahlul bait.

Dari Hamzah bin Muhammad Al Alawi dari Ahmad bin Muhammad Alhamdani dari Mundzir bin Muhammad dari Husain bin Muhammad dari Sulaiman bin Ja’far dari ayahnya dari ayahnya dari ayahnya dan ayah kakeknya berkata bahwa: Amirul mukminin mengambil buah semangka dan memakannya; namun rasanya pahit maka lantas melemparkan sambil berkata hancurlah dan menjauhlah. Amirul mukminin ditanya ada apa dengan semangka ? Dia mejawab Rosul bersabda bahwa Allah telah mengambil perjanjian untuk mencintai Ahlul bait dari setiap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Buah mana saja yang menerima perjanjian dan melaksanakannya maka akan terasa manis, dan yang menolak akan terasa pahit. Dengan ini kita dapat mengenal mazhab setiap buah.

52. Seekor burung yang keluar dari lobang hidung

Dari Abi Abdillah berkata : Barangsiapa bersin meletakkan tangan di belakang hidungnya kemudian berkata : Segala puji bagi Allah Robbul Alaimin, Segala Puji Bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang layak bagi Allah yang Maha Terpuji, Sholawat dan salam pada Nabi yang Ummi beserta keluarganya, maka keluarlah seekor burung kecil sebesar lalat dari lubang hidung kiri dan terbang ke Arsy memintakan ampun pada orang tersebut sampai hari kiamat (Al Kaafi : 2/481).

53. Allah menyuruh dua syetan menjaga orang yang membaca ayat Kursi

Dari Abi Abdillah berkata : Barang siapa menjelang tidur membaca tiga kali ayat kursi dan ayat yang ada di Ali Imran, (Allah bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah kecuali Dia, begitu juga malaikat, dan ahli ilmu… ayat 18) , ayat Sukhroh dan ayat Sajdah maka Allah menyuruh dua syetan untuk mengamankannya dari godaan-godaan para syaitan-syaitan jahat (Al Kaafi 2/392).

54. Qisah Ufair keledai Rosulullah

Amirul mukminin berkata : binatang yang pertama mati setelah Nabi wafat adalah Ufair keledai Rosulullah, mati sesaat setelah Rosulullah wafat ia memotong tali pengikatnya kemudian lari sampai dekat sumur Bani Khuthomah di Quba’ dan menceburkan dirinya ke dalam sumur yang sekaligus menjadi kuburannya. Keledai itu mengatakan pada Nabi : Ayahku menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, dari ayahnya bahwa dia bersama Nabi Nuh di kapal. Lalu Nuh berdiri menghampiri keledai itu serta mengusap punggungnya lalu mengatakan akan lahir dari perut keledai ini, seekor khimar yang akan menjadi kendaraan Rosul akhir zaman. Ufair berkata : Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku keledai itu (Al Kaafi 1/184).

55. Hasan berbicara dengan 70 juta bahasa

Dari Abi Abdillah, sesungguhnya Al Hasan berkata, Allah punya dua kota satu di timur satunya di barat. Kota-kota itu memiliki 70 juta. Satu sama lain berbicara dengan bahasa yang tidak sama dan saya memahami semua bahasa itu"(Al Kaafi 1/384-385)

Sebagian orang berteriak-teriak keheranan karena Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi 6000 riwayat, tapi diam saja dan percaya bahwa Hasan dapat berbicara dengan 70 juta bahasa.

56. Makan tanah/Debu kuburan Husein dapat menyembuhkan segala macam penyakit

Dari Abil Hasan ia berkata : Setiap tanah itu haram seperti bangkai, darah, daging babi, kecuali tanah kuburan Al Husein karena tanah itu dapat menyembuhkan segala penyakit, dapat memberikan rasa aman rasa yang menakutkan, asal jangan banyak-banyak .(Al Kaafi : 3/378).

Dalam kitab Mafatihul Jinan disebutkan , pandapat yang terkenal menyebutkan bahwa dilarang secara mutlak memakan tanah dan pasir kecuali tanah pekuburan Husein yang suci dalam rangka berobat mencari kesembuhan dengan memakannya, itu pun tidak lebih dari sebesar kacang. Yang lebih hati-hati, adalah tidak memakan tanah tersebut lebih besar dari biji adas. Lebih baik lagi, memakannya dengan meletakkan tanah itu dalam mulutnya lalu minum seteguk air dan berdo’a : Ya Allah jadikanlah tanah ini membuat saya mendapat rizki yang luas , Ilmu yang manfaat dan kesembuhan dari segala penyakit. Kitab Mafatihul Jinan 547.

Makan tanah dapat menyebabkan kemunafikan (rupanya inilah sebab munculnya taqiyah). Dari Abi Abdillah berkata : Makan tanah dapat menimbulkan kemunafikan (Al Kafi jilid 2 hal 265).

Dari Abu Ja’far berkata : perangkap setan yang terbesar adalah makan tanah, yang dapat menyebabkan penyakit dan membangkitkan penyakit yang tersembunyi. Barang siapa memakan tanah lalu menjadi lebih lemah dari sebelum makan tanah, dan lemah tidak dapat beramal seperti sebelum dia makan tanah, akan dihisab antara periode kuat dan lemahnya dan akan diazab dengannya.( Al kafi jilid 6 hal 266)

57. Obat penyakit mata

Bertawassul pada Allah dengan Imam Musa Al Kazim dapat menyembuhkan penyakit mata. (Al Baqiyat Assolihat hal 745, edisi gabungan dengan kitab mafatihul Jinan)

58. Nama-nama hari adalah nama-nama Rosul dan Ahlul bait

Sabtu adalah Nama Rosulullah SAW dan Ahad adalah nama Ali Amirul Mukminin, dan Al Isnain Hasan Husein dan Thulathaa Ali bin Husein Muhammad bin Ali Ja’far bin Muhammad as. Arbia nama Musa bin Ja’far Ali bin Musa Muhammad bin Ali dan Saya. Khomis nama kedua anak Husein, Jumat adalah nama cucuku dan pada hari itu orang pembawa kebenaran akan berkumpul. (Mafatihul Jinan 86). Tapi mereka menerangkan bahwa nama Al Ahad adalah salah satu nama Allah (wasailu Syiah 1/350).

59. Siapa Makan keju setiap awal bulan dikabulkan apa yang menjadi keinginannya

Barangsiapa membiasakan makan keju di awal bulan hampir tidak pernah ditolak apa yang diinginkannya (Mafaatihul Jinan 366).

60. Obat lupa?

Hendaklah membiasakan makan kismis sebelum memakan apa pun di pagi hari, dan menjauhi makanan yang menyebabkan lupa yaitu makan apel yang kecut, kabzarah hijau, keju, kencing di air yang tenang, berjalan di antara dua wanita, menjatuhkan kutu hidup, melihat orang yang disalib, berjalan antara kereta dan unta (Mafaatihul Jinan 802). Al Kulaini berkata: makan apel dan ketumbar menjadikan lupa (Al Kaafi 6 / 366)


61. Makan delima termasuk amalan yang dianjurkan di Hari Jumat

Hendaklah makan delima seperti halnya dilakukan Assodiq setiap malam Jumat dan sebaiknya dimakan menjelang tidur, sebab barangsiapa memakannya menjelang tidur di rumah aman sampai pagi hari. Barang siapa memakan buah delima hendaknya menaruh sapu tangan di bawahnya agar bijinya tidak jatuh ke mana-mana, mengumpulkan biji dan memakannya, juga pada saat menyantap delima jangan sampai mengajak orang lain (Mafaatihul Jinan 60 ).

Termasuk amalan hari Jum’at makan delima di pagi hari sebelum makan sesuatu dan tujuh daun andewi sebelum matahari condong. Dan barangsiapa makan delima pada malam hari maka hatinya terang selama 40 hari. Bila makan dua buah delima maka hatinya akan terang selama 80 hari, barang siapa memakan 3 buah maka hatinya akan menjadi terang selama 120 hari dan aman dari godaan Syetan. Barang siapa tidak digoda setan maka dia tidak akan bermaksiat, barang siapa tidak bermaksiat maka Allah akan memasukkannya ke dalam Sorga (Mafaatihul Jinan 63).

62. Yang dapat menambah rizki

Diantara yang dapat menambah penghasilan/rizki adalah mencukur kumis, memotong kuku. Hal itu juga menyebabkan aman dari gila, kusta dan lepra (Mafaatihul Jinan 63 – 64).

63. Imam Al Hasan dapat berbicara dengan semua bahasa

Dari Abi Hamzah Nashir Al Khodim berkata: Berkali-kali saya mendengar Abu Muhammad berbicara dengan anak laki-lakinya dengan bahasa-bahasa mereka ada Turki, Rum, Slavia. Ali berkata sesungguhnya Allah telah memberikan imam berbagai macam bahasa dan pengetahuan tentang nasab dan peristiwa-peristiwa (Al Kaafi 1 / 426)

64. Al Husain menyusu dari jari-jari dan lidah Nabi

Dari Abi Abdillah ia berkata: bahwa Husain tidak pernah menyusu dari Fatimah ibunya dan dari wanita-wanita lain, melainkan dibawa kepada Nabi lalu beliau meletakkan ibu jarinya di mulut Husain. Maka keluarlah susu dari jari Nabi. Husain mengisap sampai cukup untuk dua/tiga hari (Al Kaafi 1 / 386).

Mereka orang-orang Syiah tidak percaya bahwa Abu Hurairah telah meriwayatkan Hadist dari Nabi sebanyak 6000 hadits, adapun Al hasan mampu berbicara 70 juta bahasa, sementara kita tahu bahwa jumlah bahasa di dunia ini tidak sampai segitu walau harus ditambah dengan bahasa serangga, malaikat memiliki 24 wajah, Fatimah berbeda dengan wanita biasa dan tidak pernah Haidh, Nabi menyusu pada Abu Tolib, bukannya Ummu Tolib, Husein menyusu pada jari Nabi, semua ini masuk akal bagi Syiah.

Demikian, orang syiah heran karena Nabi Musa menampar malaikat, serta mereka menghukumi nas nas Ahlussunah persis seperti para orientalis yang tidak berakal. Lalu bagaimana dengan Nabi yang menyusu dari Abu Tolib dan Husein yang menyusu dari jari-jari Nabi?

Orang-orang Syiah akan bertanya padamu, siapa yang berkata padamu bahwa kami percaya dan menerima seluruh riwayat yang ada di Kitab Al Kaafi padahal di dalamnya ada yang Sohih ada juga yang dho’if?

Jawabannya: Pertama hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama Syiah bahwa isi kandungan Al Kaafi sangat mutawatir sangat pasti kebenarannya, serta merupakan kitab terbaik di antara 4 kitab utama mazhab Syi’ah.

Kami Ahlussunnah telah meneliti sumber aqidah kami, jika sebuah riwayat benar-benar diriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai Nabi dan dengan perowi dipercaya maka kami terima dan kami tidak akan perduli dengan siapa saja yang tidak suka. Adapun kalian wahai para kaum Syiah. Apa yang kalian nantikan. Kalian tulis Kitab Al Kaafi lebih 1000 tahun. Kenapa tidak kalian cek sanadnya ? Inilah hal yang nggak mungkin dapat dilakukan oleh Syiah.


65. Nabi menyusu pada puting pamannya Abu Thalib

Dari Abi Abdullah berkata : Ketika Nabi dilahirkan, berhari-hari Nabi tidak minum susu, maka Abu Thalib sendiri yang menyusui Nabi dengan susunya. Allah menurunkan air susu lewat Abu Thalib sampai kemudian dilanjutkan oleh Halimah Sa’diyah (Al Kaafi 1/373).

66. Nabi Danial mengancam Allah untuk melakukan perbuatan maksiat

Dari Abi Ja'far ia berkata : Sesungguhnya Allah telah menyuruh Nabi Dawud a. s. agar menemui hambaNya Danial dan berkata padanya : Wahai Danial, kamu telah melakukan kesalahan tiga kali dan Aku (Allah) telah mengampuninya bila kesalahan itu kau ulang yang keempat kalinya maka tidak Ku ampuni.

Kemudian Danial berdoa pada Allah pada waktu sahur: Demi KeagunganMu sungguh bila engkau tidak mau menjagaku dari perbuatan dosa , maka aku pasti berbuat durhaka, berbuat durhaka, berbuat durhaka (Al Kaafi 2/316).

Bagaimana mereka orang-orang Syiah itu percaya atas terlindunginya Imam dari dosa dan kesalahan padahal kita saksikan sendiri bagaimana buku induk pegangan Syi’ah mencela para Nabi seperti yang kita baca barusan, yang mengisahkan keberanian Nabi Danial pada Allah dengan berkata “sungguh aku akan berbuat maksiat”.

Seseorang berkata pada Amirul mu’minin : “Wahai Amirul Mu’minin, di perut saya ada cairan kuning, apakah penyakitku ini dapat disembuhkan? Ali menjawab : Tulislah di perutmu ayat kursi, lalu siramkan air itu pada perutmu dan minumlah air itu, dan jadikan air itu sebagai jimat di perutmu, maka dengan izin Allah sakit di perutmu akan sembuh. Lalu si penanya melakukan apa yang diajarkan Amirul mu’minin dan benar-benar sembuh. Al Kafi jilid 2 hal 457.


67. Apa yang harus diucapkan sehabis tertawa terbahak-bahak

Abi Ja’far berkata : Bila kau telah selesai tertawa terbahak-bahak berdoalah (ya Allah janganlah kau memurkaiku (Al Kaafi 2/487).

68. Bacaan Sholawat terhadap keluarga Nabi membuat seseorang tidak perlu lagi berdoa pada Allah

Dari Abi Abdillah berkata : Bagi seseorang hamba yang punya kepentingan kepada Allah, sanjunglah Allah, baca Sholawat pada Nabi dan keluarganya sampai lupa kepentingannya, maka Allah akan memberikan tanpa harus memintanya (Al Kaafi 2/363).

69. Dua cahaya yang menikah

Dari Abi Hasan : Suatu ketika Rosulullah SAW sedang duduk. Tiba-tiba datang malaikat dengan 24 wajah, maka lantas Rosul bertanya : Wahai Jibril, aku belum pernah melihatmu seperti ini. Malaikat berkata : Wahai Muhammad, Allah mengutusku untuk menjodohkan 2 cahaya. Nabi bertanya siapa 2 cahaya itu? Malaikat menjawab,“Fatimah dengan Ali”. Setelah malaikat menoleh tiba-tiba Nabi melihat di punggung Malaikat terdapat tulisan (Muhammad utusan Allah dan Ali adalah penggantinya). Rosul bertanya sejak kapan tulisan ini ada, malaikat menjawab semenjak 22 ribu tahun sebelum Allah menciptakan Adam (Al Kaafi 1/383).

Inilah Imamah, masalah yang maha penting hingga tertulis di punggung malaikat sejak 22 ribu tahun sebelum diciptakannya Adam, tapi sayang, tidak ada satu ayat pun dalam Al Qur’an yang dengan jelas mengatakan bahwa Ali adalah pengganti Rasulullah.

70. Tafsir model baru

Dalam Tafsir Al Mizan jilid 19, Nurutsaqalain jilid 5 hal 197, tafsir Al Qummi jilid 2 hal 345, ketika menerangkan makna ayat ArRahman ayat 19 “dua laut yang bertemu” yaitu Ali dan Fatimah.

71. Fatimah terjaga dari menstruasi

Dari Abi Hasan berkata : Sesungguhnya putri-putri para Nabi itu tidak pernah menstruasi (Al Kaafi 1/381). Dari Abi Ja’far berkata: Ketika Fatimah dilahirkan, Allah mengutus malaikat untuk menggerakkan lisan Muhammad agar memberi nama Fatimah, kemudian berkata saya telah menyapihmu dengan ilmu dan membebaskanmu dari datang bulan. Abu Ja’far berkata : Demi Allah, Allah telah membebaskan Fatimah dari datang bulan sejak Allah mengambil perjanjian dari semua makhluk (Al Kaafi 1 / 382).

72. Perbedaan antara siang dan malam dalam pelaksanaan had

Ali berkata saya bepergian bersama Rasulullah, tidak ada pelayan selain saya, di malam hari kami tidur bertiga di bawah satu selimut, Nabi tidur di antara saya dan Aisyah dalam satu selimut itu karena Nabi tidak memiliki selimut lain. Ketika hendak sholat malam, Rosul bangun dan meletakkan selimutnya sampai selimut tersebut menyentuh kasur (Biharul Anwar jilid 40 hal 1, jilid 38 hal 297 dan 314). Padahal mereka telah meriwayatkan dari Abi Abdillah terhadap seorang pemuda yang tidur seselimut dengan seorang wanita, maka keduannya dijilid 100 kali (Al Kaafi 7 / 182). Akan tetapi Allamah Majlisi membedakan antara siang dan malam di mana, bila ditemukan seorang laki-laki dan perempuan dalam satu selimut di malam hari maka tidak ada hukuman hudud. Adapun pada siang hari, maka dihukum dengan hukuman hudud (B. Anwar 76/94).

73. Perebutan posisi imam di antara mereka yang maksum terbebas dari dosa

Syiah Rafidhah dalam menetapkan Imam mereka menggunakan cara-cara sulap, magic dan berbagai kebohongan-kebohongan. Jika memang telah ada nas atau ketetapan penunjukan mereka, maka mustahil para imam itu membuktikan status keimamannya dengan sihir, sulap dan debus.

73.1 Al Imam Zainul Abidin

Seorang wanita Syiah berkata pada Ali bin Husein, “Saya menemui Ali bin Husein. Umur saya sudah sangat tua + 113 tahun. Badan saya pun telah gemetaran. Saat itu saya lihat ia baru sholat dan sibuk dalam beribadahnya. Aku merasa putus asa, tidak akan dapat menemuinya. Tiba-tiba ia menunjuk saya dengan jari telunjuknya, dan tiba-tiba aku kembali muda ( Al Kaafi: 1 / 347).

73.2 Al Imam Husein

Orang Syiah bercerita, "Tatkala Husein dibunuh, Muhammad Ibnul Hanifah diutus untuk menemui Ali Ibnul Husein. Ia berkata padanya: Ayah telah dibunuh. Sholatkanlah ayahmu. Saya ini pamanmu dan wakil ayahmu, aku dilahirkan lebih dulu, lebih tua, maka aku lebih berhak menasehatimu. Maka janganlah kamu membantahku dan mempermasalahkan imamah, wasiat dan lain-lain.

Ali bin Husein menjawab : Mari kita selesaikan masalah ini di dekat Hajar Aswad, kita tanyai dia dan kita jadikan hajar aswad sebagi penengah di antara kita. Pergilah mereka berdua ke tampat Hajar Aswad di Ka’bah. Sesampai di sana Ali menyuruh Muhammad agar segera dan berdoa agar Allah berkenan menjadikan Hajar Aswad dapat berbicara, lalu tanyailah hajar aswad itu. Maka Muhammad segera memohon pada Allah dengan sungguh2 dan penuh kekhusyu’an. Tapi Hajar Aswad tetap diam seribu bahasa. Kemudian Ali berdoa, dan tiba-tiba bergerak dan hampir jatuh dari tempatnya, dan Hajar Aswad berbicara dengan bahasa Arab fasih :"Ya Allah sesungguhnya wasiat dan Imamah itu Pada Ali Ibnul Husain” (Al Khaafi 1/348).

73.3 Imam Musa bin Jafar

Diceritakan dari Musa bin Ja'far, saat terjadi perebutan dengan saudaranya yang lebih tua yang bernama Abdullah (anak Imam Ja’far yang tertua) dalam masalah Imamah. Musa menyuruh mengumpulkan kayu bakar di tengah rumahnya lalu ia menyuruh Abdullah datang ke rumah. Sampai di rumah ternyata dalam rumah Musa sedang duduk bersama beberapa orang Imamiyah (bermazhab Syi’ah). Setelah Musa duduk di dalam rumah, dia menyuruh seseorang untuk melemparkan api ke arah kayu. Maka terbakarlah kayu tersebut. Sebentar kemudian kayu menjadi bara. Kemudian Musa duduk diatas bara, dan memulai berbicara sesaat dengan para orang-orang. Kemudian berdiri dan mengibas-ngibaskan pakaianya dan kembali pada majelis dan berkata pada saudaranya Abdullah. Bila mengira bahwa engkau yang berhak yang menjadi Imam setelah ayahmu. Maka duduklah ditempat itu. (di atas api). (Kasyful ghummah karangan Arbali jilid 3 hal 73).

Kulaini mengisahkan cerita yang lain untuk membuktikan bahwa. Musa bin Ja’far lebih berhak dari saudara2nya yang lebih tua untuk menjadi imam, pada suatu ketika ada seseorang datang ke Musa bin Jafar dan bertanya tentang Imam, siapakah sebenarnya yang menjadi imam? Musa ia berkata : Bila aku memberi tamu apakah kau akan menerima? Ia berkata : Ya saya menerima. Musa ia berkata : Dia adalah aku. Ia berkata : Adakah sesuatu yang dapat membuktikan bahwa anda adalah Imam? Musa ia berkata : Pergilah ke pohon itu, katakan kepadanya, bahwa Musa menyuruhnya agar pohon itu datang menghadap Musa. Ia berkata : Saya mendatanginya dan menyaksikannya benar-benar telah berjalan pelan2 sampai ke hadapan Musa. Lalu Musa menyuruh pohon itu kembali (Ushulul Kafi 1/253).

73.4 Al Imam Muhamad bin Ali Aridho.

Syiah Rhofidhul menetapkan Muhamad bin Ali Aridho sebagai Imamnya. Suatu hari ada seseorang yang datang ingin menanyakan suatu perkara namun orang tersebut malu mengutarakannya. Muhamad bin Ali berkata saya akan memberitahukanmu tentang yang akan kau tanyakan, pasti kamu ingin bertanya tentang imam? Ya. Demi Allah; Imam berkata : Imam itu adalah saya. Aku berkata : “Apakah anda memiliki bukti? Di tangan Imam ada sebuah tongkat lalu tiba-tiba tongkat itu berbicara : “Sesungguhnya Tuanku ini adalah Imam dan hujjah di zaman sekarang ini.(Ushulul Al Kafi : 1/353).

Demikian, kaum Syi’ah telah membantah kaedah mereka sendiri, bahwa Imam selalu ditunjuk oleh nas dan ditunjuk oleh imam sebelumnya. Tapi di sini para imam itu membuktikan bahwa diri mereka adalah imam yang sebenarnya dengan sulap.

Is Shia Kafir?

Is Shia Kafir? Decide Yourself ...

1. "Bad'ah"; ALLAH tells a lie. (Asool Kaafi, Vol. No.1, Page No. 148. A Shia doctrine.)

2. All Imams are equal in rank and status to Prophet Muhammad (s.a.w.w). (Asool Kaafi, Vol. No. 1, Page No. 270)

3. There are seventeen thousand Ayah in real Quran. (Al Shafi, Vol. No. 2, Page No. 616)

4. Sahabah (r.a) became infidel by denying the divine right (Wilayat) of Hazrat Ali. First three caliph and other Sahabas became infidel by denying the divine right of (Wilayat) of Hazrat Ali. (Asool Kaafi, Page No. 420)

5. All the people rejected Islam after the death of the Prophet except three. Miqdad, Abu Zar and Salman Farsi. (Quran Majeed by Maqbool Hussain Dehlevi, Page No. 134)

6. "Difference between ALLAH and Ali". (Jila-ul-Ayoun, Vol. No. 2, Page No. 66)

7. We are the eyes of the God in his creature and the final authority in all human beings. (Asool Kaafi, Vol. No. 1, Page No. 145)

8. No one possess complete knowledge of Holy Quran except Imams. (Asool Kaafi, Vol. No. 1, Page No. 228)

9. Hazrat Abu Bakr (r.a) could not recite Kalma at the time of his death. (Israr-e-Muhammad, Page No. 211)

10. When Our Qaim (12th Imam) gets up, Humira (Ayesha) will be raised from the dead so as to be whipped her due punishment, and so as to avenge the daughter of Muhammad (s.a.w), Fatima. (Al Shafi, Vol. No. 2, Page No. 108)

11. Ali is God. (Jila-ul-Ayoun, Vol. No. 2, Page No. 66)

12. The Hujjat ( Ultimate proof ) of God can not be established without Imam. (Asool Kaafi, Vol. No. 1, Page No. 177)

13. "Changes in Quran for Drinker Khulafa-e-Rashideen". (Translation Of Quran Majeed by Maqbool Hussain Dehlevi, Page No. 479)

14. Shaitan was the first to sworn the oath of allegiance from Abu Bakr in the mosque. (Israr-e-Muhammad, Page No. 30)

15. "An accusation of poisoning to Prophet by Ayesha and Hafsa". (Jila-ul-Ayoun, Page No. 118)

16. Imams are God. (Jila-ul-Ayoun, Vol. No. 2, Page No. 85)

17. Imam knows his hour of death and his death is in his control. (Asool Kaafi, Vol. No. 1,Page No. 258)

18. Pakistan is mentioned in the Original Holy Quran, present Quran is meaningless. (Hazaar Tumhari Das Hamari, Page No. 554)

19. It is infidelity (Kufr) to doubt about the infidelity (Kufr) of Hazrat Umar. (Jila-ul-Ayoun, Page No. 63)

20. "An accusation of poisoning to Prophet by Ayesha and Hafsa". (Jila-ul-Ayoun, Page No. 118)

21. Abdullah Ibn-e-Saba maintained the indispensability of Imamat and claimed that Ali was the true lord. (Anwaar-e-Naumania, Vol. No. 2, Page No. 234)

22. According to Shia's nothing can remain hidden from the Imams, they have a complete knowledge of past, present and future. (Asool Kaafi, Vol. No. 1, Page No. 260)

23. Quran was ascended in four parts whereas present Quran is consist of three parts. (Shia Aur Tehreef-e-Quran, page No. 62)

24. Those who deny the first of Hazrat Ali Caliphate are infidels. (Anwaar-e-Naumania, Vol. No. 3, Page No. 264)

25. Ayesha was an infidel women. (Hayat-ul-Quloob, Vol. No. 2, Page No. 726)

26. We neither accept that God nor Prophet whose successor is Abu Bakr. (Anwaar-e-Naumania, Vol. No. 2, Page No. 278)

27. Imam posses more attribute than a Prophet posses. (Asool Kaafi, Vol. No. 1, Page No. 388)

28. The present Quran is abridged where as the Original Quran is kept by Imam Mehdi. (Hazaar Tumhari Das Hamari, Page No. 553)

29. Abu Bakr and Umar were more tyrant than Shaitan. (Haq-ul-Yaqeen, Page No. 509)

30. Imam Mehdi (12th Imam) will punish Ayesha with strips. (Hayat-ul-Quloob, Vol. No. 2, Page No. 901)

31. "An acceptance of separate Kalma". (Asool-e-Shariat Fee Aqaid-ul-Shia't, Page No. 423)

32. To hide secret and to weep on the operations of Imam is Jihad. (Asool Kaafi, Vol. No. 2, Page No. 226)

33. Shaikheen (r.a) refused to accept the Quran which was compiled by Hazrat Ali (r.a). (Fasal-ul-Khitab, Page No. 64)

34. Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar among seven doors of the hell. (Haq-ul-Yaqeen, Page No. 500)

35. Ayesha and Hafsa were hypocrite and infidel women. (Hayat-ul-Quloob, Vol. No. 2, Page No. 900)

36. "An acceptance of alteration in the Kalma Tayyibah". (Shia Mazhab Haq Hai, Vol. No. 2, Page No. 57)

37. Fourteen Imams of Shia's ( infallible ), the masters of this Universe are desecration of all Prophets and Angels. (Jila-ul-Ayoun, Vol. 2, Page No. 29)

38. Quran was eaten by Goat. (Min Kitab-ul-Burhan Fee Tafseer-ul-Quran, Page No. 38)

39. Imam Mehdi will order, the digging out from grave, the dead bodies of Shaikheen, make them alive and will be punished. (Haq-ul-Yaqeen, Page No. 371)

40. "Ayesha was hypocrite". (Hayat-ul-Quloob, Page No. 867)

41. To ask for help from Ali is not a polytheism but a way of the Holy Prophet (s.a.w)". ( Hathi Kay Daant Khanay Kay Aur Dikhanay Kay Aur, Vol. No.2, Page No. 41)

42. Imam Mehdi will kill all the Sunni Scholars. (Haq-ul-Yaqeen, Page No.527)

43. The main compilers of Quran interpreted changed corrupted and perverted the Holy Quran. (Al-Ehtijaj, Page No. 257)

44. Abu Bakr, Umar, Usman and Muawiyah are like idols, they are worst of all the creatures of God. (Haq-ul-Yaqeen, Page No. 519)

45. Ayesha was charged of committing open vulgarity. (Quran Majeed by Maqbool Hussain Dehlevi, Page No. 840)

46. Kalma Tayyibah without Ali Wali uLLAH is false. (Shia Mazhab Haq Hai, Page No. 2)

47. Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar were the followers of Shaitan. (Quran Majeed by Maqbool Hussain Dehlevi, Page No. 674)

48. Ayesha was not an American or European lady. (Haqeeqat-e-Fiqah Hanfia Dar Jawab Haqeeqat-e-Fiqah Jaffria, Page No. 64)

49. When God becomes happy, He talks in Persian, when He becomes annoyed, talks in Arabic. (Tareekh-ul-Islam, Page No. 163)

50. In Holy Quran (Fahsha) refers to Abu Bakr, (Munkir) refers to Umar, and (Baghi) refers to Usman. (Quran Majeed by Maqbool Hussain Dehlevi, Page No. 551)

If anyone still doubts in this, then he has to suffer with the words of Kafir.

Source: Haq Char Yar
0 comments share
KHOMEINI DAN AQIDAH SYIAH SATU KEBANGKITAN YANG PALSU
Jul 11, '07 6:08 PM
for everyone


Pada tahun 1977 setelah sekian lama berada di bawah sistem pemerintahan beraja, Iran mula memasuki era baru di dalam pemerintahannya apabila revolusi yang dicetuskan oleh Khomeini (seorang tokoh ulung Syiah di abad ini) dengan teori “walayatul faqihnya” berjaya menumbangkan kerajaan Shah Reza Pahlavi. Umat Islam di mana-mana mengalami satu kejutan dalam dunia politiknya apabila negara yang ditegakkan itu berasaskan agama Islam dengan slogan-slogannya yang kelihatan Islamik dan proganda-proganda demi kesatuan umat Islam dan masa depan mereka yang cemerlang.

Sebelum pergi lebih jauh, terlebih dahulu semestinya kita mempastikan sama ada teori “walayatul faqih” itu bersesuaian dengan agama Islam sehingga boleh dikatakan negara yang tegak di atas teori itu adalah tertegak di atas asas –asas Islam atau ianya bersesuaian dan bertepatan dengan aqidah dan ajaran Syiah Imamiyyah Itsana Asyariyyah yang dianuti oleh Khomeini sendiri dan majoriti rakyat Iran hari ini.

Untuk mengetahui sama ada teori “ walayatul faqih “ itu bersesuaian dengan ajaran Syiah Imamiyyah perlulah kita merujuk kepada para ulamak Syiah sendiri kerana merekalah yang berhak menentukan perkara ini. Antara ulamak Syiah yang boleh dikemukakan sebagai contoh ialah Ayatollah Hasan Thabathabdi Al Qummi. Kerana menentang teori “walayatul faqih” yang dikemukakan oleh Khomeini, beliau terpaksa menderita berbagai-bagai tekanan dan penindasan dari pihak kerajaan Khomeini sehingga dilarang bercakap menerusi telefon , menemui sahabat handai dan kaum kerabat, begitu juga dihadkan kepadanya menggunakan air dan eletrik , juga telah dihalang dari mendapat rawatan di hospital.

Beliau berpendapat tidak ada orang yang layak memegang wilayah `aammah (kekuasaan umum merangkumi sudut pemerintahan , perekonomian, ketenteraan dan sebagainya) selain daripada orang-orang yang maksum seperti para Nabi dan para Imam, kerana selain mereka biar bagaimanapun alimnya, wara’nya, bertakwanya dan adilnya namun ia tetap tidak terlepas daripada kelalaian dan kekeliruan, lupa atau mungkin dipengaruhi oleh sentimen. Adalah mustahil bagi Allah swt menentukan ketaatan kepada mana-mana kerajaan atau pemerintah yang tidak terpelihara daripada dosa dan kelalaian itu.

Menurut pendapat beliau lagi, jika keputusan faqih mesti ditaati maka akan timbul kekacauan dan haru biru dalam masyarakat yang tidak mungkin terkawal kerana tidak mungkin kesemua faqih itu bersepakat dalam sesuatu perkara. Jadi pendapat fakih yang manakah di antara sekian ramai faqih itu mesti dipegang dan ditaati? Tentu sekali ketaatan seperti ini tidak diharuskan.

Selain daripada itu tabiat semulajadi manusia, menurut beliau , adalah (manusia itu) benar-benar derhaka. Seandainya seorang faqih itu betul-betul seorang yang adil, beragama dan jujur sehingga dapat kita katakan sifat–sifat yang ada padanya itu akan menegahnya daripada melakukan khilaf dengan kehendak Allah dengan sengaja, tetapi mungkin ia melakukanya dengan kelalaian , bahkan mungkin ia melakukan banyak sekali percanggahan kerana kelekaan dan terlupa. Ini bererti tindak tanduknya itu menyalahi kehendak Allah dan kemaslahatan umum negara Islam.

Kata beliau lagi, “Sesungguhnya saya tidak dapat menerima dengan apa cara sekalipun pencabulan dan penghinaan terhadap aliran Syiah dan saya tidak membenarkan mana-mana kediktatoran berlaku di dalam dunia ini”.


Akhir sekali di dalam kenyataan akhbar “Kayhan” yang diterbitkan di London beliau menyatakan secara terbuka, katanya “Saya mengisytiharkan kepada sekelian ahli-ahli fikir dan cerdik pandai di dunia ini dan kepada sekelian umat Islam bahawa banyak tindak tanduk yang berlaku selepas terbentuknya Republik (Iran) yang “bukan Islam” atas nama Islam ini langsung tidak mempunyai hubungan dengan Islam yang sebenar dan ugama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan bertentangan dengan sekelian nas-nas daripada Tuhan yang telah sampai kepada kita. Saya mengisytiharkan kepada sekelian makhluk Allah bahawa tidak ada sesiapapun yang berhak untuk mengkritik Islam dengan sebab tindak-tanduk tindak-tanduk yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berakhlak yang telah mereka (penguasa Iran) lakukan kerana tindakan–tindakan itu langsung tidak ada kena mengenanya dengan Islam, (lihat Naqdu Walayatil Faqih-Muhammad Maalullah, m.s. 27 & 28, 30 & 31)

Dr. Musa Al Musavi seorang cendiakiawan Syiah berpendapat “walayatul faqih” adalah satu bidaah yang dihubungkan dengan penguasa–penguasa yang mendakwa mereka sebagai wakil-wakil Imam Mahdi di zaman Ghaibah Kubra (Keghaiban Besar). Fikrah ini sebetulnya berpunca daripada fikrah huluhiyyah (incarnation) yang telah meresapi pemikiran Islam daripada pemikiran orang-orang Kristian yang berpendapat bahawa Allah telah menjelma di dalam Al Masih dan Al Masih pula telah menjelma di dalam Pope Agung.

Di zaman terdapatnya mahkamah-mahkamah ‘Inquisition’ di Sepanyol, Itali dan sebahagian wilayah Peranchis, Pope-Pope menghukum orang-orang Kristian dan lain-lain atas nama kekuasaan ketuhanan yang mutlak, di mana ia memerintahkan supaya seseorang dihukum gantung, dibakar atau dipenjarakan.

Bid’ah ini telah meresap ke dalam pemikiran Syiah selepas Ghaibah Kubra dan telah bertukar menjadi aqidah bilamana para ulamak Syiah sibuk membuat perincian tentang Imamah dengan mengatakan Imamah ialah suatu jawatan ketuhanan yang diberikan kepada Imam sebagai pengganti kepada Rasulullah s.a.w. dan oleh kerana Imam itu hidup (Imam Ke-12) tetapi ia terlindung daripada penglihatan mata kasar, maka dengan ghaibnya itu, tidaklah ia kehilangan kuasa ketuhanannya tetapi kuasanya itu berpindah kepada wakil-wakilnya kerana wakil itu menepati orang yang diwakili di dalam semua perkara (As Syiah Wa At Tashih, m.s. 70)

Pada muka surat yang lain di dalam buku yang sama, Dr.Musa Al Musavi berkata, “Konsep walayatul faqih” bertentangan dengan nas Al Quran dan sesiapa yang menentang nas Tuhan , ia akan dikira terkeluar dari Islam.” (m.s. 73)

Sementara Ayatollah Syariat Madari, guru kepada Khomeini sendiri yang telah mengurniakan gelaran “Ayatollah” kepada Khomeini, dan merupakan seorang tokoh ulamak atau faqih yang sangat besar dalam istilah mereka. Beliau telah memberi sumbangan yang besar dan memainkan peranan yang penting dalam mencetuskan revolusi Iran itu. Dalam umurnya yang telah menjangkau 80 tahun, telah diserbu oleh algojo-algojo Khomeini kerana menentang pendapatnya berhubung dengan” walayatul faqih”. Ayatollah Syariat Madari juga seperti tokoh-tokoh Syiah yang lain membataskan kekuasaan faqih dalam bidang-bidang tertentu sahaja. Khomeini telah menghantarkan 10,000 orang algojo-algojonya supaya menyerbu rumah Ayatollah Syariat Madari untuk membunuh beliau dan pengikut-pengikutnya-(Dr.Musa Al Musavi-At Tsauratuu Al Baaisah hal.51),

Demikianlah kita lihat teori “walayatul faqih” itu adalah satu teori yang dikemukakan dan dipraktikkan oleh Khomeini tetapi ditentang dengan hebat oleh tokoh-tokoh ulamak Syiah dan mereka tidak mahu menerima teori itu sebagai sebahagian dari ajaran Syiah.

Untuk mengetahui sama ada teori “walayatul faqih” itu bersesuaian dengan agama Islam yang sebenar yang dianuti oleh majoriti penganut agama Islam di dunia ini, perlulah kita membandingkan di antara aqidah Syiah anutan Khomeini dengan akidah Islam yang dianuti oleh majoriti umat Islam itu atau dengan kata lain, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Walayatul faqih adalah satu teori penubuhan negara yang dikemukakan oleh Khomeini dan dikuliahkan oleh beliau sekian lama kepada penganut-penganut Syiah dengan alasan Naib Imam boleh menggantikan Imam dalam menubuhkan sesebuah negara dan penubuhan itu dianggap sah setelah mereka putus asa pada hakikatnya dengan “kemunculan Mahdi”yang tak kunjung datang (Khomeini–Al Hukumah Al Islamiyyah, m.s. 74) . Sedangkan mengikut akidah Syiah, tidak ada sebuah kerajaan Syiah pun yang boleh ditubuhkan atau ditegakkan sebelum kemunculan Imam Mahdi.

Mengikut Syiah, setiap negara yang ditegakkan sebelum kemunculan Imam Mahdi adalah tidak sah walaupun pembawanya berada di atas jalan yang benar. Al Kulaini meriwayatkan dari Abi Bashir dari Abi Abdillah (Jaafar Shadiq) bahawa beliau berkata, “Setiap orang yang menjulang bendera sebelum Qaaim (Al Mahdi) adalah taghut yang disembah selain dari Allah SWT.” (Ar Raudhah Min Al Kafi, m.s.295)

Pensyarah kitab Al Kafi, Maula Muhammad Soleh Al Maazan Daraani (wafat 1080 H) di dalam syarahnya terhadap kitab Al Kafi yang dianggap sebagai syarah Al Kafi yang muktamad menyebutkan bahawa, “walaupun orang yang menjulangnya itu menyeru kepada kebenaran” (Syarah Al Kafi ,jilid 2 m.s. 371)

Muhammad Husain Al Kasyifin Ghitha’ juga menyatakan kepercayaan Syiah tentang terbatasnya wilayah `aammah kepada para imam sahaja. Kata beliau, “Syiah Itsna Asyariyyah mempercayai wilayah umum (kekuasaan umum) terhadap Islam tergantung pada beberapa orang yang termaklum nama- nama dan bilangan mereka.Mereka telah di pilih oleh Allah sebagaimana Ia memilih para Nabinya .”(Ashlu As Syiah Wa Ushuluha, m.s. 58)

Sementara Ayatollah Al Uzma Muhammad Al Husaini Al Baghdadi An Najafi pula mengatakan, “Sesungguhnya terlalu banyak riwayat daripada para imam yang mengharamkan pemberontakkan terhadap musuh-musuh dan sultan-sultan yang sezaman dengan mereka” (Wujubu An Nahdhah li Hifdzi Al Baidhah, m.s. 93)

KHOMEINI DAN AQIDAH SYIAH

Di dalam beberapa perkara , Khomeini memang telah menyalahi ajaran Syiah dipegang oleh majoriti Syiah Imamiyyah Itsna Asyariyyah. Antaranya ialah teori walayatul faqih seperti yang telah dikemukakan sebelum ini. Kerana itu adalah benar jika dikatakan ajaran dan`trend’ yang dibawa oleh Khomeini ini merupakan satu pecahan baru kepada aliran Syiah Imamiyyah Itsna Asyariyyah dan boleh kita namakan dengan “Khomeinism”. Tetapi pada keseluruhannya Khomeini tetap berpegang teguh dengan aqidah dan ajaran Syiah yang diterima di kalangan Syiah Imamiyyah Itsna Asyariyyah secara turun temurun. Boleh dikatakan tidak ada perbezaan di dalam aqidah dan ajaran Syiah yang diterima oleh generasi Syiah yang dahulu dengan Syiah yang diterima oleh Khomeini ini. Kalaupun ada , hanyalah dari segi mempraktikkan konsep taqiyyah dengan seluas-luasnya sampai ke peringkat negara dan antarabangsa. Antara yang dapat kita lihat dengan ketara sekali ialah aqidah Khomeini tentang Imamah, ismah, takrif Al Quran, takfir sahabat , taqiyyah, mut`ah dan lain –lain lagi.

Syiah dahulu mempercayai Imamah, iaitu kepercayaan bahawa Imam-imam dilantik dan ditentukan oleh Allah s.w.t. Imamah merupakan salah satu rukun iman. Sesiapa yang tidak percaya kepada rukun ini, tidaklah ia termasuk golongan orang-orang mukmin. Khomeini juga mempercayai demikian.

Di dalam kitabnya Al Hukumah Al Islamiyyah di bawah tajuk “Wilayah Takwiniyyah” Khomeini berkata, “Sesungguhnya di antara aqidah aliran kita yang asasi dan terpenting ialah para Imam (Dua Belas) kita mempunyai darjat dan kedudukan yang tidak sampai kepadanya Malaikat Muqarrab dan Nabi lagi Rasul (Al Hukumah Al Islamiyyah, m.s. 52 ). Di tempat yang lain Khomeini menulis, “Pengajaran –pengajaran para Imam sama seperti pengajaran Al Quran, tidak khusus untuk generasi tertentu malah ia adalah pengajaran untuk semua di setiap masa dan negeri dan wajib diikuti sampai hari qiamat.” (Al Hukumah Al Islamiyyah, m.s. 113)

Jika Syiah dahulu mempercayai para Imam Dua Belas itu adalah maksum (terpelihara dari dosa-dosa sama ada besar atau kecil) mereka juga tidak tersalah dan tersilap di dalam tindak tanduknya; Syeikh Muhammad Ridha Al Muzaffar di dalam kitabnya ‘Aqaaid Al Imamiyyah’ menegaskan bahawa di antara aqidah golongan Imamiyyah ialah Imam itu mestilah terpelihara (maksum) daripada kelalaian , tersalah dan terlupa (`Aqaaid Al Imamiyyah, m.s.72) maka Khomeini juga demikian . Kata Khomeini,” Kita tidak dapat menggambarkan para Imam itu lupa dan lalai.” (Al hukumah Al islamiyyah, m.s. 91)

Syiah mempercayai Al Quran telah ditakrifkan (diselewengkan). Ni`matullah Al Jazaairi di dalam kitabnya Al Anwar An Nu`maniyyah mengatakan “Sesungguhnya Al Quran sebagaimana telah diturunkan tidaklah ditulis kecuali oleh Amirul Mukminin (Alia.a.s.) dengan wasiat daripada Nabi s.a.w. Maka selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. Sayyidina Ali sibuk mengumpulkannya selama enam bulan. Setelah dia mengumpulkannya sepertimana ia diturunkan (kepada Rasulullah s.a.w.) diapun membawa Al Quran itu kepada orang-orang yang telah berlaku curang setelah kewafatan Rasulullah s.a.w. (maksudnya Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman)……..dan di dalam Al Quran itu terdapat banyak tambahan (daripada Al Quran yang ada pada masyarakat umum umat Islam di setiap zaman). Ia kosong daripada sebarang tahrif (penyelewengan) (Al Anwar An Nu’maniyyah jilid 2 m.s. 360).

Khomeini juga di dalam bukunya “Kasyful Asrar” walaupun tidak dengan secara terbuka dan terus terang mengatakan Al Quran ini telah ditahrifkan tetapi daripada kata-katanya secara logik dapat disimpulkan bahawa dia juga tidak berbeza dengan Syiah-syiah lain dalam soal ini. Umpamanya , di satu tempat Khomeini menulis sebagai menjawab kepada kemungkinan soalan ditimbulkan tentang kenapakah Imam itu tidak disebutkan di dalam Al Quran?

Sebagai menjawabnya, Khomeini mengemukakan beberapa andaian antaranya ialah andaian keempat yang bermaksud, “Kalaupun Allah telah menyebutkan nama Imam secara terang-terangan di dalam Al Quran, namun orang-orang yang hanya memeluk agama Islam dan menerima Al Quran semata-mata kerana kepentingan dunia dan untuk mendapat kuasa. Mereka telah menjadikan Al Quran itu sebagai alat dan sarana untuk sampai kepada matlamat –matlamat mereka yang rosak itu Kerana itu mungkin sekali mereka ini akan mengeluarkan daripada Al Quran ayat-ayat yang menyebutkan nama Imam-imam itu dan melakukan tahrif terhadap kitab suci dari langit itu dengan melenyapkannya dari pandangan manusia selama-lamanya. Maka sampai qiamat kenyataan ini akan memalukan umat Islam dan mengaibkan Al Quran dan dengan itu kritikan yang mereka hadapkan kepada orang-orang Yahudi dan Kristian berhubung dengan kitab-kitab mereka yang sudah ditahrifkan (diselewengkan) akan mengenai diri mereka dan Al Quran, kitab mereka sendiri. (Kasful Asrar, m.s. 114)

Sekiranya Syiah dahulu begitu benci dan dendam terhadap para sahabat sehingga luahan dendam mereka itu dapat dilihat dengan jelas sekali di dalam tulisan ulamak-ulamak mereka dan hampir tidak dapat ditemui sebuah kitab Syiah yang tidak memuatkan caci maki sumpah seranah terhadap sahabat. Maka Khomeini juga tidak terbelakang dalam akidah dan tabiat ini.

Kenyataan dapat dilihat umpamanya di celah-celah tulisannya antaranya, “Abu Bakr dan Umar telah banyak menyalahi hukum-hukum Allah yang terang. Mereka berdua telah banyak mempermain-mainkan hukum-hukum Tuhan. Mereka telah menghalalkan dan mengharamkan dari pihak diri-sendiri. Mereka berdua telah melakukan kezaliman terhadap Fatimah dan anak cucunya” (Kasyful Asrar, m.s. 110). Khomeini juga di antara 6 orang yang telah mengesahkan dan merestui kitab “Tuhfatul Awam” yang mengandungi doa supaya Allah melaknat Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar dan pengikut-pengikutnya. Antara lain doa itu bermaksud, “Ya Allah!Laknatlah dua berhala quraisy, dua jiblnya, dua taghutnya, dua orang yang malang dari kalangan mereka dan dua orang anak perempuan mereka. Mereka berdua telah melanggar perintahMu, mengingkari wahyuMu, menolak kurniaanMu dan derhaka kepada RasulMu. Mereka berdua telah mengubah agamaMU dan menyelewengkan KitabMu, mereka berdua telah menyintai musuh-musuhMu, menolak nikmat-nikmatMu dan telah menghentikan hukum-hukumMu …….”dan seterusnya . Dua orang tersebut yang diminta supaya dilaknat oleh Allah itu ialah Abu Bakr dan Umar.


Betapa dalamnya rasa dendam dan benci di dalam hati Khomeini terhadap para sahabat Rasulullah s.a.w, dapat dilihat pada tulisan-tulisannya di dalam kitabnya Kasyful Asrar. Dia menulis, “Kita hanya menyembah Tuhan yang segala perbuatanNya tegak di atas asas kebijaksanaan dan tidak bercanggah dengan akal. Kita tidak menyembah Tuhan yang mendirikan sebuah bangunan yang megah untuk ibadat, keadilan dan ugama, kemudian merobohkan sendiri bangunan itu dengan melantik orang-orang yang jahat seperti Yazid, Muawiyyah, Utsman dan lain-lain sebagai khalifah serta tidak menentukan nasib umat sesudah wafat NabiNya.” (Kasyful Asrar, m.s. 107)

Kalau Tuhan yang telah melantik mereka itu menjadi khalifah, tidak disembah oleh Khomeini, maka Tuhan manakah yang disembahnya? Adakah Tuhan lain selain Allah telah melantik mereka itu sebagai khalifah?!

Syiah dahulu telah mengemukakan kata-kata dan anjuran para Imam tentang mut’ah; fadhilatnya, keistimewaannya dan bagaimana orang yang tidak melakukan mut’ah itu tidak terbilang sebagai Syiah. Khomeini pergi lebih jauh dan ke halaman yang lebih terang apabila ia menulis di dalam kitabnya “Tahrirul Wasilah” bahawa mut’ah boleh dilakukan dengan perempuan Yahudi, Nasrani, dan Majusi juga dengan pelacur-(Tahrirul Wasilah, jilid 2 hal.292)


Seandainya Syiah dahulu mengamalkan konsep taqiyyah dan mempercayai taqiyyah sebagai salah satu ciri keimanan yang terpenting, maka Khomeini juga menganjurkan orang-orang Syiah supaya bertaqiyyah dengan orang-orang Ahli Sunnah Wal Jamaah. Umpamanya beliau berkata, “Perkara kedua (yang membatalkan sembahyang) ialah takfir iaitu meletakkan satu tangan di atas tangan yang lain (dakap qiam) seperti yang dilakukan oleh orang-orang bukan dari kalangan kita. Tetapi tidak mengapa melakukannya dalam taqiyyah” (Tahrirul Wasilah jilid m.s. 186). Dia berkata lagi, “Dan sengaja mengucapkan ‘Amin’ selepas selesai membaca fatihah (juga membatalkan sembahyang) kecuali kerana taqiyyah , tidak mengapa mengucapkan .”(Tahrirul Al Wasilah ,jilid 1 m.s. 190)

Sesetengah kalangan terpedaya apabila Khomeini menganjurkan penganut-penganut Syiah bersembahyang berimamkan Imam masjidil Haram ketika mereka berada di Mekah. Mereka berhujjah dengan mengatakan bahawa Khomeini tidak seperti Syiah pelampau yang menganggap tidak sah bersembahyang di belakang Ahli Sunnah kerana beliau sendiri menganjurkan supaya diikut Imam Masjidil Haram yang beraqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, padahal kalaulah mereka sedar betapa besarnya senjata taqiyyah ini di sisi Syiah sehingga dikatakan 9/10 ugama terletak dalam taqiyyah tentulah mereka tidak terpedaya dengan anjuran Khomeini itu.


Ini kerana mengikut aqidah Syiah bersembahyang di belakang Ahli Sunnah secara taqiyyah sama seperti berimamkan Rasulullah s.a.w. di dalam saf pertama. Mereka meriwayatkan daripada Jaafar As Shadiq bahawa beliau berkata, “Sesiapa bersembahyang di belakang Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah secara taqiyyah seolah-olah ia bersembahyang dalam saf pertama dengan berimamkan Rasulullah s.a.w.” (Man La Yahhurihul Faqih , j.hal.250)

Sementara itu di dalam kitab Jaamul Akhbar m.s. 108, Jaafar As Shadiq berkata, “Sesiapa bersembahyang di belakang munafiqin secara taqiyyah ia seperti bersembahyang di belakang para Imam (Ibn Babwaih Al Qummi-Jaamiul Akhbar, hal.108)

Dari kenyataan-kenyataan Syiah ini dapat kita mengetahui betapa Khomeini telah mempraktikkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab Syiah itu. Sebabnya menurut ajaran Syiah yang sebenar, tidak ada perbezaan sembahyang Ahli Sunnah dengan perzinaan yang dilakukannya (Al Kufi, jilid 8 m.s. 162, tafsir Al Burhan, jilid 4 hal 453) dan tidak sah bersembahyang di belakang mereka (Ahli Sunnah)-(At Thusi- An Nihayah , hal.112)

Amalan taqiyyah ini begitu penting dan istimewa sekali di sisi Syiah sehingga Jaafar As Shadiq diriwayatkan ada berkata, “Mengamalkan taqiyyah itu lebih afdal dari sedekah, haji dan berjihad.”(Ibn Babwaih Al Qummi –Jaamiul Akhbar, hal.108)


Ini hanya sebahagian kecil daripada aqidah dan amalan orang-orang Syiah, yang juga merupakan aqidah dan amalan Khomeini , sedangkan jika ditinjau dari pandangan Islam dan jika ditimbang dengan neraca keislaman dan keimanan yang sedia ada pada kita Ahli Sunnah Wal Jamaah yang merupakan majoriti umat Islam di setiap zaman, orang-orang yang menganut aqidah dan kefahaman seperti yang tersebut itu adalah sesat dan kafir.

Aqidah Imamah yang merupakan Rukun Iman disisi Syiah tidak menjadi akidah kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah kerana itu secara tidak langsung golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah mengikut akidah Syiah adalah bukan mukmin dan bukan Islam dan serentak dengan itu membuktikan bahawa perbezaan di antara Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah bukanlah di sudut cabangan tetapi dari sudut aqidah dan pegangan hidup.

Bagi kita umat Islam, sesuatu itu hanya menjadi aqidah apabila terbukti dalam Al Quran dan As Sunnah yang mutawatir dengan jelas dan ertinya tidak menerima takwilan (qat’iyu as –subut wa ad dalalah) sedangkan tidak ada satupun ayat dalam Al Quran yang jelas yang tidak menerima takwilan berhubung dengan Imamah ini atau keadaan Imam Dua Belas itu sebagai imam yang wajib ditaati, dilantik oleh Allah, terpelihara dari dosa dan sebagainya


Konsep Ismah dalam aqidah Syiah juga meletakkan para Imam melebihi para Nabi seperti yang dapat kita lihat dengan jelas dalam tulisan Khomeini sedangkan mengikut ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti yang digambarkan oleh Qadhi Iyadh Al Maliki bahawa, “Kita menghukum putus tentang kufurnya orang-orang yang mempercayai para Imam lebih utama dari para Nabi.” (As Syifa’, jilid 2 m.s. .290)

Jika Syiah sudah sampai mempercayai keterpeliharaan para Imam bukan sahaja daripada dosa tetapi juga daripada tersalah dan terlupa, tidakkah aqidah ini bererti mempercayai para Imam itu melebihi para Nabi? Kerana para Nabi itu hanya terpelihara daripada dosa tetapi tidak terpelihara daripada tersilap dan terlupa seperti yang jelas tersebut di dalam Al Quran dan As Sunnah.

Konsep Imamah dan Ismah yang dikemukakan oleh Syiah ini pada hakikatnya menyerang konsep ‘Khatmu An Nubuwwah’ yang merupakan salah satu aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mempercayai konsep ini mengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah akan menjunamkan seseorang ke jurang kezindiqan dan riddah.

Syah Waliyyullah menyatakan perkara ini di dalam kitabnya “Al Musawwa”, katanya, “Demikian juga umpamanya orang yang mengatakan Sayyidina Abu Bakr dan Sayyidina Umar bukan ahli syurga , sedangkan hadith yang menceritakan mereka berdua ahli syurga adalah mutawatir atau ia berkata memang Nabi Muhammad adalah penyudah sekelian Nabi tetapi maksud penyudah sekelian Nabi itu ialah tidak harus seseorang yang datang selepasnya dinamakan dengan Nabi. Adapun intisari dan hakikat kenabian iaitu keadaan seseorang itu diutuskan daripada pihak Allah kepada makhlukNya, wajib ditaati, terpelihara daripada dosa dosa dan terpelihara daripada berterusan di atas kesalahan dan kesilapan pada pendapatnya; intisari-intisari dan hakikat-hakikat itu ada pada Imam-imam selepasnya. Maka orang yang berfahaman seperti itu adalah zindiq. Jumhur ulamak mutaakhirin dari kalangan Hanafiyyah dan Syafi’iyyah sepakat menghukumkan supaya orang yang seperti itu dibunuh.” (Musawwa Syarah Muwattha Imam Malik , jilid 2 , m.s.110)

Syiah mempercayai Al Quran yang ada ini telah ditahrifkan tetapi mengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah, orang yang mempercayai Al Quran ini telah diselewengkan atau ditahrifkan isinya walaupun satu ayat adalah terkeluar dari Islam. Maka kerana umat Islam tidak dapat menerima Syiah yang mempunyai kepercayaan yang seperti itu terhadap Al Quran, mereka (Syiah) mula memilih strategi baru di dalam pegembangannya iaitu mengisytiharkan kepada seluruh umat Islam bahawa mereka juga mempercayai Al Quran yang dipercayai oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Tetapi Al Quran yang ada ini telah diterima oleh kedua-dua pihak Ahli Sunnah dan juga Syiah sebagai Al Quran yang dikumpulkan oleh para sahabat dan merekalah yang menulisnya sedangkan mereka (sahabat) jika kita nilaikan dengan penilaian yang dapat kita ambil dari tulisan Khomeini. Adalah orang-orang yang jahat, yang berpura-pura memeluk agama Islam.

Tidakkah timbul tandatanya di dalam kepala kita yang telahpun Islam ini atau orang-orang yang bukan Islam bahawa, “Tidakkah mungkin Al Quran ini telah ditokok tambah oleh para sahabat yang begitu jahat peribadinya dan mempunyai kepentingan politiknya di dalam menganut agama Islam ?”

Bagaimanakah dari segi logiknya golongan Syiah dapat menerima Al Quran ini sebagai benar , tidak diselewengkan atau ditukargantikan isinya oleh para sahabat yang mereka anggap sebagai seburuk-buruk manusia bahkan telah murtad setelah kewafatan Rasulullah s.a.w , hanya tinggal segelintir sahaja yang masih tetap dengan Islam , itupun secara sembunyi-sembunyi atau taqiyyah??

Berkenaan dengan sahabat pula, bagi kita umat Islam , mereka adalah sebaik-baik generasi dari umat Muhammad s.a.w. kerana mereka adalah generasi yang telah menerima pengajaran dan pendidikan Rasulullah s.a.w. secara langsung Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya:

“Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat yang besar kepada orang-orang mukmin kerana ia telah mengutuskan seorang Rasul dari kalangan mereka ,yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, membersihkan jiwa mereka serta mengajarkan Al Kitab (Al Quran) dan hikmat kebijaksanaan walaupun sebelum itu mereka berada di dalam kesesatan yang nyata.” (Ali Imran:164)


Jika kita menerima aqidah Syiah tentang sahabat, bermakna kita telah mengingkari nikmat besar yang telah dikurniakan oleh Allah kepada para sahabat itu iaitu satu nikmat yang sungguh besar sehingga disebut sendiri oleh Allah. Di samping kita menganggap Rasulullah s.a.w. telah gagal di dalam pengajaran dan usaha–usaha membersihkan peribadi mukmin , apakah sahabat-sahabat yang begitu jahat, berperibadi hina, berpaling tadah dan mengkhianati Rasulullah s.a.w. sepeninggalan Baginda s.a.w. seperti yang dipercayai oleh Syiah itu layak disebutkan oleh Allah sebagai suatu keistimewaan dan nikmat dari pihaknya, sedangkan setelah sekian lama mereka mendapat pengajaran dan pendidikan Rasulullah s.a.w. mereka tetap sesat bahkan menyesatkan pula umat Rasulullah s.a.w??

Bagi Ahli Sunnah Wal Jamaah keimanan para sahabat dan peribadi mereka merupakan pengukur dan penilai kepada keimanan dan peribadi orang-orang selain mereka. Ini adalah berdasarkan firman Allah yang bermaksud;

“Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu (sahabat) beriman (dengan Kitab-kitab Allah dan RasulNya ), maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk (terpimpin)” (Al Baqarah : 137)


Sebenarnya golongan Syiah yang pada hakikatnya adalah musuh Islam telahpun merancang untuk merobohkan Islam secara total di sebalik mereka menghentam dan memukul para sahabat itu. Betapa tidaknya , jika sahabat itu diragui dan dipertikaikan bukan sahaja hadith-hadith akan dipertikaikan atau ditolak bahkan Al Quran sendiri akan tertolak dan dipertikaikan kerana kedua-dua asas Islam ini disampaikan kepada generasi kemudian oleh para sahabat Rasulullah s.aw. Hakikat ini telahpun disedari oleh ulamak Islam sejak zaman berzaman lagi.

Sebagai contohnya dapat kita kemukakan pendapat seorang tokoh ulamak hadith yang terkenal dari kalangan salaf iaitu Imam Abu Zur’ah Ar Razi (w.264h). Kata beliau ,”Bila engkau lihat seseorang mencari-cari kesalahan mana-mana sahabat Rasulullah s.a.w, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya orang itu adalah zindiq kerana Rasulullah s.a.w. di sisi kita adalah benar dan Al Quran (juga)benar. Al Quran dan As Sunnah disampaikan kepada kita oleh sahabat–sahabat Rasulullah s.a.w. itu. Mereka sebenarnya mahu mencederakan saksi-saksi kita untuk membatalkan Al Quran dan As Sunnah. Mereka itulah yang patut dicederakan Itulah dia orang-orang zindiq.” (Khathib Baghdadi-Al Kifayah Fi Ilmi Ar Riwayah , hal.49)


KESIMPULAN
(1) Daripada perbincangan yang lalu nyatalah kepada kita bahawa kebangkitan “Republik Islam Iran” yang berteraskan walayatul faqih itu adalah satu kebangkitan yang palsu ditinjau dari sudut ajaran Syiah dan juga dari sudut ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ianya lebih tepat dengan nama “Kebangkitan Khomeinism “yang langsung tidak ada kaitannya dengan agama Islam yang suci.
(2) Penamaan sesebuah negara sebagai sebuah negara Islam tidaklah menjadikan sesebuah negara itu Islam pada hakikatnya kerana negara Islam dalam istilahnya ialah negara yang polisi pemerintahannya terletak di tangan orang-orang Islam yang benar dalam aqidahnya sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah yang sahih serta mendaulatkan segala hukum hakam Islam yang berpunca daripada kedua-duanya. Sesebuah negara itu tidaklah menjadi negara Islam semata- mata dengan menamakannya sebagai “Negara Islam” tetapi ianya mestilah memenuhi tuntutan –tuntutannya dalam istilah yang diterima oleh ulamak Islam

Imam Jalaluddin As Suyuthi tidak menyenaraikan kerajaan Ubaidiyyin atau lebih dikenali dengan kerajaan Fathimiyyin atau Fathimiyyah sebagai kerajaan Islam . Ini disebabkan kekhalifan mereka tidak sah kerana beberapa sebab. Antara yang disebutkan oleh beliau ialah kebanyakan mereka itu adalah golongan zindiq yang telah terkeluar dari agama Islam. Ada diantara mereka yang memaki para Nabi secara terang-terangan ada yang memerintah supaya dimaki para sahabat r.a.. Dan lain-lain kekarutan yang tidak ada kena mengenanya dengan Islam. (Lihat Tarikhu Al Khulafa, m.s.6 dan 7)


(3) Teori “walayatul faqih” pada hakikatnya adalah suatu usaha pemindahan kuasa Imam Mahdi (Syiah) oleh segelintir ulamak Syiah dan telah dibuktikan secara praktikal oleh Khomeini kepada orang-orang yang dianggap sebagai wakil-wakilnya , setelah pada hakikatnya mereka berputus asa dan yakin bahawa Imam Mahdi itu tidak akan muncul.

Dengan adanya pemindahan kuasa ini , dapatlah wakil-wakil Imam Mahdi itu melaksanakan apa yang dipercayai akan dilakukan oleh Imam Mahdi selepas kemunculannya dan selepas apa yang dinamakan di dalam istilah Syiah sebagai “raj’ah”.Antara yang akan berlaku menurut kepercayaan mereka ialah : Imam Mahdi membongkar kubur Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar dan lain-lain yang kononnya memusuhi Ahlul Bait, melaksanakan hukum hudud terhadap Aishah yang dituduh oleh mereka telah berzina dengan Safuan sahabat Rasulullah s.a.w , merobohkan Ka’bah dan melakukan banyak pembunuhan atau penghapusan etnik Arab juga melayani orang-orang Ahli Sunnah dengan seburuk-buruk layanan.
(4) Musuh-musuh Islam di zaman moden ini dengan bersenjatakan ajaran Syiah atau Khomeinism sebenarnya mahu melihat kembali kejayaan yang pernah dicapai oleh nenek moyang mereka di permulaan sejarah Islam melalui slogan-slogan cintakan Ahlul Bait. Sememangnya cukup lunak slogan itu sehingga begitu ramai yang terpengaruh dengannya. Kalau di zaman permulaan Islam ketika mana masih ramai lagi para sahabat Rasulullah s.a.w yang mendapat pendidikan secara langsung dari Baginda s.a.w daayah ini telah mencetuskan satu fitnah yang telah memporak–porandakan umat sampai terbunuh syahid Sayyidina Uthman bin Affan. Maka tentu sekali mengikut perkiraan mereka dalam keadaan umat Islam lupa akan sejarah silam dan sebahagian besar daripada sejarah Islam itu telah diselewengkan , umat ini boleh diporak-porandakan dengan senjata yang sama.
(5) Penonjolan Syiah sebagai alternatif bertujuan memurtadkan umat Islam secara besar-besaran ataupun menjadikan mereka zindiq iaitu golongan yang merasakan mereka benar-benar beragama padahal sebenarnya mereka menyimpang jauh dari landasan agama.
(6) Kebangkitan Syiah dalam bentuk sebuah negara adalah suatu yang direncanakan oleh musuh-musuh Islam apabila mereka menyedari telah lahir sebilangan besar umat Islam yang tidak dapat disisihkan daripada landasan menuju ke arah Islam yang menyeluruh dengan menyebarluaskan di antara mereka bahan- bahan hiburan dan gaya hidup berpoya-poya. Hanya tinggal satu sahaja cara yang dapat memusnahkan golongan ini iaitulah dengan bertopengkan nifaq. Kejayaan mereka kerana menggunakan cara ini sungguh memuaskan hati mereka justeru bukan orang-orang jahil dan fasiq telah dapat dipesongkan tetapi orang-orang yang benar-benar telah bersemangat agama atau orang-orang yang telah sekian lama patuh beragama.
(7) Kebangkitan sebuah negara atas nama Islam yang berteraskan “walayatul faqih” dan ajaran Syiah secara keseluruhannya adalah suatu yang dirancangkan oleh musuh-musuh Islam untuk mengalihkan pandangan umat Islam daripada metode dan matlamat perjuangan mereka yang sebenar dengan menjadikan negara “Walayatul Faqih” sebagai contoh sebuah negara Islam yang kononnya berpandukan Al Quran dan As Sunnah .


Matlamat mereka ialah apabila umat Islam menjadikan negara Syiah sebagai contoh tentulah mereka (umat Islam) akan bertanya dan seterusnya mengamalkan segala apa yang telah menjadi unsur-unsur kepada kejayaan negara yang menjadi contoh itu terutama sudut aqidah dan kepercayaannya. Apabila ini berlaku bererti umat Islam telah gagal juga di dalam usaha mereka menegakkan sebuah negara Islam tulin, kerana negara yang telah dijadikan contoh itu sebenarnya adalah negara Islam yang palsu.

PENUTUP
Kerana aqidah-aqidah dan kepercayaan–kepercayaan yang tersebut sebelum inilah, ulamak-ulamak Islam yang lampau menganggap golongan Syiah ini melampau, tidak boleh dijadikan hujjah dan dihormati terutamanya kerana adanya aqidah taqiyyah pada mereka itu yang pada hakikatnya adalah nifaq. Justeru itu Imam Az Zahabi umpamanya mengatakan , “Golongan Syiah yang melampau seperti ini tidak boleh dijadikan hujjah dan dihormati apalagi hari ini saya tidak menemui seorangpun dari golongan ini yang benar dan boleh dipercayai kerana bohong telah menjadi syiar mereka, taqiyyah dan nifaq telah menjadi selimut mereka.”(Az Zahabi-Mizan Al- I’tidal, j.1hal.6)
Imam Jaafar As Shadiq sendiri yang dianggap oleh golongan Syiah sebagai Imam Maksum mereka yang keenam ada berkata, dan dinukilkan kata-katanya itu oleh tokoh ulamak Syiah, Syeikh At Thusi di dalam kitabnya “Ikhtiar Ma’rifati Ar Rijal” (sebuah kitab Syiah) bahawa,”Tidak ada satupun ayat yang diturunkan oleh Allah tentang golongan munafiqin melainkan kandungan ayat itu pasti ada pada orang yang menganut fahaman Syiah.” (Ikhtiar Ma’rifati Ar Rijal, hal. 1)

Al Quran dan As Sunnah mengajarkan kepada kita bahawa selain daripada Muslim dan kafir di sana terdapat juga satu golongan lagi yang dinamakan munafiq.

Sebagaimana Al Quran mengajar kepada kita bagaimana cara menghadapi orang-orang kafir, ia juga menceritakan kepada kita tentang sifat -sifat orang munafiq dan mengajar bagaimana cara-cara kita berhadapan dengan mereka. Umat Islam yang meletakkan di hadapannya ayat-ayat Al Quran dan As Sunnah yang menyebutkan sifat-sifat munafiq itu tentu tidak akan terpedaya dengan tipu helah golongan ini dan tidak akan terpukau dengan kepalsuan ajaran mereka. Antara ayat terpenting yang dapat membimbing kita di dalam hal ini ialah firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (kerana) mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu , mereka berkata,”Kami beriman”; dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit hujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu kerana kemarahanmu itu “Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati”
(Ali ‘Imran: 118-119)

Tidak ada komentar: